Textual description of firstImageUrl

Aanval van de krokodil - Attack of the crocodil

zaterdag 4 april 2020 Comments
Nadat de olifant de krokodil in de gaten kreeg stormde hij er op af. Toch probeerde die Mr.P. aan te vallen. Met een schrik en geschreeuw wist hij op tijd te ontsnappen. Door de schrik vergat hij dat Sneezy nog op de grond zat. 
Na een korte aanloop vloog Mr.P. weg. Sneezy schrok ook en door opspattend water werd hij van zijn plek weggespoeld en belande veilig tussen de stenen.
Word vervolgd

English version
After the elephant spotted the crocodile, he rushed towards it. Still, that Mr.P. to attack.
With a fright and scream, he managed to escape in time. Through the shock, he forgot that Sneezy was still on the floor.
After a short run-up, Mr.P. fly away. Sneezy was also shocked and splashed water washed him out of his place and landed safely between the stones.
To be continued
Textual description of firstImageUrl

Sneezy ontmoet eindelijk de olifanten - Sneezy finally meets the elephants

zondag 29 maart 2020 Comments
Na het bezoek aan de pyramide wordt de reis voortgezet. Onder druk van Sneezy, die het zand zat was, zijn ze eerder vertrokken. Mr.P. vliegt over het Suezkanaal richting Afrika. Sneezy’s hart begint al te kloppen, want eindelijk ziet hij hier een echte olifant. 
Ondanks waarschuwingen van de aalscholvers om niet naar de wildernis te gaan, besluit Mr.P. het toch te doen. Speciaal voor Sneezy. En dan is het moment gekomen voor Sneezy, er komt een olifant familie naar een vijver.
Hij kan het niet geloven, dat na een reis van Amsterdam naar Afrika, hij eindelijk een olifant ziet. Mr.P. ziet in de vijver langzamerhand de kop van een krokodil verschijnen. Haastig komt er een vogel naar Sneezy. ‘Pas op voor die krokodil, voor je het weet stormt hij naar jullie toe’. 
Krokodillenwachters zijn vogels die een goede band hebben met krokodillen, zij verwijderen voedselresten tussen hun tanden. De olifant ziet wat de krokodil van plan is en stormt er op af. Net op tijd kan Mr.P. vluchten zonder Sneezy mee te nemen.
Die valt van de schrik tussen de stenen.
Word vervolgd.

English version 
After the visit to the pyramid, the journey continues. Under pressure from Sneezy, who was fed up with the sand, they left earlier. Mr. P. flies over the Suez Canal towards Africa. Sneezy's heart is already beating, because he finally sees here a real elephant.
Despite warnings from the cormorants not to go to the wilderness, Mr. P. to do it anyway. Especially for Sneezy. And then the time has come for Sneezy, an elephant family is coming to a pond.
He cannot believe that after a trip from Amsterdam to Africa, he finally sees an elephant. Mr. P. slowly sees the head of a crocodile appear in the pond. A bird rushes to Sneezy. "Beware of that crocodile, before you know it, it will rush towards you.“
Crocodile guards are birds that have a good relationship with crocodiles, they remove food remains between their teeth. The elephant sees what the crocodile is up to and rushes towards it. Just in time, Mr.P. flights without taking Sneezy.
It falls from the shock between the stones.
Textual description of firstImageUrl

De geheime kamer van de piramide van Cheops - The secret room of the piramid of Cheop

zaterdag 21 maart 2020 Comments
Als de Vulture eindelijk klaar is met zijn verhaal, doet hij een voorstel. ‘Durfen jullie met mij naar een geheime ingang van de piramide’. ‘Hoezo, ’durfen’, vraag Sneezy. 'Het is een hele krappe en donkere ingang. Na ongeveer 10 meter komen we in een grote ruimte, met wat licht'.
'En wat is daar zo bijzonders aan', vraagt Mr.P. Deze plek heeft nog nooit iemand ontdekt. Het is de speelkamer van Egyptische kinderen'.
Dat durft Mr.P. wel, maar Sneezy is bang. Uiteindelijk vliegen ze er heen en voorzichtig gaan ze achter elkaar naar binnen.
Wanneer ze bij een open ruimte komen laat de Vulturen een wand zien met hiërogliefen. Als hij een paar keer op een tekens klopt, gaat er een kleine deur open. 'Volg mij en jullie iets heel bijzonders zien!'
Word vervolgd.

English version.
When the Vulture is finally done with his story, he makes a proposal. "Do you dare to go with me to a secret entrance to the pyramid?" "Why," dare, "ask Sneezy. "It is a very tight and dark entrance. After about 10 meters we arrive in a large room, with some light '.
"And what's so special about that," Mr. P. asks. This place has never been discovered by anyone. It is Egyptian children's playroom.
Mr.P. well, but Sneezy is scared. Eventually they fly there and carefully enter one after the other.
When they come to an open space, the Vulturen shows a wall with hieroglyphics. When he knocks on a mark a few times, a small door opens. "Follow me and you will see something very special!"
To be continued.
Textual description of firstImageUrl

Mr.P.&Sneezy zien de pyramides -Mr.P.&Sneezy see the pyramids

zaterdag 7 maart 2020 Comments
Nefertiti (ook wel Nefertete, Nofretete) was koningin van de 18e Dynastie van Egypte en heerste als Grote koninklijke vrouwe aan de zijde van Achnaton, de farao die over Egypte regeerde aan het begin van het Nieuwe Rijk, van 1352 v.Chr. tot 1338 v.Chr., tijdens de Amarna-periode. Haar naam Nefertiti betekent De mooie is gekomen. Nefertiti dankt een groot deel van haar bekendheid aan haar buste die bewaard wordt in het Neues Museum in Berlijn

Voor Mr.P.&Sneezy zijn de pyramides iets heel bijzonders. Daar vertelt de Vulture later meer over. Allereerst laat hij zien hoe belangrijk hij was in de Egyptische cultuur. Op hiërogliefen is hij vaak afgebeeld. De Egyptenaren gebruikten vele afbeeldingen op steen.
Het woord slakkenhuis kon ik nergens terugvinden. Met dank aan een egyptoloog, heeft hij het woord in hiërogliefen voor me getekend en een omschrijving.
Steen van de Mond-van-water.
Volgende week wordt het spannender.... de Vulture heeft een geheime gang ontdekt!
Word vervolgd.
  *Zie mijn opbouw voor de illustratie van Neferiti*, klik op deze link ; Kwinkslagen!

English version.
Nefertiti was queen of the 18th Dynasty of Egypt and reigned as Great Royal Lady on the side of Akhenaten, the pharaoh who ruled Egypt at the beginning of the New Empire, from 1352 BC. until 1338 BC, during the Amarna period. Her name Nefertiti means "The beautiful has come".

For Mr.P.&Sneezy, the pyramids are something very special. The Vulture tells more about that later. First of all, he shows how important he was in the Egyptian culture. He is often depicted on hieroglyphics. The Egyptians used many images on stone. I could not find the word snail house anywhere. Thanks to an egyptologist, he has drawn the word in hieroglyphs for me and a description. Stone of the Mouth-of-water.
Next week it will be more exciting .... the Vulture has discovered a secret corridor!
To be continued.
  *See how I build the illustration of Neferiti*, klik this link ; quibbles!


Textual description of firstImageUrl

Mr.P.&Sneezy bereiken Egypte - Mr.P&Sneezy arrive Egypt

zaterdag 29 februari 2020 Comments
Na een lange reis via Cyprus bereikt Mr.P. Egypte. Als ze bij de Nijl zijn, zien ze de zeilboten. Hij besluit mee te varen. Uiteindelijke doel is de ontmoeting met de Vulture. Een heilige vogel voor de oude Egyptenaren.
Als ze hem ontmoeten vertelt deze vogel hoe belangrijk hij was. Op vele hiërogliefen is hij daar opgetekend, maar ook in het masker van Toetanchamon komt deze Vulture voor. Later geeft hij een rondgang bij een pyramide.
Daar heeft hij een opening ontdekt, die nog nooit iemand heeft ontdekt.
Word vervolgd.

English version 
After a long journey through Cyprus, Mr.P. arrived Egypt. When they are at the Nile, they see the sailing boats. He decides to sail. The ultimate goal is the meeting with the Vulture. A sacred bird for the ancient Egyptians.
When they meet him, this bird tells how important he was. He is recorded there on many hieroglyphs, but this Vulture also appears in Tutankhamun's mask. He later gives a tour of a pyramid.
He has discovered an opening that no one has ever discovered .
To be continued.