Textual description of firstImageUrl

Zeeschuim en bierschuim - Jumping into beer foam

zaterdag 23 april 2022


 Deze week was 1e paasdag 2022,
naar Callantsoog geweest met Gumpie.
Wat zag Gumpie nog meer...?
Vanaf het begin dat Gumpie op het strand kwam, was hij gefascineerd door de grote schuimvlokken langs de kust. Helaas veel te groot om er in te springen. Die kans kreeg hij toen ik een glas bier kreeg met een schuimkraag. Het resultaat is vastgelegd. Vrolijk kwam hij naar boven... Piramide van Callantsoog?????
'Gaan we volgende week naar het bos of duinen?' 'Hangt van het weer af!'


'Wat voor vreemde illustraties heb jij deze week bij het verhaal van Steampunky gemaakt
Een blauwe vinvis en een heksenkring, vertel!'
'Hier vertelt Mushy over deze honingzwammen en dat ze héél groot kunnen worden.
Het grootste organisme ter wereld is niet de 30 meter lange blauwe vinvis, maar de zwamvlok van de sombere honingzwam? Deze schimmel leeft in de Blue Mountains in Oregon, Amerika en beslaat nu maar liefst 965 hectare grond. Dit is even groot als 1920 voetbalvelden! Er wordt geschat dat deze schimmel tussen de twee- en achtduizend jaar oud is, maar ten minste 2400 jaar! Een flink bejaarde paddenstoel dus.
Nou dat wilde ik graag even vermelden!' Gumpie wijst naar een cirkel met vliegenzwammen.

'Ga je het hier over heksenkringen vertellen'. 'Nee, dat is een volksgeloof, omdat de heksen er in de nacht een wilde rondedans hielden. Het is een gevaarlijke plek, wie in een heksenkring stapt, kan er niet zomaar weer uit komen. Je zou er ook ziek van kunnen worden. Nee, hier noemen we het een vriendenkring. Niet alleen de vliegenzwammen, ook de pufzwammen komen bijeen. Ze maken de cirkel, die verbonden is door ondergrondse draden, steeds groter. Als je heel goed oplet, zie je dat cirkels vaak verplaatsen'. 'En dat moet ik allemaal geloven!' Hier reageert Mushy niet op'.
'Waar ben je nu mee bezig?' Een illustratie waar Mushy afscheid neemt van Steampunky en het routebord van de 'Muziekplanten'.
Dus tot volgende week

English version
From the beginning Gumpie came to the beach, he was fascinated by the large foam flakes along the shore. Unfortunately too big to jump in. He got that chance when I got a glass of beer with a foam head. The result is recorded. He came up cheerfully... 'Are we going to the woods or dunes next week?' "Depends on the weather!"
What strange illustrations did you make for the story of Steampunky this week
'A blue whale and a witch ring, tell me!' 'Here Mushy tells about these honey mushrooms and that they can grow very large.The largest organism in the world is not the 30-meter-long blue whale, but the mycelium of the gloomy honey fungus? This fungus lives in the Blue Mountains in Oregon, America and now covers a whopping 965 acres of land. This is the size of 1920 football fields! It is estimated that this fungus is between two and eight thousand years old, but at least 2400 years! A very old mushroom. Well I just wanted to mention that!'
Gumpie points to a circle of fly agarics.
"Are you going to talk about witch circles here?" 'No, that's a popular belief, because the witches used to dance wildly at night. It's a dangerous place, whoever steps into a witch's circle can't just get out again. It could also make you sick. No, here we call it a circle of friends. Not only the fly agarics, also the puff mushrooms come together. They make the circle, which is connected by underground wires, bigger and bigger. If you pay close attention, you will see that circles often move'. "And I have to believe all that!" Mushy doesn't respond to this."
"What are you doing now?" An illustration where Mushy says goodbye to Steampunky and the route sign of the 'Music Plants'.
So see you next week.

Geen opmerkingen