Textual description of firstImageUrl

Ontmoeting met een groen boomkikker - Encounter with a green tree frog

zaterdag 15 juni 2019
Hier een korte samenvatting van deze 4 pagina's. Ze vervolgen hun weg door het paddepad. Er hangt een vieze, muffige geur. Als ze er doorheen zijn, zien ze een een grote boom met een deurtje. Verbaasd als ze een groene kikker zien. Het is een 'red eye frog, oftewel een groene boomkikker. Zijn naam is 'Scuffie'. Hij begroet uitbundig het tweetal. De kraai had hem al op de hoogte gehouden van hun komst. Reden van blijdschap; de kubus op het karretje was hij kwijtgeraakt. Muis geeft hem terug en vraagt wat er in zit. Hij krijgt nog geen antwoord.

Op pag. 9 beschrijf ik met veel fantasie de 'wetenschappelijk' paddestoel 'Hyacinthum illudpetasum’. 
Hyacinthum’ betekent blauw, ’illud’ is punt en ’petasum’, is een hoed’. ’En zo heb ik het woord ’blauwe punthoed’ opgebouwd’. Scuffie waarschuwt voor de kleine zwarte bolletjes.... je wordt er heel 'high' van. Op de tekening is de opbouw van deze paddestoel goed te zien. Let vooral op de speciale groeiwijze.
Tot slot beschrijf ik de ’Psilocybe caerulea’, deze lijkt op de Vliegenzwam en heeft ook witte stippen. ’En hoe heet hij dan in gewoon Nederlands?’, vroeg muis. ’De valse kopergroenzwam’. Hij kan wel 50 cm groot worden.
Voor ze naar de 'forgotten Valley' gaan, wil Scuffie eerst nog even sporten.
Word vervolgd (over 14 dagen)

Voor meer bijzondere en vreemde opmerkingen bij deze blog, ga naar ; *Kwinkslagen*!


English version
Here a short summary of these 4 pages. They continue their way through the toad path. There is a foul, musty smell. When they are through, they see a large tree with a door. Surprised when they see a green frog. It is a red eye frog, or a green tree frog. His name is "Scuffie." He enthusiastically greets the two. The crow had already informed him of their arrival. Reason for joy; he had lost the cube on the cart. Mouse gives him back and asks what is in it. He is not getting an answer yet.

On page 9, I describe with great imagination the "scientific" mushroom "Hyacinthum illudpetasum".
Hyacinthum "means blue," illud "is point and" petasum "is a hat." "And that's how I built the word" blue pointed hat ". Scuffie warns about the little black balls .... it makes you very 'high'. The structure of this mushroom is clearly visible on the drawing. Pay special attention to the special growth method.
Finally, I describe the "Psilocybe caerulea", which resembles the Fly Agaric and also has white spots. "And what's his name in plain Dutch?", asked mouse. "The fake copper green mushroom." It can reach a height of 50 cm.
Before they go to the 'forgotten Valley', Scuffie wants to do some sports first.
To be continued (in 14 days)

Geen opmerkingen