Textual description of firstImageUrl

Engel Raueriël inspireert Intervalerius - Angel Raueriël inspires Intervalerius

zaterdag 2 juli 2022

 

'Ha, eindelijk zie ik nu wie Intervalerius is. Komische vogel met een deftig strikje om zijn hals. Ook nog een muts, waarvoor allemaal? Op jouw pagina zie ik een engel afgebeeld. 

Wie is die engel en waarom in jouw verhaal?'

Pag. 60 en 61 van het verhaal

'Gumpie, ik zal het je in het kort uitleggen. Engelen zijn boodschappers uit de hogere sferen, die klaar staan om ons emotionele steun en spirituele begeleiding te bieden. 

Wie is Raueriël

Dit is Raueriël: deze engel helpt en inspireert dirigenten. Daarom zo belangrijk voor Intervalerius en de muziekplanten. Hij dirigeert hier en bij zijn basis tenue hoort een deftig dirigentenstrikje. De muts die hij draagt, is nodig om zijn wilde haren op zijn kop te verbergen. Hij kan soms heftig met zijn kop schudden tijdens het dirigeren'.

Intervalerius

'Is Intervalerius zijn echte naam?' 'Nee, mijn echte naam is Valerius. Tijdens zijn muzieklessen met de toeterbloemen heb ik het vaak over een pauze tussen de twee tonen. Dat heet een interval. Dat is voor de toeterbloemen heel lastig, ze willen maar achter elkaar toeteren. Ze hebben dit woord INTERVAL gecombineerd met mijn echte naam. Zo is mijn bijnaam ontstaan, Inter-Valerius. Nog meer vragen Gumpie?'

'Nog ééntje! Ik zie een rood cirkeltje met een witte rand op een veer. Waarvoor is dat?' 'Voor de toeterbloemen heel belangrijk. Tijdens de repetities zeg ik niets, maar krom ik deze veer op en neer. Zo weten de toeterbloemen dat er een Interval is, een pauze tussen 2 noten'.

Spieren in een vogelveer

'Kan hij een veer krombuigen?' 'Ja, deze vogelfamilie heeft als enige ter wereld spieren in de grote slagpennen. Zo kunnen zij alles vast pakken. Ik haal de Rollblaster voor een demonstratie'.
'Rollblaster?' 'Sorry Gumpie, ik heb de naam Sjambangel veranderd in Rollblaster. Dit bijzondere instrument zie je over 2 weken. Met een demonstratie en een uitgebreid uitleg'.
Tot over 2 weken.

English version
'Ha, I finally see who Intervalerius is. Comical bird with a neat bow around his neck. Also a hat, for what? On your page I see an angel depicted. Who is that angel and why in your story?'

Who is Raueriël

“Gumpie, I'll explain briefly. Angels are messengers from the higher realms, ready to offer us emotional support and spiritual guidance. This is Raueriël: this angel helps and inspires conductors. That is why it is so important for Intervalerius and the musical plants. He conducts here and his basic uniform includes a stately conductor's bow. The hat he wears is necessary to hide his wild hair on his head. He can sometimes shake his head violently while conducting'.

Intervalerius

"Is Intervalerius his real name?" 'No, my real name is Valerius. During his music lessons with the horn flowers, I often talk about a pause between the two tones. That's called an interval. That is very difficult for the horn flowers, they just want to honk one after the other. They combined this word INTERVAL with my real name. That's how my nickname came about, Inter-Valerius. Any more questions Guppy?'
'Another one! I see a red circle with a white border on a feather. What's that for?''Very important for the horns. During rehearsals I don't say anything, but I bend this spring up and down. This is how the horns know that there is an Interval, a pause between 2 notes'.

Muscles in a bird feather

"Can he bend a spring?"'Yes, this bird family is the only bird in the world to have muscles in the large flight feathers. That way they can grab everything. I'll get the Rollblaster for a demonstration'.
"Roll blaster?" “Sorry Gumpie, I changed the name Sjambangel to Rollblaster. You will see this special instrument in 2 weeks. With a demonstration and an extensive explanation'.
See you in 2 weeks.

Geen opmerkingen