Textual description of firstImageUrl

Vlees etende paddestoelen - meat-eating mushrooms

zaterdag 5 oktober 2019
Mus en Muis waren aan boord van het luchtschip
Gelukkig kwam het moment dat hij de woorden ‘en nu druk ik op de startknop’ hoorde. Scuffie drukte op de groen startknop. Ze konden het geluid van de propellers horen. Handig maneuvreerde hij met de schuifknoppen.
Terwijl ze de haven verlieten, liet Scuffie het werkboekje van oom Viclar zien. Daarin is het hele kubus vallei in kaart gebracht. Duidelijke topografische kaarten, de flora en fauna.
Bij het zien van afbeelding vlees etende paddestoelen moet muis toch een beetje lachen. Maar toen Scuffie vertelde dat we er straks langs komen.... schrok muis.
Het zijn de Blue Fungus paddestoelen. Ze worden geboren met 10-tallen tegelijk aan de zijkanten van de kubus en blijven daar een paar maanden.Daarna verlaat iedereen de kubus en maar blijft wel bij de kubus. Deze worden groter en groteren krijgen kruiptenen’. ‘s Nachts kruipen heel voorzichtig... op zoek naar voedsel.
‘En wat eten ze zoal’, vroeg mus. ‘Planten?’ ‘Jazeker’, was het antwoord’.
‘Ook kleine dieren? vroeg muis huiverend. ‘Beslist, denk aan slakken en kleine spitsmuisjes...’, was het antwoord.
Word vervolgd

English version 
Sparrow and Mouse were aboard on the airship
Fortunately the moment came when he heard the words "and now I press the start button". Scuffie pressed the green start button. They could hear the sound of the propellers. He maneuvered conveniently with the sliders.
As they left the port, Scuffie showed Uncle Viclar's workbook. The entire cube valley is mapped therein. Clear topographic maps, flora and fauna.
When seeing the image of meat-eating mushrooms, the mouse has to laugh a bit. But when Scuffie told us that we will come by later .... startled mouse.
They are the Blue Fungus mushrooms. They are born with 10s at the same time on the sides of the cube and stay there for a few months. Afterwards, everyone leaves the cube and stays with the cube. These get bigger and larger ones get crawling toes ". At night crawling very carefully ... in search of food.
"And what do they eat," asked sparrow. "Plants?" "Yes," was the answer.
"Even small animals? asked mouse shuddering. "Certainly, think of snails and small shrews ..." was the answer.
To be continued

Geen opmerkingen