Textual description of firstImageUrl

De Fulmaris - The fulmaris

zaterdag 30 november 2019
In dit gedeelte vertelt Scuffie dat oom een zeer bijzonder soort wandelende takkensoort heeft ontdekt.

De Foliorumsaurus
Daar deze wandelende takken nog nooit ontdekt waren, heeft Viclar zelf een naam voor ze bedacht’. ‘Ik vind het een rare naam, zei muis. Als ik mocht kiezen zou ik ze blaadjessaurus noemen’. ‘Heel goed muis, dat heeft Viclar ook gedaan, want Blaadjes is in het Latijns; foliorum. En vervolgens heeft hij saurus er achter gezet’.
Omdat deze takken ongeveer 5x zo groot zijn als Viclar is hij ‘s nachts gaan kijken. Zo heeft hij gezien waar ze leven en met hoeveel tegelijk.
Deze Foliorumsaurussen zijn zeer goed gecamoufleerd, aangepast aan de bomen, waarin zij leven.In deze Kubus Vallei groeien bomen die bedekt zijn met korstmossen. Soms zijn die een beetje fel groen of oranje. Het kostte oom veel moeite om ze te ontdekken’.
Op deze pagina ziet muis een vreemde vogel. Dat is een Fulmaris. Hij is hele gek van de groene blaadjes met veel rode puntjes’. ‘Wat vreselijk voor die takken, wat kunnen die dan doen... wegrennen?’‘Nee muis, daar zijn ze te traag voor. Gelukkig is de Fulmaris ook niet snel tussen de vele takken. Zo gauw ze hem horen aankomen, duiken ze onderaan een hele dikke tak.
Tot volgende week.

English version 
In this section Scuffie tells that uncle has discovered a very special type of walking branch type.

The Foliorumsaurus
Since these walking branches had never been discovered, Viclar himself has come up with a name for them. "I think it's a strange name," said mouse. If I could choose I would call them leaf jessaurus." "Very good mouse, Viclar has done that too, because Blaadjes is in Latin; foliorum. And then he put saurus behind it.“
Because these branches are about 5 times as big as Viclar, he started looking at night. This way he saw where they live and how many at the same time.
These Foliorumsaurus are very well camouflaged, adapted to the trees in which they live. In this Cube Valley grow trees covered with lichen. Sometimes they are a bit bright green or orange. It took a lot of effort for Uncle to discover them.“
On this page the mouse sees a strange bird. That's a Fulmaris. He is crazy about the green leaves with many red dots". "How terrible for those branches, what can they do ... run away?" "No mouse, they are too slow for that. Fortunately, the Fulmaris is also not fast among the many branches. As soon as they hear him coming, they dive below a very thick branch.
Until next week.

Geen opmerkingen