Textual description of firstImageUrl

Flipaline, een creatief supplement - Flipaline, a creativity supplement

zaterdag 3 juni 2023 Geen opmerkingen

 Een aanwinst voor de creativiteit

Eigenschappen; bevorderd de creativiteit en het brein

Bijwerking; positieve verslaving


Intro

Flipaline, een supplement om je creativiteit te verhogen. Met deze onzin begint mijn blog over een fantastische app; FlipaClip. Vaste lezers van mijn blog zullen zich afvragen, gaat het verhaal van mijn reisvrienden niet verder. Zeker, dit komt er even tussen door.


Waarom FlipaClip

Niet een nieuw product, het bestaat al jaren in de vorm van een app. Hiermee kan op eenvoudige wijze ontzettende leuke animaties gemaakt worden. Het heeft een grote gereedschapskist met hulpmiddelen. En wat belangrijk is; duidelijk van opzet. In deze blog geen uitleg wat het allemaal kan, op YouTube zijn ontzettend veel tutorials te vinden. Ik ga mijn manier van animatie uitleggen, zodat u misschien denkt, dat zou ik ook eens willen.


Ik ben niet niet creatief en wat moet ik maken?

Die gedachte moet verdwijnen. Mijn motto is; 'Durf te verdwalen in je eigen fantasie!'

Om niet ver weg te verdwalen heb ik onderdelen afgebakend.


1. Een vast thema of onderwerp bedacht.

Zo gebruik ik momenteel een klein houten schildersezeltje van 12 cm hoog. Daarop kan van alles opgezet worden, zoals een mini canvas schilderijtje, of een stukje karton. Ik verzamel steentjes met witte streepjes. Dat is momenteel mijn basisfoto waar ik mijn animatie maak. Het idee hierachter is dat het onderwerp/figuurtje de steen kan verlaten.

Andere voorbeelden; maak een foto van een boomtak met een holte, daar kan van alles uitkomen.

Voorbeelden, screendump start FlipaClip.

2. Maximale aantal frames, of seconden.

Voor mij zijn dat Max. 200 frames, bij 12 beeldjes per secondes. Dat is ongeveer 15 sec.

Ongetwijfeld de eerste gedachte... maar 15 seconde. Dat is de uitdaging, want neem maar van mij aan, daar gaat echt heel veel tijd* in zitten. *TIJD

Hier kom ik op de bijwerking van het supplement 'verslaving'. Maar een 'gezonde verslaving'. Om af te kicken is geen arts nodig, ipad of iPhone tijdelijk opbergen.


3. Een figuurtje maken of onderwerp bedenken.

Oh, hoor ik al, ik kan niet tekenen en zeker geen figuur of poppetje maken. Daar heb ik een hulpmiddel voor gevonden. Haal de app van Pinterest binnen. Ontzettend veel inspiratie voorbeelden.Onderstaand een screendump wat ik gebruikt heb ter inspiratie voor mijn figuurtje. Gelijk even voorstellen, dit is Frits. Bewust een figuurtje met geen ogen, kan nu zowel links als rechts kijken! Maar het kan ook zeer eenvoudig zijn.4. Verhaaltje bedenken.

Dit is het leukste onderdeel, het bedenken van een komisch verhaaltje. Als er eenmaal een idee is geboren, kan er variaties worden gemaakt. Mijn Frits gooit een papieren vliegtuig in de lucht, of hij springt op een springkussen. Met beiden gebeurt er iets leuks. Dat kan ook met een plant, die groeit en een bijzondere bloem wordt.

Hieronder een paar voorbeelden van mensen die stenen beschilderen, op Pinterest gevonden. Daar kun je ook iets leuks mee doen. Ballon die de lucht in gaat en ogen die in een steen tevoorschijn komen.Tot slot van deze 1e blog.

Geïnspireerd? Kijk op YouTube naar diverse mogelijkheden en tutorials, en op Pinterest.

Laat vervolgens uw fantasie gaan over een kort verhaaltje. En als dan de inspiratie naar boven komt.... haal de app van Clipaflip binnen en ga snuffelen.

Volgende week ga ik verder over dit onderwerp.


English version.

Flipaline

Characteristics; promotes creativity and brain

side effect; positive addiction


Flipaline, a supplement to increase your creativity. This nonsense starts my blog about a fantastic app; FlipaClip. Regular readers of my blog will wonder, does the story of my travel friends go no further. Sure, this will come in handy.


Why FlipaClip

Not a new product, it has been around for years in the form of an app. With this you can easily make incredibly fun animations. It has a large tool box with tools. And what is important; clearly intent. In this blog no explanation of what it can do, you can find a lot of tutorials on YouTube. I'm going to explain my way of animation, so that you might think, I would like that too.

I'm not creative and what should I make?

That thought has to go. My motto is; 'dare to get lost in your own fantasy!'

In order not to get lost far away, I have demarcated parts.


1. Devised a fixed theme or subject.

For example, I currently use a small wooden easel of 12 cm high. Everything can be set up on it, such as a mini canvas painting, or a piece of cardboard. I collect stones with white stripes. That is currently my base photo where I make my animation. The idea behind this is that the subject/figure can leave the stone.

Other examples; take a picture of a tree branch with a hollow, anything can come out of that.

Examples, screen dump starts FlipaClip.


2. Maximum number of frames, or seconds.

For me, that's Max. 200 frames, at 12 frames per second. That's about 15 seconds.

No doubt the first thought... only 15 seconds. That is the challenge, because believe me, it really takes a lot of time*.

*TIME Here I come to the side effect of the supplement 'addiction'. But a 'healthy addiction'. You don't need a doctor to kick the habit, temporarily store your iPad or iPhone.


3. Make a figure or come up with a subject.

Oh, I hear, I can't draw and certainly can't make a figure or a doll. I found a tool for that. Get the app from Pinterest. Lots of inspirational examples.

Below is a screenshot of what I used for inspiration for my figure. Let me introduce myself, this is Frits. Consciously a figure with no eyes, can now see both left and right!

But it can also be very simple.


4. Make up a story.

This is the most fun part, coming up with a comedic story. Once an idea is born, variations can be made. My Frits throws a paper plane in the air, or he jumps on a bouncy castle. Something nice happens to both of them.

This is also possible with a plant that grows and becomes a special flower.

Below are a few examples of people painting rocks found on Pinterest. You can also do something fun with it. Balloon going up in the air and eyes popping up in a stone.


At the end of this 1st blog.

Inspired? Look on YouTube for various possibilities and tutorials, and on Pinterest.

Then let your imagination run wild about a short story. And then when inspiration comes up.... grab the Clipaflip app and go sniffing.

I will continue on this topic next week.