Tijdelijke vakantie stop - Temporary holiday stop

dinsdag 30 juni 2020 Comments


Zowel Mus&Muis als Mr.P.&Sneezy gaan met vakantie. In augustus gaan we weer verder. Ik wens iedereen een hele fijne en gezonde vakantie.

English version
Both sparrow&Mouse and Mr. P. & Sneezy go on vacation. We will continue in August. I wish everyone a very nice and healthy holiday.
Textual description of firstImageUrl

Muis krijgt zijn expositie buiten - Mouse get his exposition in the garden

zaterdag 27 juni 2020 Comments
Het zat me toch niet helemaal lekker... muis geen expositie in zijn atelier. Hij wil natuurlijk zijn kunstwerken laten zien. Dat begrijp ik én ook ik ben nieuwsgierig wat hij met zijn 'Tail' wil maken. Toen hoorde dat hij in zijn atelier bezig was riep ik hem. 'Ik heb nog eens goed over nagedacht en heb een oplossing voor je. Stel, je zou hier jouw expositie houden, dan kan jouw vriend mus dit niet zien. Die durft beslist niet in ons huis komen, zeker niet met onze poes.
Daarom stel ik voor om de expositie in onze tuin te houden. We hangen al je werken op een tak in onze tuin. Kunnen alle dieren jouw werk bewonderen'. Dat vond muis een briljant idee.
Gisteren was onze kleindochter op bezoek en wilde muis graag zien. Helaas was hij niet aanwezig.
Wordt nog 1x vervolgd.

English version 
I was not completely comfortable ... mouse no exhibition in his studio. Of course he wants to show his artwork. I understand that and I am also curious what he wants to make with his 'Tail'. When I heard that he was working in his studio, I called him. "I've thought it over and I have a solution for you. Suppose you would hold your exhibition here, then your friend sparrow cannot see this. He certainly does not dare to come into our house, especially with our cat.
That is why I propose to keep the exhibition in our garden. We hang all your works on a branch in our garden. All animals can admire your work '. Mouse thought that was a brilliant idea.
Yesterday our granddaughter was visiting and wanted to see the mouse. Unfortunately he was not present.
To be continued 1x.
Textual description of firstImageUrl

Muis zijn atelier is gereed - mouse his atelier is ready

zondag 21 juni 2020 Comments
Eindelijk is er einde gekomen na bijna 4 weken klussen in het huis. Tijd voor elkaar. Mus vertelde dat ook zijn atelier klaar was. 'Kon je dat maar zien!' Ik keek door het deurtje, maar daarvoor moest je een trap op. Jammer, ik had graag een kijkje willen nemen.
Hij had de tekening die ik voor hem gemaakt had meegenomen. Hij wide ook zo graag schilderen. 'Deze tekening is mijn huidige inspiratiebron, niet met een penseel of potlood..... maar met mijn eigen 'staart'. Ik schilder met mijn staart!' Staart-Kunst klinkt niet goed, vandaar TailArt'. Over een paar weken wil ik een expositie geven in mijn atelier. Dan zie je wat ik voor tekeningen maak'.
'Wat zeg je... expositie in jouw atelier! Oh nee, geen muizenfamilie in ons huis. Vergeet het maar! Je doet dat maar ergens anders!'
Teleurgesteld ging muis naar zijn atelier. 
Word vervolgd

English version
Finally has come to an end after almost 4 weeks of odd jobs in the house. Time for each other. Mouse said that his studio was also finished. "If only you could see that!" I looked through the door, but you had to go up a flight of stairs. Too bad, I would have liked to take a look.
He had brought the drawing I made for him. He also likes to paint wide.  'This drawing is my current source of inspiration, not with a brush or pencil ..... but with my own' tail '.  I paint with my tail! " Tail-Art does not sound good, hence TailArt '. In a few weeks I want to give an exhibition in my studio. Then you see what I make for drawings'.
'What do you say ... exhibition in your studio!  Oh no, not a mouse family in our house.  Forget it!  You do that somewhere else! "
Disappointed, Mouse went to his studio.

To be continued.
Textual description of firstImageUrl

Muis heeft een eigen logo - Mouse has his own logo

maandag 15 juni 2020 Comments

Muis heeft mij gevraagd om een logo te maken voor zijn 'Atelier'.
Hij heeft zelf de naam bedacht 'TailArt'. Nadat hij het bord naast zijn deur had bevestigd, vroeg ik wat de betekenis hiervan is.
'Jaren geleden ben ik bij je gekomen, toen je aan het tekenen was. Ik wilde ook zo graag schilderen, maar ik kan geen penseel of potlood vasthouden. Toen gaf jij me een goed advies om toch te kunnen schilderen. Je hebt er zelf een tekening over gemaakt'. Ik kon me dat niet meer herinneren.
'Die tekening heb ik goed bewaard en ben aan het oefenen gegaan. Deze week wil ik mijn atelier in orde maken. Daarna spreken we elkaar nog één keer en wil ik voorlopig niet meer gestoord worden'.
'Goed plan!'
Word nog één keer vervolgd.

English version
Mouse asked me to make a logo for his 'Atelier'.
He came up with the name 'TailArt'.  After attaching the sign next to his door, I asked what its meaning is.
"I came to you, years ago when you were drawing. I also really wanted to paint, but I can't hold a brush or pencil. Then you gave me good advice to paint anyway. You even made a drawing about it'. I couldn't remember that.
'I kept that drawing well and started practicing. This week I want to prepare my studio.  Then we will speak again and I don't want to be disturbed for the time being '.
 'Good plan!'
 To be continued one more time.
Textual description of firstImageUrl

Muis kiest streepjes stenen - mouse chooses dashes of stones

woensdag 10 juni 2020 Comments

'Muis, muis, kom je mee naar mijn streepjes stenen!' Even was het stil. 'Alleen als jullie poes er niet meer is'. Onze poes Freya is altijd nieuwsgierig als er iets veranderd of nieuw is. 'Oh, dat is éénmalig, ze is er niet. Alles is veilig'. Heel voorzichtig kwam muis tevoorschijn. Samen zijn we naar de schuur gegaan voor de kist met steentjes. In de loop der tijd zijn die verzameld tijdens strandwandelingen. Alleen steentjes met een witte strepen.
Het is een afwijking geworden.. een wedstrijd wie het eerst er eentje vind. Zelf onze kleinzoon doet mee. Na het openen van de kist, zag ik zijn verbazing. 'Mag ik er een paar uitzoeken?' Hij wist precies wat hij hebben wou. 'Duurt het nog lang, want ik wil verder met mijn schilderwerkzaamheden. Moet ik soms een steentje bijdragen?'
Muis keek me alleen vragend aan en ging driftig door met zoeken. Na zeker 5 minuten zoeken, had hij 10 bijzondere platte steentjes uitgezocht. 'Wat ga je daar mee doen?'
'Als jij me eerst vertelt waarom je die hebt verzameld!' 'Nu geen tijd muis, maar over een paar dagen heb ik meer tijd voor je'. Alles steentjes voor zijn deurtje gelegd en muis sleepte ze naar binnen.
Word vervolgd.

English version 
"Mouse, mouse, are you coming to my dashes of stones!" It was silent for a moment. "Only when your cat is no longer there." Our cat Freya is always curious when something changes or is new. "Oh, that's one time, she's not there. Everything is safe'. Mouse came out very carefully. We went to the shed together for the box with stones.
Over time, these have been collected during beach walks. Only stones with white stripes. It has become an anomaly ... a competition who finds one first. Our grandson participates. After opening the chest, I saw his surprise. "Can I pick a few?" He knew exactly what he wanted. 'It will take a long time, because I want to continue with my painting work. Do I have to do my bit? "
Mouse looked at me questioningly and continued to search. After at least 5 minutes of searching, he had selected 10 special flat stones. "What are you going to do with that?" "If you first tell me why you collected it!" "No time now mouse, but in a few days I will have more time for you." Everything was placed in front of his door and the mouse dragged them inside.
To be continued.