Category: Mus&Muis
Posts tonen met het label Mus&Muis. Alle posts tonen
Textual description of firstImageUrl

Muis krijgt bij mij thuis een eigen atelier -Mouse gets his own studio at home

maandag 1 juni 2020 Geen opmerkingen
Momenteel druk bezig met het schilderen en veranderen van onze overloop, trap, en hal beneden. Deze werkzaamheden werden goed in de gaten gehouden door Mus&Muis.
En zo kwam muis op het idee voor een eigen 'atelier' onderaan de trap. Na goed overleg, met afspraken, krijgt hij een ruimte. Voorzien van een deur, die hij op slot kan doen. 
Wat hij daar wil gaan doen of maken, geen idee. Hij kan niet eens een potlood of penseel vasthouden. Muis heeft mij verzekerd, dat hij iets speciaals gaat creëren en ook exposeren.
Deze werkzaamheden kosten tijd, vandaar tot eind juli geen blog.
Word vervolgd.

English version
Currently busy painting and changing our landing, stairs and hall downstairs.  These activities were closely monitored by Sparrow & Mouse.
 And that's how Mouse came up with the idea for his own 'studio' at the bottom of the stairs.  After good consultation, with agreements, he is given a space.  Equipped with a door, which he can lock.
 What he wants to do or make there, no idea.  He cannot even hold a pencil or brush.  Mouse has assured me that he will create and exhibit something special.
 This work takes time, hence no blog until the end of July.
 To be continued.
Textual description of firstImageUrl

De tekens op de kubussen - The signs of the cubics

zaterdag 21 december 2019 Geen opmerkingen
Dit is voorlopig de laatste blog van Mus&Muis. Het verhaal gaat beslist verder, want uiteindelijk willen we (en muis) weten, wat er in die kubus zit. In januari gaan we eerst verder met het verhaal van Mr.P.&Sneezy.

Beknopte beschrijving van onderstaande pagina.
Op weg naar oom Viclar’s boom zien Mus en muis hele vreemde tekens op kubussen.
Scuffie legt het uit; de tekens op de kubus betekenen; pas op ‘windvlagen’, daarnaast ‘Grote waterval’. Alleen van 1 heeft oom nooit de betekenis kunnen ontdekken.
Muis denk het te weten.... Gevaar! Zijn verklaring; het is een neus en onderaan een gasbelletje dat uit de aarde komt.
Scuffie en mus kijken elkaar aan, maar twijfelen toch nog. ‘Wel leuk bedacht muis’, zegt mus.
Word later vervolgd

English version 
This is the last blog of Sparrow & Mouse for now. The story certainly goes further, because ultimately we (and mouse) want what’s in that cube. In January we will first continue with the story of Mr. P. & Sneezy.

Brief description of the page below.
On the way to Uncle Viclar's tree, Sparrow and Mouse see very strange signs on cubes.
Scuffie explains it; the signs on the cube mean; beware of "gusts of wind", in addition "Big waterfall".
Only from 1 has uncle never been able to discover the meaning.
Mouse think to know .... Danger! His statement; it is a nose and at the bottom a gas bubble that comes out of the earth.
Scuffie and sparrow look at each other, but still doubt. "Nice mouse," says Sparrow.
Will be continued later.
Textual description of firstImageUrl

De blauwe kubus - The blue cubic

zaterdag 14 december 2019 Geen opmerkingen
Oh, wat was muis blij toen hij zag dat Scuffie op de startknop drukte. Hij hoorde de 2 propellors stationair draaien. Scuffie ging voor het bedieningspaneel zitten en schoof aan de knoppen van de propellors. En zo verliet de ‘Asturias’ de haven. Muis kijkt achterom en ziet dat Scuffie een andere route neemt. Hij wist nog toen hij voor het eerst ‘De Vergeten Kubus Vallei’ zag, ook oom’s boom kon zien.
Scuffie vertelt dat hij een andere route wil nemen om in de vallei de vreemde kubussen wil laten zien, waaronder de blauwe paddestoel kubus. Het luchtschip naderde een steile rots met een blauwe kubus. Toen muis dit zag was hij even stil. Bij de vele verhalen over kubussen kwam één zin in zijn gedachte... ‘eerst zien en dan geloven’. Nu hij deze kubus zelf zag, verdween deze zin.
Muis zagen een hele grote kubus van steen en voorzien vreemde tekens!
Word vervolgd, met uitleg van deze tekens.

English version
Oh, how happy the mouse was when he saw Scuffie press the start button. He heard the 2 propellers running at idle speed. Scuffie sat down in front of the control panel and pushed the buttons of the propellers. And so the "Asturias" left the port. Mouse looks back and sees Scuffie taking a different route.
He remembered when he saw "The Forgotten Cube Valley" for the first time and also saw uncle's tree. Scuffie says he wants to take a different route to show the strange cubes in the valley, including the blue mushroom cube. The airship approached a steep rock with a blue cube. When the mouse saw this, it was quiet for a moment.
With the many stories about cubes, one sentence came to mind ... "see first and then believe". Now that he saw this cube himself, this sentence disappeared. Sparrow&Mouse saw a very large cube of stone and with strange signs!
To be continued, with explanation of these characters.
Textual description of firstImageUrl

De Fulmaris - The fulmaris

zaterdag 30 november 2019 Geen opmerkingen
In dit gedeelte vertelt Scuffie dat oom een zeer bijzonder soort wandelende takkensoort heeft ontdekt.

De Foliorumsaurus
Daar deze wandelende takken nog nooit ontdekt waren, heeft Viclar zelf een naam voor ze bedacht’. ‘Ik vind het een rare naam, zei muis. Als ik mocht kiezen zou ik ze blaadjessaurus noemen’. ‘Heel goed muis, dat heeft Viclar ook gedaan, want Blaadjes is in het Latijns; foliorum. En vervolgens heeft hij saurus er achter gezet’.
Omdat deze takken ongeveer 5x zo groot zijn als Viclar is hij ‘s nachts gaan kijken. Zo heeft hij gezien waar ze leven en met hoeveel tegelijk.
Deze Foliorumsaurussen zijn zeer goed gecamoufleerd, aangepast aan de bomen, waarin zij leven.In deze Kubus Vallei groeien bomen die bedekt zijn met korstmossen. Soms zijn die een beetje fel groen of oranje. Het kostte oom veel moeite om ze te ontdekken’.
Op deze pagina ziet muis een vreemde vogel. Dat is een Fulmaris. Hij is hele gek van de groene blaadjes met veel rode puntjes’. ‘Wat vreselijk voor die takken, wat kunnen die dan doen... wegrennen?’‘Nee muis, daar zijn ze te traag voor. Gelukkig is de Fulmaris ook niet snel tussen de vele takken. Zo gauw ze hem horen aankomen, duiken ze onderaan een hele dikke tak.
Tot volgende week.

English version 
In this section Scuffie tells that uncle has discovered a very special type of walking branch type.

The Foliorumsaurus
Since these walking branches had never been discovered, Viclar himself has come up with a name for them. "I think it's a strange name," said mouse. If I could choose I would call them leaf jessaurus." "Very good mouse, Viclar has done that too, because Blaadjes is in Latin; foliorum. And then he put saurus behind it.“
Because these branches are about 5 times as big as Viclar, he started looking at night. This way he saw where they live and how many at the same time.
These Foliorumsaurus are very well camouflaged, adapted to the trees in which they live. In this Cube Valley grow trees covered with lichen. Sometimes they are a bit bright green or orange. It took a lot of effort for Uncle to discover them.“
On this page the mouse sees a strange bird. That's a Fulmaris. He is crazy about the green leaves with many red dots". "How terrible for those branches, what can they do ... run away?" "No mouse, they are too slow for that. Fortunately, the Fulmaris is also not fast among the many branches. As soon as they hear him coming, they dive below a very thick branch.
Until next week.
Textual description of firstImageUrl

De Foliorumsaurus

zaterdag 23 november 2019 Geen opmerkingen


In dit gedeelte vertelt Scuffie dat oom een zeer bijzonder soort wandelende takkensoort heeft ontdekt.


De Foliorumsaurus
Daar deze wandelende takken nog nooit ontdekt waren heeft Viclar zelf een naam voor ze bedacht’. ‘Ik vind het een rare naam, zei muis. Als ik mocht kiezen zou ik ze blaadjessaurus noemen’. ‘Heel goed muis, dat heeft Viclar ook gedaan, want Blaadjes is in het Latijns; foliorum. En vervolgens heeft hij saurus er achter gezet’.
Omdat deze takken ongeveer 5x zo groot zijn als Viclar is hij ‘s nachts gaan kijken. Zo heeft hij gezien waar ze leven en met hoeveel tegelijk.
Volgende week een afbeelding van deze prachtige wandelende tak.
Tot volgende week.

English version 
In this section Scuffie tells that uncle has discovered a very special type of walking branch type.

The Foliorumsaurus
Since these walking branches had never been discovered, Viclar himself came up with a name for them. " "I think it's a strange name," said mouse. If I could choose I would call them leaf jessaurus. " "Very good mouse, Viclar has done that too, because Blaadjes is in Latin; foliorum. And then he put saurus behind it. “
Because these branches are about 5 times as big as Viclar, he started looking at night. This way he saw where they live and how many at the same time.
Next week an image of this beautiful walking branch.
Until next week.
Textual description of firstImageUrl

Clifsanobos - Clifsanowood

zaterdag 9 november 2019 Geen opmerkingen
Mus en muis bekijken met grote verbazing naar de wandelende takken.
‘Waar leven die Rapidsaurolophussen eigenlijk’, vraag mus. Scuffie laat een kaart zien. Rappie vertelde dat er 4 takkenfamilies in de vallei wonen. Ieder familie heeft een eigen leefgebied met een vegetatie die bij hun past.Scuffie laat een kaart zien, die Viclar heeft getekend. 
De Rapidsaurolophussen leven op eenplateau die over een rivier hangt. Veilig in het Clifsanobos, omgeven door watervallen en stijle rotsen. 
Deze mooie omgeving gaan we later bekijken met oom’s Luchtschip.
Word vervolgd.

English version 
Sparrow and mouse watch with great surprise at the walking branches.
"Where do those Rapidsaurolophuses actually live," ask sparrow. Scuffie shows a card. Rappie said that there are 4 branch families living in the valley. Each family has its own habitat with vegetation that suits them. Scuffie shows a map that Viclar has drawn. The Rapidsaurolophuses live on a plateau that hangs over a river. Safe in the Clifsano forest, surrounded by waterfalls and steep rocks.
We will look into this beautiful environment later with uncle's Airship.
To be continued.
Textual description of firstImageUrl

Wandelende takken - Walking branches

zaterdag 26 oktober 2019 Geen opmerkingen
Deze aflevering dat Mus&Muis in oom’s boekje wandelende takken zien. Hij was als kind helemaal gefascineerd van dinosaurussen. Wat gebeurde er...
Viclar wilde even uitrusten en bond zijn onderzoektas aan een tak. Plotselingging de tak omhoog met de tas. Toen zag Viclar dat het een grote wandelende tak was.
Het bleek een jonge tak te zijn, ondanks de lengte van 25 cm lang. Het was nog een jonge Rapidsaurolophus.
In het studieboekje schrijft hij over de Parasaurolophussen. Hij kreeg een vertrouwsband met deze jonge wandelende tak en mocht mee waar ze leven Het woord Rapid staat voor snel en geloof me, zij kunnen heel hard lopen. Volgende keer hun leefgebied en waar ze helemaal gek op zijn.
Word vervolgd.

English version 
This episode sparrow&Mouse see a walking branches in Uncle's booklet. As a child he was completely fascinated by dinosaurs. What happened...
Viclar wanted to rest a while and tied his research bag to a branch. Suddenly the branch went up with the bag. Then Viclar saw that it was a large walking branch.
It turned out to be a young branch, despite the length of 25 cm. It was still a young Rapidsaurolophus.
In the study booklet he writes about the Parasaurolophuses. He got a bond of trust with this young walking branch and was allowed to go wherever they live. The word Rapid stands for fast and believe me, they can run very fast. Next time their habitat and what they love.
To be continued.
Textual description of firstImageUrl

Blauwe gesluierde paddestoelen - Blue emigrated mushrooms

zaterdag 19 oktober 2019 Geen opmerkingen
Korte samenvatting van deze 4 pagina’s
Mus en muis keken naar de volgende tekening van Viclar. Verbaasd zagen ze paddestoelen met een net erover. ‘Het wordt hier steeds gekker’, zei muis. Scuffie vertelt dat het oosterse paddestoelen waren, eeuwen geleden geëmigreerd naar de Kubus Vallei.
‘Oh’, zegt mus, ‘vandaar gesluierde paddestoelen’. Dan ziet hij een omgevallen paddestoel met 2 gaatjes en een beetje bloed. Scuffie vertelt dat ze een vijand hebben. Een blauwe slang.
Scuffie laat nog een bladzijde zien met vreemde paddestoelen. Muis wijst naar de peervormige paddestoel. ‘Het blijft voor mij een ‘vieze paddestoel’ en raar van vorm’. Mus en muis kijken wat Viclar over deze zwam heeft geschreven. Scuffie; ‘helemaal links zie je de parelstuifzwam. Officieel heet hij Lycoperdon en dat betekent “wolfsscheet”. Muis lacht, maar houdt verder zijn mond. Viclar was gek op stuifzwammen.
Hij heeft veel stuifzwam gemengd en die gebruikte hij in zijn waterpijp. Tijdens het schrijven in zijn onderzoekboekje gebruikte hij de waterpijp met stuifzwammen. Viclar werd een beetje ‘high’ van die waterpijp. Uiteindelijk heeft hij moeten ‘afkikkeren’. ‘Oh, zei mus, hij was een beetje verslaafd geworden’. Uiteindelijk heeft hij moeten ‘afkikkeren’.
Mus vraagt waarom oom een wandelende tak heeft getekend. ‘Omdat er ook een Rapidsaurolophus leefde.
Dat zien jullie over 2 weken.
Word vervolgd.

English version
Short summary of these 4 pages
Sparrow and mouse looked at the following drawing by Viclar. Surprised they saw mushrooms with a net over it. "Things are getting crazier here," said Mouse. Scuffie says that they were Eastern mushrooms, emigrated to the Cube Valley centuries ago.
"Oh," says sparrow, "hence-veiled mushrooms." Then he sees a fallen mushroom with 2 holes and a little blood. Scuffie says they have an enemy. A blue snake.
Scuffie shows another page with strange mushrooms. Mouse points to the pear-shaped mushroom. "It remains for me a" dirty mushroom "and strange shape." Sparrow and mouse look at what Viclar has written about this fungus. Scuffie; "At the far left you can see the pearl spray mushroom. Officially his name is Lycoperdon and that means "wolfchet". Mouse laughs, but keeps his mouth shut. Viclar loved drifting mushrooms.
He has mixed a lot of spray fungus and used it in his water pipe. While writing in his research booklet, he used the water pipe with drifting fungi. Viclar became a little "high" from that water pipe. In the end he had to "quit". "Oh, sparrow said, he had become a little addicted." In the end he had to "quit".
Sparrow asks why uncle has drawn a walking branch. "Because there was also a Rapidsaurolophus.
You will see that in 2 weeks.
To be continued.
Textual description of firstImageUrl

Vlees etende paddestoelen - meat-eating mushrooms

zaterdag 5 oktober 2019 Geen opmerkingen
Mus en Muis waren aan boord van het luchtschip
Gelukkig kwam het moment dat hij de woorden ‘en nu druk ik op de startknop’ hoorde. Scuffie drukte op de groen startknop. Ze konden het geluid van de propellers horen. Handig maneuvreerde hij met de schuifknoppen.
Terwijl ze de haven verlieten, liet Scuffie het werkboekje van oom Viclar zien. Daarin is het hele kubus vallei in kaart gebracht. Duidelijke topografische kaarten, de flora en fauna.
Bij het zien van afbeelding vlees etende paddestoelen moet muis toch een beetje lachen. Maar toen Scuffie vertelde dat we er straks langs komen.... schrok muis.
Het zijn de Blue Fungus paddestoelen. Ze worden geboren met 10-tallen tegelijk aan de zijkanten van de kubus en blijven daar een paar maanden.Daarna verlaat iedereen de kubus en maar blijft wel bij de kubus. Deze worden groter en groteren krijgen kruiptenen’. ‘s Nachts kruipen heel voorzichtig... op zoek naar voedsel.
‘En wat eten ze zoal’, vroeg mus. ‘Planten?’ ‘Jazeker’, was het antwoord’.
‘Ook kleine dieren? vroeg muis huiverend. ‘Beslist, denk aan slakken en kleine spitsmuisjes...’, was het antwoord.
Word vervolgd

English version 
Sparrow and Mouse were aboard on the airship
Fortunately the moment came when he heard the words "and now I press the start button". Scuffie pressed the green start button. They could hear the sound of the propellers. He maneuvered conveniently with the sliders.
As they left the port, Scuffie showed Uncle Viclar's workbook. The entire cube valley is mapped therein. Clear topographic maps, flora and fauna.
When seeing the image of meat-eating mushrooms, the mouse has to laugh a bit. But when Scuffie told us that we will come by later .... startled mouse.
They are the Blue Fungus mushrooms. They are born with 10s at the same time on the sides of the cube and stay there for a few months. Afterwards, everyone leaves the cube and stays with the cube. These get bigger and larger ones get crawling toes ". At night crawling very carefully ... in search of food.
"And what do they eat," asked sparrow. "Plants?" "Yes," was the answer.
"Even small animals? asked mouse shuddering. "Certainly, think of snails and small shrews ..." was the answer.
To be continued
Textual description of firstImageUrl

Besturingsysteem van het luchtschip - Airship control system

zaterdag 21 september 2019 Geen opmerkingen
Deze week weer 4 pagina’s van Mus&Muis. Hierin leg ik (Viclar) het besturing uit. Het kan varen en vliegen. Op de tekening de voorzijde van het luchtschip. Aan beide zijde 2 propellers. Deze kunnen ook naar een verticale veranderen. Dan gaat het schip omhoog.
Scuffie legt het besturingsysteem uit. Geen stuurwiel, maar simpele schuifpanelen. Het werkt als een roeiboot. Zie voorbeelden.
Scuffie laat een dagboeken zien van oom“s eerste reis. Naar het pannenkoek gebergte. Mus en muis moeten hier erg om lachen. Scuffie pakte een polaroid foto. ‘Kijk, een selfie, als bewijs’.
Wordt over 2 weken vervolgd.

English version
This week again 4 pages of sparrow&Mouse. Here I (Viclar) explain the controls. It can sail and fly. On the drawing the front of the airship. 2 propellers on both sides. These can also change to a vertical one. Then the ship goes up. Scuffie explains the operating system. No steering wheel, but simple sliding panels. It works like a rowing boat. See examples.
Scuffie shows a diary of Uncle's first trip. To the pancake mountains. Sparrow and mouse have to laugh about this. Scuffie picked up a polaroid photo. "Look, a selfie, as proof.“
To be continued in 2 weeks.
Textual description of firstImageUrl

Oom's luchtschip - uncle's airship

zaterdag 14 september 2019 Geen opmerkingen
Gelijk bij binnenkomst zagen Mus&Muis 2 grote schilderijen van het schip. ‘Kijk, dat heeft oom Viclar gemaakt’, zei Scuffie. ‘Het zijn de aangepaste schetsen van het schip en kleine schetsen.
In het begin zat er nog geenballon op het schip, die is pas later er boven geplaatst.Nog voor Scuffie iets kon vertellen moest muis hard lachen. ‘Wat is hieraan zo leuk om zo te lachen’, vroeg mus. Muis wijst naar de afbeelding van de bal. ‘Is die bal lek geworden toen je oom er op ging zitten?’ vroeg muis plagend. ‘Nee, helemaal links zie je een originele americanfootball-bal’, antwoordde Scuffie. Toen oom nog jong was, zat hij bij de ‘Frog Runners’.
Scuffie wilde verder gaan met het volgende schilderij, maar mus bleef gefascineerd kijken naar de mooie zeemeermin. ‘Zo’n mooie zeemeermin kan toch niet gevaarlijk zijn’, was het antwoord van mus. ‘Niet naar haar kijken, pas op’! Een zeemeermin mag je nooit aankijken. Ze is altijd gevaarlijk.
Dan vertelt Scuffie het verhaal van de zeemeermin. Daarin speelt een hond een belangrijke rol. De hond links is onze hond Tobey.
Oom is heel gefascineerd door een octopus, dat is te zien in de decoraties, zoals de deurknop in de stuurhut.
Volgende week weer 4 pagina’s van mijn verhaal.

English version 
Immediately upon arrival, sparrow&Mouse saw 2 large paintings of the ship. "Look, that's what Uncle Viclar made," Scuffie said. "They are the modified sketches of the ship and small sketches.
In the beginning there was no balloon on the ship, it was placed above it later. "What is so nice about it," laughed sparrow. Mouse points to the image of the ball. "Did that ball leak when your uncle sat on it?" Mouse teased. "No, at the far left you see an original American football ball," Scuffie replied. When uncle was still young, he was with the "Frog Runners".
Scuffie wanted to continue with the next painting, but Sparrow continued to look fascinated at the beautiful mermaid. "Such a beautiful mermaid cannot be dangerous," was sparrow's answer. "Don't look at her, beware"! You should never look at a mermaid. She's always dangerous.
Then Scuffie tells the story of the mermaid. A dog plays an important role in this. The dog on the left is our dog Tobey.
Uncle is very fascinated by an octopus, which can be seen in the decorations, such as the doorknob in the wheelhouse.
Next week 4 more pages of my story.
Textual description of firstImageUrl

Welkom aan boord - Welcome on board

zaterdag 24 augustus 2019 Geen opmerkingen
Welkom op de Asturias,’ klonk er ineens vanuit de boot. Opgelucht zagen ze hoe Scuffie, met een pet, hun welkom heette. ’Heb ik jullie even lekker in spanning gehouden, wie Asturias zou zijn.
Scuffie vertelt dat oom Viclar dit luchtschip heeft gebouwd. het heeft een heel speciaal boegbeeld. Bij onraad maakt hij een vreselijk geluid.
Tevens vertelt hij hoe oom op het idee gekomen is om zo’n schip te bouwen. Geïnspireerd toe zij een visballon voorbij zagen komen. Alleen heeft hij er iets bijzonders aan toegevoegd. En wat was Scuffie blij dat het ontbrekende kubus werd terug gebracht.
Dan kan muis eindelijk te weten komen wat er in zit.
Wordt vervolgd

English version 
Welcome to the Asturias, "the boat suddenly sounded. Relieved, they saw Scuffie, with a cap, welcoming them. "I just kept you in suspense for a moment, who Asturias would be.
Scuffie says Uncle Viclar built this airship. it has a very special figurehead. He makes a terrible noise when there is trouble.
He also explains how the uncle came up with the idea to build such a ship. Inspired when they saw a fish balloon come by. Only he has added something special to it. And Scuffie was happy that the missing cube was brought back.
Then mouse can finally find out what's inside.
To be continued
Textual description of firstImageUrl
zaterdag 10 augustus 2019 Geen opmerkingen
Scuffie vertelt het verhaal van een bijzonder ei, dat oom Viclar heeft gekregen. Op zijn eerste wereldreis zag oom in de bekken van de krokodillen kleine vogels die druk bezig waren. Ze hadden geen enkele vrees om opgegeten te worden. Dat waren krokodilwachters, ook wel Egyptische plevieren genoemd, een Afrikaanse vogel is. Hij zoekt voedselresten en parasieten tussen de tanden van krokodillen. Je zou ze mondhygiënisten kunnen noemen. Oom Viclar vraagt aan de krokodilwachter of hij een keer op de neus van deze kaaiman mag zitten, omdat een rondje met hem te zwemmen. Wordt geregeld.
Sneezy vraagt zich af waarom zwemmen met een kaaiman. Hij wil een zwemvriend voor thuis!
Oom Viclar krijgt van de kaaiman een speciaal ei. Dat ei zou niet uitgebroed worden, want het heeft een klein bobbeltje aan de zijkant. Oom neemt het mee naar huis, wordt verzorgd en er is een bijzondere kaaiman uitgekomen. Maar dan!
Word vervolgd
(oh, 2 weken wachten, het wordt heel leuk!)

English version
On his first world trip uncle saw little birds that were busy in the crocodile's basin. They had no fear of being eaten. Those were crocodile guards, also called Egyptian plovers, an African bird. He looks for food residues and parasites between the teeth of crocodiles. You could call them dental hygienists. Uncle Viclar asks the crocodile guard if he can sit on the nose of this caiman for a time, because a lap with him is swimming. Is controlled.
Sneezy wonders why swimming with a caiman. He wants a swimming friend for home!
Uncle Viclar gets a special egg from the caiman. That egg would not be hatched, because it has a small bump on the side. Uncle takes it home, is cared for and a special caiman has come out. But then!
To be continued
(oh, wait 2 weeks, it will be great fun!)
Textual description of firstImageUrl

Zwemmen met een kaaiman - Swimming with a caiman

zaterdag 27 juli 2019 Geen opmerkingen
Scuffie vertelt het verhaal van een bijzonder ei, dat oom Viclar heeft gekregen. Op zijn eerste wereldreis zag oom in de bekken van de krokodillen kleine vogels die druk bezig waren. Ze hadden geen enkele vrees om opgegeten te worden. Dat waren krokodilwachters, ook wel Egyptische plevieren genoemd, een Afrikaanse vogel is. Hij zoekt voedselresten en parasieten tussen de tanden van krokodillen. Je zou ze mondhygiënisten kunnen noemen. Oom Viclar vraagt aan de krokodilwachter of hij een keer op de neus van deze kaaiman mag zitten, omdat een rondje met hem te zwemmen. Wordt geregeld.
Sneezy vraagt zich af waarom zwemmen met een kaaiman. Hij wil een zwemvriend voor thuis!
Oom Viclar krijgt van de kaaiman een speciaal ei. Dat ei zou niet uitgebroed worden, want het heeft een klein bobbeltje aan de zijkant. Oom neemt het mee naar huis, wordt verzorgd en er is een bijzondere kaaiman uitgekomen. Maar dan!
Word vervolgd
(oh, 2 weken wachten, het wordt heel leuk!)

English version
On his first world trip uncle saw little birds that were busy in the crocodile's basin. They had no fear of being eaten. Those were crocodile guards, also called Egyptian plovers, an African bird. He looks for food residues and parasites between the teeth of crocodiles. You could call them dental hygienists. Uncle Viclar asks the crocodile guard if he can sit on the nose of this caiman for a time, because a lap with him is swimming. Is controlled.
Sneezy wonders why swimming with a caiman. He wants a swimming friend for home!
Uncle Viclar gets a special egg from the caiman. That egg would not be hatched, because it has a small bump on the side. Uncle takes it home, is cared for and a special caiman has come out. But then!
To be continued
(oh, wait 2 weeks, it will be great fun!)
Textual description of firstImageUrl

Ontmoeting met een groen boomkikker - Encounter with a green tree frog

zaterdag 15 juni 2019 Geen opmerkingen
Hier een korte samenvatting van deze 4 pagina's. Ze vervolgen hun weg door het paddepad. Er hangt een vieze, muffige geur. Als ze er doorheen zijn, zien ze een een grote boom met een deurtje. Verbaasd als ze een groene kikker zien. Het is een 'red eye frog, oftewel een groene boomkikker. Zijn naam is 'Scuffie'. Hij begroet uitbundig het tweetal. De kraai had hem al op de hoogte gehouden van hun komst. Reden van blijdschap; de kubus op het karretje was hij kwijtgeraakt. Muis geeft hem terug en vraagt wat er in zit. Hij krijgt nog geen antwoord.

Op pag. 9 beschrijf ik met veel fantasie de 'wetenschappelijk' paddestoel 'Hyacinthum illudpetasum’. 
Hyacinthum’ betekent blauw, ’illud’ is punt en ’petasum’, is een hoed’. ’En zo heb ik het woord ’blauwe punthoed’ opgebouwd’. Scuffie waarschuwt voor de kleine zwarte bolletjes.... je wordt er heel 'high' van. Op de tekening is de opbouw van deze paddestoel goed te zien. Let vooral op de speciale groeiwijze.
Tot slot beschrijf ik de ’Psilocybe caerulea’, deze lijkt op de Vliegenzwam en heeft ook witte stippen. ’En hoe heet hij dan in gewoon Nederlands?’, vroeg muis. ’De valse kopergroenzwam’. Hij kan wel 50 cm groot worden.
Voor ze naar de 'forgotten Valley' gaan, wil Scuffie eerst nog even sporten.
Word vervolgd (over 14 dagen)

Voor meer bijzondere en vreemde opmerkingen bij deze blog, ga naar ; *Kwinkslagen*!


English version
Here a short summary of these 4 pages. They continue their way through the toad path. There is a foul, musty smell. When they are through, they see a large tree with a door. Surprised when they see a green frog. It is a red eye frog, or a green tree frog. His name is "Scuffie." He enthusiastically greets the two. The crow had already informed him of their arrival. Reason for joy; he had lost the cube on the cart. Mouse gives him back and asks what is in it. He is not getting an answer yet.

On page 9, I describe with great imagination the "scientific" mushroom "Hyacinthum illudpetasum".
Hyacinthum "means blue," illud "is point and" petasum "is a hat." "And that's how I built the word" blue pointed hat ". Scuffie warns about the little black balls .... it makes you very 'high'. The structure of this mushroom is clearly visible on the drawing. Pay special attention to the special growth method.
Finally, I describe the "Psilocybe caerulea", which resembles the Fly Agaric and also has white spots. "And what's his name in plain Dutch?", asked mouse. "The fake copper green mushroom." It can reach a height of 50 cm.
Before they go to the 'forgotten Valley', Scuffie wants to do some sports first.
To be continued (in 14 days)
Textual description of firstImageUrl

Muis vindt een kubus - Mouse find a cubic

zaterdag 1 juni 2019 Geen opmerkingen
Als mus op zoek gaat naar zijn vriend muis, ziet hij hem aankomen met een doosje op zijn wagentje.
Muis heeft geen idee wat er in zit. Zowel muis als mus zijn ontzettend nieuwsgierig. Helaas was het doosje niet te openen. Al kijkend ziet mus een vreemd slot en het is een kubus.
Gelukkig weet mus iemand die het waarschijnlijk wél kan openen. Hij weet ongeveer waar ze die kunnen vinden. Het een vreemd gebied waar ze naar toe moeten. Voor muis geen bezwaar, want hij wil het nu wel echt weten. Onderweg heeft hij het horen rammelen in deze kubus.
En zo ging het tweetal op pad, niet wetende dat ze in de gaten werden gehouden. Eindelijk over een enge smalle brug zagen ze een wegwijzer. 'Weet je zeker dat we die kant op moeten', vraagt muis. Dit pad zag er niet bepaald vriendelijk uit.
Word over 2 weken vervolgd.

English version 
When sparrow goes looking for his friend mouse, he sees him coming with a box on his trolley.
Mouse has no idea what's in it. Both are very curious. Unfortunately the box could not be opened. While looking, sparrow sees a strange castle and it is a cube.
Fortunately sparrow knows someone who can probably open it. He roughly knows where they can find it. It's a strange area where they have to go. No objection for mouse, because he really wants to know. On his way he heard the rattling in this cube.
And so the two set out, not knowing that they were being watched. They finally saw a signpost over a narrow narrow bridge. "Are you sure we have to go that way," asks mouse. This path didn't look very friendly.
To be continued in 2 weeks.