Textual description of firstImageUrl

Kort overzicht reisverhaal in boekvorm - Brief overview travel story in book form

zaterdag 9 mei 2020 Comments
Voor diegene die mijn reisverhaal niet helemaal gevolgd, heb ik een overzicht gemaakt. In de vorm van een klein boekje. Tevens het vervolg van de reis.
Klik op het rechter icoontje van het boekje. Dan kunt u het hele boekje lezen.
English version
For those who do not fully follow my travel story, I have made an overview. In the form of a small book. Also the continuation of the trip. Click right on the little book and you an read it.
Textual description of firstImageUrl

Dragontrees in Socotra

Ons duo heeft het eiland Socotra (vlak onder Jemen) bereikt. Ze hebben een prachtige plek gevonden om hier voorlopig te blijven. Een salamander heet ze welkom op het eiland. Wanneer hij hoort dat ze onder de boom willen slapen, waarschuwt hij hun.
Het zijn 'Dragontrees' en zelfs ik durf daar niet onder te slapen. Mr.P.&Sneezy lachen de salamander uit. 'Jullie geloven mij niet?' 'Natuurlijk niet', was het antwoord.
'Ik haal mijn vriend de eekhoorn en die vertelt de hele legende van de 2 draken op het eiland'.
De eekhoorn kijkt naar de ongelovige Sneezy en met overtuigende stem vertelt hij het hele lange verhaal.
Dat verhaal heb ik geschreven en begonnen te illustreren. Dat wil ik de komende weken gaan doen. Gevolg... een maand tijdelijk geen Facebook met mijn vrienden.
Bij deze wens ik iedereen een fijne, gezonde zomer en tot ziens.

English version 
Our duo have reached the island of Socotra (just below Yemen). They have found a wonderful place to stay here for the time being. A salamander welcomes them on the island. When he hears that they want to sleep under the tree, he warns them. It’s a 'Dragontree' and even I dare not sleep under them. Mr.P.&Sneezy laugh at the salamander. "You don't believe me?" "Of course not," was the answer.
 "I get my friend the squirrel and he tells the whole legend of the 2 dragons on the island." The squirrel looks at the incredulous Sneezy and with a convincing voice tells the very long story.

 I wrote that story and started to illustrate it. I want to do that in the coming weeks. As a result ... temporarily no Facebook with my friends for a month. I hereby wish everyone a happy and healthy summer and see you soon.
Textual description of firstImageUrl

'Groene championnenboom - Green champion trees

zaterdag 2 mei 2020 Comments
Helemaal opgelucht, van de ontsnapping, vliegen Mr.P.&Sneezy naar het eiland Socotra. Als ze over het eiland vliegen zien ze een totale andere natuur dan in Afrika.
'Kijk P. daar groeien 'Groene championnenboom'. Deze vorm van bomen hadden ze nog nooit gezien. Wanneer ze verder vliegen zien ze nog meer bomen met prachtige bloemen. 'Het lijkt wel een sprookjes eiland', zegt P.
Uiteindelijk landen ze onder een 'championnenboom'. 'Hier wil ik wel blijven', zegt Sneezy. Veel groen en geen zand, zoals in Egypte. Word nog 1x vervolgd.

English version 
Completely relieved, from the escape, Mr.P.&Sneezy fly to Socotra Island. When they fly over the island, they see a completely different nature than in Africa. Look P. there grow 'Green champion trees'. They had never seen trees like this before.
When they fly further they even see more trees with beautiful flowers. "It looks like a fairytale island," says P. Eventually they land under a 'champion tree'. "I want to stay here," says Sneezy. Lots of greenery and no sand, like in Egypt.
To be continued 1x.
Textual description of firstImageUrl

De redding van Sneezy - The rescue of Sneezy

zaterdag 25 april 2020 Comments
Sneezy was achter gebleven ergens bij het meertje. Helemaal overstuur vroeg Mr.P. hoe zijn vriend terug gehaald kon worden. Gelukkig wist de aalscholver wie dat zou kunnen doen. Een sterke vogel, de Yellow Hornbill.
In samenwerking met de krokodillenwachter heeft hij met zijn sterke snavel Sneezy kunnen redden. Een beetje angstig hoe Sneezy in de grote bek van de vogel zat. Opgelucht en dankbaar namen ze van beide vogels afscheid om hun reis te vervolgen.
Word vervolgd

English version. 
Sneezy was left somewhere near the lake. Completely upset, Mr.P. worried how to get his friend back. Fortunately, the cormorant knew who that was possible.
A strong bird, the Yellow Hornbill. In collaboration with the crocodile guard, he was able to save Sneezy with his strong beak. A bit anxious how Sneezy was in the bird's big mouth.
Relieved and grateful, they said goodbye to both birds to continue their journey.
To be continued
Textual description of firstImageUrl

Helemaal over stuur - Completely upset

zaterdag 18 april 2020 Comments

Helemaal overstuur komt Mr.P. terug naar de aalscholver. Die had hem al gewaarschuwd om voorzichtig te zijn. Voor Sneezy was dit de kans om een olifant te zien. Dat duurde niet lang, want een krokodil kwam plotseling uit het meertje.
Tijdens de vlucht werd Sneezy vergeten. Teruggaan, nee, dat durfde Mr.P. niet. ‘Wat kunnen we doen om hem weer veilig terug te halen.
De aalscholver dacht even na. Ik ken iemand die hem kan redden.
Word vervolgd

English version 
Completely upset, Mr.P. came back to the cormorant. He had already warned him to be careful. For Sneezy, this was the chance to see an elephant. That didn't last long, because a crocodile suddenly came out of the lake. In flight he was forgotten Sneezy. 
Going back, no, not Mr.P. "What can we do to bring him back safely.
The cormorant thought for a moment. I know someone who can save him.
To be continued.