Textual description of firstImageUrl

E-balls houden je in de gaten - E-balls are watching you

zondag 8 mei 2022

'Gumpie, ben je kleiner geworden?' 'Dat heb je goed gezien. Afgelopen week heb ik laten slijpen. Ben nu weer puntig en lekker glad geworden. Jij moet je ook regelmatig scheren'. 'Maar als jij dit vaak doet, wordt je op een gegeven moment heel klein!' 'Daar maak ik een geen punt van, jij wordt toch ook kleiner'.
'Als jij dat blijft doen, heb ik straks een 'stompie' in plaats van Gumpie als vriend'.
'Handig voor jou, want dan kan je me achter je oren stoppen'. 'Hoezo handig?' Als je eens achter je oren moet krabben, kan ik je helpen!' 
'Gumpie, we zetten er een punt achter'


'Wat heb een komische tekening op pagina 56 gemaakt?' 'Ik zal het je uitleggen. Mushy verlaat de paddestoelentuin. Hij brengt hem naar de tuinwachter van de muziekplanten. Steampunky heeft enorm genoten van tekeningen over vreemde paddestoelen. 
Hier tekening van Steampunky die zit te lezen.
Soms aangevuld met fantasie. Als afscheid heb ik voor hem ook een tekening gemaakt.'.
'Aardig van jou!' 'Wat heb jij toch met die e-balls naast het bord?'
E-ballls zijn overal in de tuin aanwezig, dit zijn de mannetjes. Zij houden alles in de gaten wat er langs komt en geven dit gelijk door als het niet pluis is'. 'Zijn er ook vrouwelijke e-balls?' 'Ja, en die zijn heel mooi! Ze zullen je verwelkomen in de muziektuin.'.
'Ik kan niet wachten!!!!' 'En Gumpie, heb jij nog iets bijzonder gezien of meegemaakt?' 'Ja, een blauwe man met een prachtige hoed.


Tot volgende week. 

English version 
May 7th blog
"Gumpie, have you gotten smaller?" 'You saw that correctly. Last week I had it sharpened. I am now pointy and smooth again. You should also shave regularly'. "But if you do this often, you will eventually become very small!" "I don't mind that, you're getting smaller too."
"If you keep doing that, I'll have a stump instead of Gumpie as a friend."
'Handy for you, because then you can put me behind your ears'. "How convenient?"
If you need to scratch your head, I can help you!'
Below a picture of my ear with Gumpie
"Gumpie, we're putting an end to it."
"What made a comic drawing on page 56?" 'I'll explain it to you. Mushy leaves the mushroom garden. He takes it to the gardener of the musical plants. Steampunky has really enjoyed drawings about strange mushrooms.
Here is a drawing of Steampunky reading.
Sometimes supplemented with fantasy. As a goodbye I also made a drawing for him.'.
"Nice of you!" "What's the deal with those e-balls next to the board?"
E-balls are everywhere in the garden, these are the males. They keep an eye on everything that comes along and pass this on immediately if it is not right'. "Are there any female e-balls?" 'Yes, and they are very beautiful! They will welcome you to the music garden.'.
'I cannot wait!!!!' "And Gympie, what have you done or see this week?' 'Oh something strange... a blue man wit a beautiful had. I've jumped on his had!'
Until next week.

1 opmerking