Category: Steampunky
Posts tonen met het label Steampunky. Alle posts tonen
Textual description of firstImageUrl

Introductie van de muziekbloemen - Introduction of the music flowers

zaterdag 30 juli 2022 Geen opmerkingen

Gefeliciteerd
'Voor we verder gaan met het verhaal van Steampunky wil ik je feliciteren'. 'Gumpie, ik ben pas in maart jarig!' 'Weet ik, maar het gaat over je blog. Je hebt meer dan 40.000 bezoekers gehad'. 'Ik zie dat er maandelijks steeds mijn blog bezoeken. 

Enthousiast kwam Intervalerius aangehuppeld met een grote rol papier onder zijn vleugel. Na het zien van de tekening met de Rollblaster, was Steampunky toch wel nieuwsgierig geworden waarmee hij nu zou komen. Intervalerius zocht stenen om het grote vel op het gras te leggen.
Hij vond er met moeite 3. Om het vel niet te laten krullen, zette hij zijn muts op het vel.
Nu begreep Steampunky waarom hij een muts droeg. Op zijn kop zaten 2 grote plukken haar, die constant heel een weer bewogen. Je moest er gewoon naar kijken, zonder te lachen. Intervalerius was er aan gewend, dat er naar gekeken werd.

Toetafoon

'Ik zal je deze ‘muzikale’ vrienden van mij even voorstellen.
Links boven zijn de ‘Slowtoeters’. Dat zijn de enthousiaste groep onder deze familie. Met hun schuifstelen kunnen ze heel lang en hard blazen. Daaronder de Swingtoeters, zij vormen de basis van het orkest. En tenslotte rechts, mijn lievelingsbloem, de Toetafoon. Zeer beheerst komt het geluid uit de grote bloem. Aan de vorm van deze bloem zou je zware tonen verwachten. Door de slanke hals geeft deze bloem zachte hoge tonen'.
Dan wordt Gumpie enthousiast. '
Eindelijk het Muziekboekje met de speciale noten! Wat heb je daarvoor ontworpen?' 'Steampunky wil graag meespelen en voor hem heb ik speciale 'fluitnoten' ontworpen. Zeer makkelijk te begrijpen voor iedereen. Maar dat leg ik over 2 weken heel duidelijk uit. Zelf jij kan leren!'
'Oh, weer 2 weken wachten!'
English version

Congratulations

"Before we continue with the story of Steampunky, I want to congratulate you." "Gumpie, my birthday isn't until March!" “I know, but it's about your blog. You've had over 40,000 visitors." 'I see that people visit my blog every month.
Enthusiastic, Intervalerius came hopping with a large roll of paper under his wing. After seeing the drawing with the Rollblaster, Steampunky had become curious what he would come up with next. Intervalerius looked for stones to lay the large sheet on the grass.
With difficulty he found 3. To prevent the skin from curling, he put his hat on the skin.
Now Steampunky understood why he was wearing a hat. On its head were 2 large tufts of hair, which constantly moved quite a bit. You just had to look at it, without laughing. Intervalerius was used to being watched.
"So, you've been drawing a lot last week!" 'Yes Gumpie, now you see which horn flowers are playing here in the Magic Garden'. "I've never seen flowers like this!"
'Let me introduce you these 'musical' friends of mine.

Toetafoon

Top left are the 'Slow Horns'. Those are the enthusiastic group among this family. With their sliding stems they can blow very long and hard. Among them are the Swing tooters, they form the basis of the orchestra. And finally on the right, my favorite flower, the Toetaphone. The sound comes from the large flower very controlled. You would expect heavy tones from the shape of this flower. Due to the slender neck, this flower gives soft highs'. Then Gumpie gets excited. 'Finally the Music Booklet with the special notes! What did you design for that?' 'Steampunky likes to play along and I designed special 'flute notes' for him. Very easy to understand for everyone. But I'll explain that very clearly in 2 weeks. Even you can learn!'

'Oh, Again to wait 2 weeks!'

Textual description of firstImageUrl

Rollbaster, een nieuw party instrument - Rollblaster, a new party instrument

maandag 18 juli 2022 Geen opmerkingen

 'Wat krijgen we nu? Zit jij lekker onder een parasol op het strand'. 'Ja, het is vandaag (18 juli 2022) zo warm dat de giraffen bij mij op het strand komen drinken. Morgen wordt het wel 32 graden.... ik hou vakantie'.

'Ok Gumpie, dan ga ik verder met mijn verhaal over Steampunky. Eindelijk laat Intervalerius het instrument zien én uitleggen van de Rollblaster. Wanneer hij goed geoefend heeft om de ventielen te beheersen, mag hij hierop spelen.

Het is een feestelijke muziekinstrumenten met waanzinnige mogelijkheden. Hieronder de pagina's van het verhaal.


Ik zal hier meer over vertellen. Dit eenvoudige, maar een veelzijdige instrument kunnen ook bespeeld worden door kinderen. Vooral vanwege de roltoeter bovenop geschikt voor kinderpartijen. Het heeft 2 luchtgangen, bovenste voor de roltoeter en het onderste voor de grote toeter.

k zal hier meer over vertellen. Dit eenvoudige, maar een veelzijdige instrument kunnen ook bespeeld worden door kinderen. Vooral vanwege de roltoeter bovenop geschikt voor kinderpartijen. Het is geen gewone ‘feesttoeter’, maar een volwaardig instrument.
Het heeft 2 luchtgangen, bovenste voor de roltoeter en het onderste voor de grote toeter. 'Waarom staan er een groene en een rode streep bij die roltoeter?'
'Dat zijn veiligheids streepjes; groen is prima en de rode streep wil zeggen... niet verder blazen!'  Het 1e ventiel ingedrukt en de 2e niet... lucht naar de roltoeter. Omgekeerde volgorde, dan wordt de lucht in de grote toeter geblazen. En je kan combineren'.

Waar voor zit er een ventilator in de grote toeter?
Dit is een revolutionaire uitvinding.... door te blazen gaat het ventilatortje draaien, die zorgt er voor dat de klankballen tegen elkaar komen. Hard blazen... ballen stevig tegen elkaar en zacht blazen...
Dit is echt een makkelijke feesttoeter... met wonderlijke klanken. Hieronder nog een doorsnee van de ventielen. Nu zie je duidelijk hoe het werkt.
Gumpie knikt glimlachend. 'Hoe gaat het verder met het verhaal?' Steampunky wil ook graag meespelen met de toeterbloemen. Intervalerius heeft hiervoor een speciaal notenschrift - eigenlijk een fluitnotenbalk - bedacht. Dat zie je over 2 weken.
'Oh, wacht even, zou ik dat ook kunnen leren, die fluitnoten balk van jou? Iedereen Gumpie! IK KAN NIET WACHTEN!
Tot over 2 weken.Textual description of firstImageUrl

Engel Raueriël inspireert Intervalerius - Angel Raueriël inspires Intervalerius

zaterdag 2 juli 2022 Geen opmerkingen

 

'Ha, eindelijk zie ik nu wie Intervalerius is. Komische vogel met een deftig strikje om zijn hals. Ook nog een muts, waarvoor allemaal? Op jouw pagina zie ik een engel afgebeeld. 

Wie is die engel en waarom in jouw verhaal?'

Pag. 60 en 61 van het verhaal

'Gumpie, ik zal het je in het kort uitleggen. Engelen zijn boodschappers uit de hogere sferen, die klaar staan om ons emotionele steun en spirituele begeleiding te bieden. 

Wie is Raueriël

Dit is Raueriël: deze engel helpt en inspireert dirigenten. Daarom zo belangrijk voor Intervalerius en de muziekplanten. Hij dirigeert hier en bij zijn basis tenue hoort een deftig dirigentenstrikje. De muts die hij draagt, is nodig om zijn wilde haren op zijn kop te verbergen. Hij kan soms heftig met zijn kop schudden tijdens het dirigeren'.

Intervalerius

'Is Intervalerius zijn echte naam?' 'Nee, mijn echte naam is Valerius. Tijdens zijn muzieklessen met de toeterbloemen heb ik het vaak over een pauze tussen de twee tonen. Dat heet een interval. Dat is voor de toeterbloemen heel lastig, ze willen maar achter elkaar toeteren. Ze hebben dit woord INTERVAL gecombineerd met mijn echte naam. Zo is mijn bijnaam ontstaan, Inter-Valerius. Nog meer vragen Gumpie?'

'Nog ééntje! Ik zie een rood cirkeltje met een witte rand op een veer. Waarvoor is dat?' 'Voor de toeterbloemen heel belangrijk. Tijdens de repetities zeg ik niets, maar krom ik deze veer op en neer. Zo weten de toeterbloemen dat er een Interval is, een pauze tussen 2 noten'.

Spieren in een vogelveer

'Kan hij een veer krombuigen?' 'Ja, deze vogelfamilie heeft als enige ter wereld spieren in de grote slagpennen. Zo kunnen zij alles vast pakken. Ik haal de Rollblaster voor een demonstratie'.
'Rollblaster?' 'Sorry Gumpie, ik heb de naam Sjambangel veranderd in Rollblaster. Dit bijzondere instrument zie je over 2 weken. Met een demonstratie en een uitgebreid uitleg'.
Tot over 2 weken.

English version
'Ha, I finally see who Intervalerius is. Comical bird with a neat bow around his neck. Also a hat, for what? On your page I see an angel depicted. Who is that angel and why in your story?'

Who is Raueriël

“Gumpie, I'll explain briefly. Angels are messengers from the higher realms, ready to offer us emotional support and spiritual guidance. This is Raueriël: this angel helps and inspires conductors. That is why it is so important for Intervalerius and the musical plants. He conducts here and his basic uniform includes a stately conductor's bow. The hat he wears is necessary to hide his wild hair on his head. He can sometimes shake his head violently while conducting'.

Intervalerius

"Is Intervalerius his real name?" 'No, my real name is Valerius. During his music lessons with the horn flowers, I often talk about a pause between the two tones. That's called an interval. That is very difficult for the horn flowers, they just want to honk one after the other. They combined this word INTERVAL with my real name. That's how my nickname came about, Inter-Valerius. Any more questions Guppy?'
'Another one! I see a red circle with a white border on a feather. What's that for?''Very important for the horns. During rehearsals I don't say anything, but I bend this spring up and down. This is how the horns know that there is an Interval, a pause between 2 notes'.

Muscles in a bird feather

"Can he bend a spring?"'Yes, this bird family is the only bird in the world to have muscles in the large flight feathers. That way they can grab everything. I'll get the Rollblaster for a demonstration'.
"Roll blaster?" “Sorry Gumpie, I changed the name Sjambangel to Rollblaster. You will see this special instrument in 2 weeks. With a demonstration and an extensive explanation'.
See you in 2 weeks.
Textual description of firstImageUrl

'ANGEL'S TRUMPET' beeld

dinsdag 21 juni 2022 Geen opmerkingen


We zijn weer terug van weggeweest. Heerlijk met Gumpie gefietst op fietspaden langs de Noordzee kust. Frisse ideeën opgedaan en uitgewerkt. 'Het werd tijd', aldus mijn vriend. We waren gebleven dat hij op pad ging naar de muziektuin. Steampunky kijkt naar de muur met de tekst boven de bloem. 'Volgens mij zijn we verkeerd, hier staat 'ANGEL'S TRUMPET'. Ik wil naar de Toeterbloemen'. 'Volg het bordje Toetorium'. Hij werd nog gewaarschuwd voor de grote groene plant, de 'Boiling Tuba'. Het is een grote giftige bekerplant. Hieronder de hele pagina.


Dan ontmoet hij de Eikelbijter, die vertelt hoe briljant de tuinwachter van de Toeterbloemen is. Hij componeert en maakt zelf muziekinstrumenten. 
De Eikelbijter vertelt dat wanneer hij kan spelen op de mini Sjambangel, hij later op de grote Sjambangel mag spelen. Dit instrument wil Steampunky heel graag zien.
Word vervolgd over 2 weken.

English version
We are back again. Enjoyed cycling with Gumpie on cycle paths along the North Sea coast. Fresh ideas gained and developed.
"It's about time," said my friend. Where we’re... he went off to the music garden. Steampunky looks at the wall with the text above the flower. “I think we're wrong, it says 'ANGEL'S TRUMPET'. I want to go to the Hornflowers'. 'Follow the sign Toetorium'. He was warned about the large green plant, the 'Boiling Tuba'. It is a large poisonous pitcher plant.
Then he meets the Acorn Biter, who tells how brilliant the gardener of the Hooters Flowers is. He composes and makes musical instruments himself.
The Acorn Biter tells that when he can play on the mini Shambangel, he can later play on the large Shambangel. Steampunky really wants to see this instrument.
To be continued in 2 weeks.

Textual description of firstImageUrl

Sorry folks, in the past few weeks no time - sorry mensen, afgelopen weken te druk gehad.

zondag 12 juni 2022 Geen opmerkingen

Sorry mensen, ik heb de afgelopen weken veel getekend, op zoek naar informatie voor mijn verhaal.  Volgende week het resultaat van al mijn werk. Maar dan zetten we de kraan weer open! Tot volgende week.
English version
Sorry folks, I've been drawing a lot in the past few weeks, looking for information for my story.  Next week the result of all my work. But then we open the tap again! Until next week.
Textual description of firstImageUrl

Nieuwe camera "YellowClic" voor Gumpie - New Camera "YellowClic" for Gumpie

zondag 29 mei 2022 Geen opmerkingen

Voor ik het verhaal van Steampunky vervolg, even iets anders. Afgelopen week kwam Gumpie bij me langs... hij had ook een digitale camera. Vol trots liet hij zijn YellowClick zien, met het verzoek om van mij een foto te maken. Dat was geen probleem, alleen hij had nogal wat wensen. Beter gezegd, eisen. Geen gewone foto's, maar iets bijzonders. 


Blijf zo hangen, dan maak ik de foto... niet bewegen.
Vorige week geëindigd dat Mushy afscheid nam van Steampunky. Samen verlieten ze de paddenstoelentuin. Even voor de muur met de toeterbloem nam Mushy afscheid. 'Oh, nog even iets belangrijks, ook hier je turbomotor niet gebruiken. Ik zet je skateboard bij de ingang. 
Tot slot een waarschuwing; ga niet de 'Boiling Tuba' bekijken. Rustig voorbij kruipen en niet stoppen!' Gumpie kijkt me aan. 'Je bent aardig bezig geweest deze week. Waarom staat er op die muur 'Angel's Trumpet? Het is toch een toeterbloem?' 'Hier in deze tuin hebben ze deze bloem de bijnaam Toeterbloem gegeven. De oorspronkelijke naam is Angel Trumpet. De tuinwachter heeft deze bloemen leren toeteren, vandaar hier de bijnaam.... Toeterbloemen'.
'Waarom een waarschuwing aan Steampunky voor... Tuba?' 
'Ik zal het je uitleggen. Het is een grote bekerplant. Met deze vangbeker worden prooidieren gelokt en verteerd met behulp van enzymen in de bekervloeistof'. 'Waarom wordt die gevaarlijke vleesetende plant niet verwijderd?'
'Deze Tuba hoort hier bij de familie. Onderin zijn beker zit een vloeistof, waarmee hij een borrelend geluid kan maken. Zo heftig dat zijn hoed op en neer gaat. Dat maakt een donker geluid, hij is een blaasbas. Gumpie het is een boeiende plant'.
'Dat zal wel, maar die 2 tanden onderaan die hoed bevallen me niet!' 'Genoeg over Tuba. Volgende week is de illustratie van tuinwachter Intervalerius gereed. Jij gaat verder met fotograferen en wij groeten de bezoekers van mijn blog.
Volkert en Gumpie, tot volgende week.

English version 
Before I continue the story of Steampunky, let's tell something else. Last week Gumpie came to see me... he also had a digital camera. He proudly showed his YellowClick, with the request to take a picture of me. That was no problem, only he had quite a few wishes. In other words, demands. Not ordinary photos, but something special. 
From now on, the photos and yellow objects are on his own blog.
Last week ended with Mushy saying goodbye to Steampunky. Together they left the mushroom garden. Just before the wall with the horn flower, Mushy said goodbye. 'Oh, one more important thing, don't use your turbo engine here either. I'll put your skateboard at the entrance. Finally a warning; don't go see the 'Boiling Tuba'. Slowly crawl past and don't stop!' Gummy looks at me. “You've been pretty busy this week. Why does that wall say 'Angel's Trumpet? It's a horn flower, isn't it?' 'The original name is Angel Trumpet. The gardener has learned to honk these flowers, hence the nickname.... Hooters' flowers.
"Why a warning to Steampunky for… Tuba?" 'I'll explain it to you. It is a large pitcher plant. With this catch cup, prey animals are lured and digested with the help of enzymes in the cup liquid'. "Why isn't that dangerous carnivorous plant removed?"
'This Tuba belongs to the family here. At the bottom of his cup is a liquid, with which he can make a bubbling sound. So fierce that his hat goes up and down. That makes a dark sound, it's a wind bass. Gumpie, it's a fascinating plant'.
"Yes, but I don't like those 2 teeth at the bottom of that hat!" “Enough about Tuba. The illustration of gardener Intervalerius will be ready next week. You continue shooting and we greet the visitors of my blog.
Volkert and Gumpie, see you next week.

Textual description of firstImageUrl

Yellow man is ontdekt en wie is de Intervalerius - Yellow man has been discovered and who is Intervalerius

zaterdag 21 mei 2022 Geen opmerkingen

Deze week zijn we op verzoek van Gumpie naar het bos gegaan.
Via een prachtig bospad naar het centrum van Schoorl.

Het Klimduin ligt aan de rand van de Schoorlse Duinen, een uitgestrekt bos- en duingebied. Bij Schoorl ligt overigens met een hoogte van zo'n 55 meter de hoogste duin van Nederland. 

Het is een beste klim naar boven. Samen met Gumpie hebben we deze zandberg beklommen.
Bijgekomen van het klimmen word je beloond met een prachtig uitzicht. Het pleintje met winkels en gezellige restaurants. Rustig genieten voor we naar beneden rennen; zonder in het zand te vallen.

Terug op het plein vertelt Gumpie dat hij een Yellow Man heeft ontdekt. Trots is hij er bij gaan staan voor een 'selfie'. 'Dat gaat nu mijn nieuwe hobby worden; gele objecten zoeken en dan met mij een selfie maken'.
'Geweldig, nu mag je de Yellow Man nog op mijn blog zetten, maar de volgende keer op je eigen blog. 
Nu gaan we verder met Steampunky'. Daar was Gumpie het mee eens. We zijn nu bezig met het laatste onderwerp van het verhaal; de muziektuin. Afgelopen dagen bezig geweest om een nieuw tuinwachter te tekenen. 'Mag ik jouw schetsen eens zien?

'Leuk met een vlinderdasje, maar waarom draagt hij een muts?' 'Deze tuinwachter heeft 2 grote plukken haar op zijn hoofd. Tijdens het dirigeren van zijn werk ziet dat er niet uit.... dus draagt hij een mutsje'. 'Hoe heet jouw tuinwachter?' 'Hier noemen ze hem hier 'Intervalerius'. 'Vanwaar die moeilijke naam?. 'De toeterbloemen willen heel graag toeteren en zo lang mogelijk. Deze tuinwachter probeert dat te onderbreken. Dat doet hij tijdens het oefenen door 1 veer omhoog te steken. Intervallen bepalen de muziek. Volgende week meer hier over. Dan vertel ik meer over deze bloem en geschiedenis. En jij meer over de muzieknoten'. 'Nee, dat heten voortaan 'bladnoten'. 'Gumpie, tot volgende week!'
Word uiteraard vervolgd.

English version
This week we went to the forest of Schoorl at the request of Gumpie. Via a beautiful forest path to the center of Schoorl.
The Klimduin (translate climb dune) is located on the edge of the Schoorlse Duinen, a vast forest and dune area. By the way, Schoorl has the highest dune in the Netherlands with a height of about 55 meters. It's a good climb up. Together with Gumpie we climbed this sand mountain.
The square with shops and cozy restaurants. Enjoy quietly before we run down; without falling into the sand. Back in the square, Gumpie tells that he has discovered a Yellow Man. He proudly stood there for a 'selfie'. 'That will now become my new hobby; find yellow objects and then take a selfie with me'. 'Great, now you can still put the Yellow Man on my blog, but next time on your own blog.
Now we move on to Steampunky'. Guppy agreed. We are now on the last topic of the story; the music garden. Been busy drawing a new gardener for the past few days. 'May I see your sketches?
'Nice with a bow tie, but why is he wearing a hat?' 'This gardener has 2 large strands of hair on his head. It doesn't look like that when conducting his work.... so he wears a cap'. "What's your gardener's name?" 'Here they call him 'Intervalerius'. 'Why the difficult name? 'The horn flowers really want to honk and for as long as possible. This gardener is trying to interrupt that. He does this while practicing by raising 1 spring. Intervals determine the music. More on this next week. Then I will tell you more about this flower and its history. And you more about the musical notes'. 'No, from now on they will be called 'leaf notes'. "Gumpie, see you next week!"
To be continued of course.


Textual description of firstImageUrl

Lopen er kippen op het strand? - Are there chickens on the beach?

zaterdag 14 mei 2022 Geen opmerkingen

Deze week naar het strand van Schoorl aan Zee geweest 

Deze week geen illustraties gemaakt voor Steampunky. Mijn tekenvriend Gumpie wilde graag naar strand. Hoe vaak we daar al komen... het verveeld nooit. Vooral nu, de stilte voor het hoogseizoen. Hieronder een collage van deze dag op strand.

Vorige week heeft Gumpie een blauwe man gespot, en dat heeft hem aan het denken gezet. 'Ik hebt een nieuwe hobby!' 'Gumpie, je maakt me nieuwsgierig!' 'Het zoeken naar 'gele' onderwerpen of objecten. Het moeten aparte onderwerpen worden, dus geen gele bloemen of vruchten. Niet om te verzamelen, alleen een foto met mij er bij. Net als de blauwe man'. 'Een heel leuk idee, alleen ik wil daar heel weinig tijd aan besteden. Mijn verhaal van Steampunky gaat voor!' 'Daar heb ik een oplossing voor.... de Yellow Car'.
'Volgende week krijg je een vaste kop en gaan we op zoek naar de gele man. Daarna verder met mijn verhaal'. Gumpie heel gelukkig. 'Voor je 'word vervolgd' zegt.... kunnen we volgende week eens naar het bos gaan?' 'Gumpie, dat is een goed idee'.

English version
No artwork made for Steampunky this week. My drawing friend Gumpie wanted to go to the beach. No matter how many times we go there... it never gets boring. Especially now, the silence before the high season. Below is a collage of this day on the beachLast week, Gumpie spotted a blue man, and that got him thinking. 'I have a new hobby!' "Gumpie, you're making me curious!" 'The search for 'yellow' subjects or objects. They should be separate subjects, so no yellow flowers or fruits. Not for collecting, just a photo with me. Just like the blue man'. 'A very nice idea, but I don't want to spend a lot of time on it. My story of Steampunky comes first!' 'I have a solution for that... the Yellow Car'.'Next week you will get a permanent head and we will look for the yellow man. Then continue with my story." Gummy very happy. "Before you say 'be prosecuted'... can we go to the woods next week?" "Gumpie, that's a good idea."


Textual description of firstImageUrl

E-balls houden je in de gaten - E-balls are watching you

zondag 8 mei 2022 1 opmerking

'Gumpie, ben je kleiner geworden?' 'Dat heb je goed gezien. Afgelopen week heb ik laten slijpen. Ben nu weer puntig en lekker glad geworden. Jij moet je ook regelmatig scheren'. 'Maar als jij dit vaak doet, wordt je op een gegeven moment heel klein!' 'Daar maak ik een geen punt van, jij wordt toch ook kleiner'.
'Als jij dat blijft doen, heb ik straks een 'stompie' in plaats van Gumpie als vriend'.
'Handig voor jou, want dan kan je me achter je oren stoppen'. 'Hoezo handig?' Als je eens achter je oren moet krabben, kan ik je helpen!' 
'Gumpie, we zetten er een punt achter'


'Wat heb een komische tekening op pagina 56 gemaakt?' 'Ik zal het je uitleggen. Mushy verlaat de paddestoelentuin. Hij brengt hem naar de tuinwachter van de muziekplanten. Steampunky heeft enorm genoten van tekeningen over vreemde paddestoelen. 
Hier tekening van Steampunky die zit te lezen.
Soms aangevuld met fantasie. Als afscheid heb ik voor hem ook een tekening gemaakt.'.
'Aardig van jou!' 'Wat heb jij toch met die e-balls naast het bord?'
E-ballls zijn overal in de tuin aanwezig, dit zijn de mannetjes. Zij houden alles in de gaten wat er langs komt en geven dit gelijk door als het niet pluis is'. 'Zijn er ook vrouwelijke e-balls?' 'Ja, en die zijn heel mooi! Ze zullen je verwelkomen in de muziektuin.'.
'Ik kan niet wachten!!!!' 'En Gumpie, heb jij nog iets bijzonder gezien of meegemaakt?' 'Ja, een blauwe man met een prachtige hoed.


Tot volgende week. 

English version 
May 7th blog
"Gumpie, have you gotten smaller?" 'You saw that correctly. Last week I had it sharpened. I am now pointy and smooth again. You should also shave regularly'. "But if you do this often, you will eventually become very small!" "I don't mind that, you're getting smaller too."
"If you keep doing that, I'll have a stump instead of Gumpie as a friend."
'Handy for you, because then you can put me behind your ears'. "How convenient?"
If you need to scratch your head, I can help you!'
Below a picture of my ear with Gumpie
"Gumpie, we're putting an end to it."
"What made a comic drawing on page 56?" 'I'll explain it to you. Mushy leaves the mushroom garden. He takes it to the gardener of the musical plants. Steampunky has really enjoyed drawings about strange mushrooms.
Here is a drawing of Steampunky reading.
Sometimes supplemented with fantasy. As a goodbye I also made a drawing for him.'.
"Nice of you!" "What's the deal with those e-balls next to the board?"
E-balls are everywhere in the garden, these are the males. They keep an eye on everything that comes along and pass this on immediately if it is not right'. "Are there any female e-balls?" 'Yes, and they are very beautiful! They will welcome you to the music garden.'.
'I cannot wait!!!!' "And Gympie, what have you done or see this week?' 'Oh something strange... a blue man wit a beautiful had. I've jumped on his had!'
Until next week.
Textual description of firstImageUrl

Het is lente - It's Springtime

zaterdag 30 april 2022 Geen opmerkingenDeze week niet weggeweest met de fiets. Genieten hoe alles groen wordt. Gumpie is gaan schommelen in de Japanse kersenbloesem.
'Wat is dat nu, afscheid van Mushy! Gaan we geen paddestoelen meer tekenen?' 'Ja, ik heb er nu even genoeg van. We gaan verder met het verhaal.... Steampunky gaat naar de muziekplanten. Want Steampunky wil zo graag de toeterbloemen zien en horen spelen'. Gumpie is duidelijk teleurgesteld. 'Je zou de paddestoel tekenen voor de vuurvliegen, de schemerlampaddestoel en...'. 'Stop maar, als het verhaal afgemaakt is, wil ik die als nog tekenen. Misschien alleen voor mijn blog of.... via een QR code'. 
Deze week 1 illustratie gemaakt, volgende week het bord naar de muziekplanten. 'Schiet jij al een beetje op met je bladmuziek?' Gumpie knikt. Tot volgende week.
'Wacht even met... word vervolgd! Je zag dat Steampunky genoot van je werkboekje. Vooral de losse tekeningen van 'vreemde' paddestoelen. Geef hem ter herinnering als afscheid een komische tekening. 'Dat is een leuk idee, die zal ik volgende week uitwerken en op deze blog plaatsen'.
En nu.... kijk volgende week naar het resultaat!!


English version
We didn't go out with the bike this week. Enjoy how everything turns green. Gumpie has gone rocking in the Japanese cherry blossom. 'What is that now, goodbye to Mushy! You stop with drawing mushrooms?' 'Yes, I've had enough for now. We continue with the story... Steampunky goes to the music plants. Because Steampunky would love to see and hear the horns play'. Gumpie is clearly disappointed. 'You would draw the mushroom for the fireflies, the table lamp mushroom and...'. 'Stop it, when the story is finished, I want to draw it. Maybe just for my blog or.... via a QR code'.
Made 1 illustration this week, next week the board to the music plants. 'Are you getting along with your sheet music already?'
Guppy nods. Until next week.

'Hold on... to be continued! You saw that Steampunky was enjoying your workbook. Especially the loose drawings of 'strange' mushrooms. Give him a comic drawing as a farewell as a reminder. 'That's a nice idea, I'll work it out next week and post it on this blog'. And now.... look at the result next week!!


 

Textual description of firstImageUrl

Zeeschuim en bierschuim - Jumping into beer foam

zaterdag 23 april 2022 Geen opmerkingen


 Deze week was 1e paasdag 2022,
naar Callantsoog geweest met Gumpie.
Wat zag Gumpie nog meer...?
Vanaf het begin dat Gumpie op het strand kwam, was hij gefascineerd door de grote schuimvlokken langs de kust. Helaas veel te groot om er in te springen. Die kans kreeg hij toen ik een glas bier kreeg met een schuimkraag. Het resultaat is vastgelegd. Vrolijk kwam hij naar boven... Piramide van Callantsoog?????
'Gaan we volgende week naar het bos of duinen?' 'Hangt van het weer af!'


'Wat voor vreemde illustraties heb jij deze week bij het verhaal van Steampunky gemaakt
Een blauwe vinvis en een heksenkring, vertel!'
'Hier vertelt Mushy over deze honingzwammen en dat ze héél groot kunnen worden.
Het grootste organisme ter wereld is niet de 30 meter lange blauwe vinvis, maar de zwamvlok van de sombere honingzwam? Deze schimmel leeft in de Blue Mountains in Oregon, Amerika en beslaat nu maar liefst 965 hectare grond. Dit is even groot als 1920 voetbalvelden! Er wordt geschat dat deze schimmel tussen de twee- en achtduizend jaar oud is, maar ten minste 2400 jaar! Een flink bejaarde paddenstoel dus.
Nou dat wilde ik graag even vermelden!' Gumpie wijst naar een cirkel met vliegenzwammen.

'Ga je het hier over heksenkringen vertellen'. 'Nee, dat is een volksgeloof, omdat de heksen er in de nacht een wilde rondedans hielden. Het is een gevaarlijke plek, wie in een heksenkring stapt, kan er niet zomaar weer uit komen. Je zou er ook ziek van kunnen worden. Nee, hier noemen we het een vriendenkring. Niet alleen de vliegenzwammen, ook de pufzwammen komen bijeen. Ze maken de cirkel, die verbonden is door ondergrondse draden, steeds groter. Als je heel goed oplet, zie je dat cirkels vaak verplaatsen'. 'En dat moet ik allemaal geloven!' Hier reageert Mushy niet op'.
'Waar ben je nu mee bezig?' Een illustratie waar Mushy afscheid neemt van Steampunky en het routebord van de 'Muziekplanten'.
Dus tot volgende week

English version
From the beginning Gumpie came to the beach, he was fascinated by the large foam flakes along the shore. Unfortunately too big to jump in. He got that chance when I got a glass of beer with a foam head. The result is recorded. He came up cheerfully... 'Are we going to the woods or dunes next week?' "Depends on the weather!"
What strange illustrations did you make for the story of Steampunky this week
'A blue whale and a witch ring, tell me!' 'Here Mushy tells about these honey mushrooms and that they can grow very large.The largest organism in the world is not the 30-meter-long blue whale, but the mycelium of the gloomy honey fungus? This fungus lives in the Blue Mountains in Oregon, America and now covers a whopping 965 acres of land. This is the size of 1920 football fields! It is estimated that this fungus is between two and eight thousand years old, but at least 2400 years! A very old mushroom. Well I just wanted to mention that!'
Gumpie points to a circle of fly agarics.
"Are you going to talk about witch circles here?" 'No, that's a popular belief, because the witches used to dance wildly at night. It's a dangerous place, whoever steps into a witch's circle can't just get out again. It could also make you sick. No, here we call it a circle of friends. Not only the fly agarics, also the puff mushrooms come together. They make the circle, which is connected by underground wires, bigger and bigger. If you pay close attention, you will see that circles often move'. "And I have to believe all that!" Mushy doesn't respond to this."
"What are you doing now?" An illustration where Mushy says goodbye to Steampunky and the route sign of the 'Music Plants'.
So see you next week.