Textual description of firstImageUrl

Introductie van de muziekbloemen - Introduction of the music flowers

zaterdag 30 juli 2022

Gefeliciteerd
'Voor we verder gaan met het verhaal van Steampunky wil ik je feliciteren'. 'Gumpie, ik ben pas in maart jarig!' 'Weet ik, maar het gaat over je blog. Je hebt meer dan 40.000 bezoekers gehad'. 'Ik zie dat er maandelijks steeds mijn blog bezoeken. 

Enthousiast kwam Intervalerius aangehuppeld met een grote rol papier onder zijn vleugel. Na het zien van de tekening met de Rollblaster, was Steampunky toch wel nieuwsgierig geworden waarmee hij nu zou komen. Intervalerius zocht stenen om het grote vel op het gras te leggen.
Hij vond er met moeite 3. Om het vel niet te laten krullen, zette hij zijn muts op het vel.
Nu begreep Steampunky waarom hij een muts droeg. Op zijn kop zaten 2 grote plukken haar, die constant heel een weer bewogen. Je moest er gewoon naar kijken, zonder te lachen. Intervalerius was er aan gewend, dat er naar gekeken werd.

Toetafoon

'Ik zal je deze ‘muzikale’ vrienden van mij even voorstellen.
Links boven zijn de ‘Slowtoeters’. Dat zijn de enthousiaste groep onder deze familie. Met hun schuifstelen kunnen ze heel lang en hard blazen. Daaronder de Swingtoeters, zij vormen de basis van het orkest. En tenslotte rechts, mijn lievelingsbloem, de Toetafoon. Zeer beheerst komt het geluid uit de grote bloem. Aan de vorm van deze bloem zou je zware tonen verwachten. Door de slanke hals geeft deze bloem zachte hoge tonen'.
Dan wordt Gumpie enthousiast. '
Eindelijk het Muziekboekje met de speciale noten! Wat heb je daarvoor ontworpen?' 'Steampunky wil graag meespelen en voor hem heb ik speciale 'fluitnoten' ontworpen. Zeer makkelijk te begrijpen voor iedereen. Maar dat leg ik over 2 weken heel duidelijk uit. Zelf jij kan leren!'
'Oh, weer 2 weken wachten!'
English version

Congratulations

"Before we continue with the story of Steampunky, I want to congratulate you." "Gumpie, my birthday isn't until March!" “I know, but it's about your blog. You've had over 40,000 visitors." 'I see that people visit my blog every month.
Enthusiastic, Intervalerius came hopping with a large roll of paper under his wing. After seeing the drawing with the Rollblaster, Steampunky had become curious what he would come up with next. Intervalerius looked for stones to lay the large sheet on the grass.
With difficulty he found 3. To prevent the skin from curling, he put his hat on the skin.
Now Steampunky understood why he was wearing a hat. On its head were 2 large tufts of hair, which constantly moved quite a bit. You just had to look at it, without laughing. Intervalerius was used to being watched.
"So, you've been drawing a lot last week!" 'Yes Gumpie, now you see which horn flowers are playing here in the Magic Garden'. "I've never seen flowers like this!"
'Let me introduce you these 'musical' friends of mine.

Toetafoon

Top left are the 'Slow Horns'. Those are the enthusiastic group among this family. With their sliding stems they can blow very long and hard. Among them are the Swing tooters, they form the basis of the orchestra. And finally on the right, my favorite flower, the Toetaphone. The sound comes from the large flower very controlled. You would expect heavy tones from the shape of this flower. Due to the slender neck, this flower gives soft highs'. Then Gumpie gets excited. 'Finally the Music Booklet with the special notes! What did you design for that?' 'Steampunky likes to play along and I designed special 'flute notes' for him. Very easy to understand for everyone. But I'll explain that very clearly in 2 weeks. Even you can learn!'

'Oh, Again to wait 2 weeks!'

Geen opmerkingen