Textual description of firstImageUrl

Blauwe gesluierde paddestoelen - Blue emigrated mushrooms

zaterdag 19 oktober 2019
Korte samenvatting van deze 4 pagina’s
Mus en muis keken naar de volgende tekening van Viclar. Verbaasd zagen ze paddestoelen met een net erover. ‘Het wordt hier steeds gekker’, zei muis. Scuffie vertelt dat het oosterse paddestoelen waren, eeuwen geleden geëmigreerd naar de Kubus Vallei.
‘Oh’, zegt mus, ‘vandaar gesluierde paddestoelen’. Dan ziet hij een omgevallen paddestoel met 2 gaatjes en een beetje bloed. Scuffie vertelt dat ze een vijand hebben. Een blauwe slang.
Scuffie laat nog een bladzijde zien met vreemde paddestoelen. Muis wijst naar de peervormige paddestoel. ‘Het blijft voor mij een ‘vieze paddestoel’ en raar van vorm’. Mus en muis kijken wat Viclar over deze zwam heeft geschreven. Scuffie; ‘helemaal links zie je de parelstuifzwam. Officieel heet hij Lycoperdon en dat betekent “wolfsscheet”. Muis lacht, maar houdt verder zijn mond. Viclar was gek op stuifzwammen.
Hij heeft veel stuifzwam gemengd en die gebruikte hij in zijn waterpijp. Tijdens het schrijven in zijn onderzoekboekje gebruikte hij de waterpijp met stuifzwammen. Viclar werd een beetje ‘high’ van die waterpijp. Uiteindelijk heeft hij moeten ‘afkikkeren’. ‘Oh, zei mus, hij was een beetje verslaafd geworden’. Uiteindelijk heeft hij moeten ‘afkikkeren’.
Mus vraagt waarom oom een wandelende tak heeft getekend. ‘Omdat er ook een Rapidsaurolophus leefde.
Dat zien jullie over 2 weken.
Word vervolgd.

English version
Short summary of these 4 pages
Sparrow and mouse looked at the following drawing by Viclar. Surprised they saw mushrooms with a net over it. "Things are getting crazier here," said Mouse. Scuffie says that they were Eastern mushrooms, emigrated to the Cube Valley centuries ago.
"Oh," says sparrow, "hence-veiled mushrooms." Then he sees a fallen mushroom with 2 holes and a little blood. Scuffie says they have an enemy. A blue snake.
Scuffie shows another page with strange mushrooms. Mouse points to the pear-shaped mushroom. "It remains for me a" dirty mushroom "and strange shape." Sparrow and mouse look at what Viclar has written about this fungus. Scuffie; "At the far left you can see the pearl spray mushroom. Officially his name is Lycoperdon and that means "wolfchet". Mouse laughs, but keeps his mouth shut. Viclar loved drifting mushrooms.
He has mixed a lot of spray fungus and used it in his water pipe. While writing in his research booklet, he used the water pipe with drifting fungi. Viclar became a little "high" from that water pipe. In the end he had to "quit". "Oh, sparrow said, he had become a little addicted." In the end he had to "quit".
Sparrow asks why uncle has drawn a walking branch. "Because there was also a Rapidsaurolophus.
You will see that in 2 weeks.
To be continued.

Geen opmerkingen