Textual description of firstImageUrl

De dinomander

zaterdag 13 juli 2019
Scuffie heeft het tweetal een afbeelding laten zien van het ei en vroeg; wat voor dier is hier uitgekomen.
Dan vertelt Scuffie; ’Het is een ’dinomander!’ ’Wat?’ zegt mus. ’Een dinomander,’ zegt muis nogmaals. ’Die bestaan helemaal niet!’ zegt mus. ’Zeker weten,’ antwoordt Scuffie.

'Toen ik nog klein was hing er boven mijn bed een plaat van een dinomander. Elke avond las mijn moeder voor het slapen een leuk verhaaltje met de dinomander. Het heeft een rugzak met allemaal gekke mutsjes'. Als de dinomander het gekozen mutsje opzette deed hij iets speciaals voor mij.
Muis droomt graag vaak dat hij een piraat is. Hij omschrijft zijn piratenmuts; met zijn eigen bestek. Scuffie vertelt dat door de dromen van oom, hij is gaan reizen. In zijn kamer hangt een grote tekening hoe zijn dromen begonnen. Oom Viclar had een prachtige uitspraak boven zijn bed hangen.
'Wacht niet tot het schip binnenloopt.
Neem een roeiboot en ga het tegemoet.’
Later in het reisverhaal laat ik oom's 'droomkubus' zien.
Meer over het bijzondere ei dat oom heeft gevonden, klik op onderstaande link
<ahref="https://kwinkslagen.blogspot.com">Kwinkslagen</a>!
Word vervolgd

English version
Scuffie showed the pair a picture of the egg and asked; 'what kind of animal came out here'.
Then Scuffie tells; "It's a 'dinomander'. What, says sparrow. 'A dinomander', says mouse again. 'They don't exist at all', says sparrow. 'Certainly', Scuffie replies.

'When I was little, there was a plate of a dinosaur basket hanging over my bed. Every night my mother read a nice story with the dinomander before bed. It has a backpack with all sorts of crazy hats'.
When the dinomander put on the chosen hat, he did something special for me.
Muis often dreams that he was a pirate. He describes his pirate hat; with his own cutlery. Scuffie says that because of Uncle's dreams, he has started traveling. A large drawing in his room shows how his dreams started. Uncle Viclar had a beautiful statement hanging over his bed.
             "Don't wait for the ship to come in.
              Take a rowing boat and head for it.”
Later in the travel story I show Uncle's 'dream cube'.
More about the special egg that uncle has found, click on the link below.
<ahref="https://kwinkslagen.blogspot.com">Wisecracks</a>!

To be continued

Geen opmerkingen