Textual description of firstImageUrl

Nieuwe camera "YellowClic" voor Gumpie - New Camera "YellowClic" for Gumpie

zondag 29 mei 2022

Voor ik het verhaal van Steampunky vervolg, even iets anders. Afgelopen week kwam Gumpie bij me langs... hij had ook een digitale camera. Vol trots liet hij zijn YellowClick zien, met het verzoek om van mij een foto te maken. Dat was geen probleem, alleen hij had nogal wat wensen. Beter gezegd, eisen. Geen gewone foto's, maar iets bijzonders. 


Blijf zo hangen, dan maak ik de foto... niet bewegen.
Vorige week geĆ«indigd dat Mushy afscheid nam van Steampunky. Samen verlieten ze de paddenstoelentuin. Even voor de muur met de toeterbloem nam Mushy afscheid. 'Oh, nog even iets belangrijks, ook hier je turbomotor niet gebruiken. Ik zet je skateboard bij de ingang. 
Tot slot een waarschuwing; ga niet de 'Boiling Tuba' bekijken. Rustig voorbij kruipen en niet stoppen!' Gumpie kijkt me aan. 'Je bent aardig bezig geweest deze week. Waarom staat er op die muur 'Angel's Trumpet? Het is toch een toeterbloem?' 'Hier in deze tuin hebben ze deze bloem de bijnaam Toeterbloem gegeven. De oorspronkelijke naam is Angel Trumpet. De tuinwachter heeft deze bloemen leren toeteren, vandaar hier de bijnaam.... Toeterbloemen'.
'Waarom een waarschuwing aan Steampunky voor... Tuba?' 
'Ik zal het je uitleggen. Het is een grote bekerplant. Met deze vangbeker worden prooidieren gelokt en verteerd met behulp van enzymen in de bekervloeistof'. 'Waarom wordt die gevaarlijke vleesetende plant niet verwijderd?'
'Deze Tuba hoort hier bij de familie. Onderin zijn beker zit een vloeistof, waarmee hij een borrelend geluid kan maken. Zo heftig dat zijn hoed op en neer gaat. Dat maakt een donker geluid, hij is een blaasbas. Gumpie het is een boeiende plant'.
'Dat zal wel, maar die 2 tanden onderaan die hoed bevallen me niet!' 'Genoeg over Tuba. Volgende week is de illustratie van tuinwachter Intervalerius gereed. Jij gaat verder met fotograferen en wij groeten de bezoekers van mijn blog.
Volkert en Gumpie, tot volgende week.

English version 
Before I continue the story of Steampunky, let's tell something else. Last week Gumpie came to see me... he also had a digital camera. He proudly showed his YellowClick, with the request to take a picture of me. That was no problem, only he had quite a few wishes. In other words, demands. Not ordinary photos, but something special. 
From now on, the photos and yellow objects are on his own blog.
Last week ended with Mushy saying goodbye to Steampunky. Together they left the mushroom garden. Just before the wall with the horn flower, Mushy said goodbye. 'Oh, one more important thing, don't use your turbo engine here either. I'll put your skateboard at the entrance. Finally a warning; don't go see the 'Boiling Tuba'. Slowly crawl past and don't stop!' Gummy looks at me. “You've been pretty busy this week. Why does that wall say 'Angel's Trumpet? It's a horn flower, isn't it?' 'The original name is Angel Trumpet. The gardener has learned to honk these flowers, hence the nickname.... Hooters' flowers.
"Why a warning to Steampunky for… Tuba?" 'I'll explain it to you. It is a large pitcher plant. With this catch cup, prey animals are lured and digested with the help of enzymes in the cup liquid'. "Why isn't that dangerous carnivorous plant removed?"
'This Tuba belongs to the family here. At the bottom of his cup is a liquid, with which he can make a bubbling sound. So fierce that his hat goes up and down. That makes a dark sound, it's a wind bass. Gumpie, it's a fascinating plant'.
"Yes, but I don't like those 2 teeth at the bottom of that hat!" “Enough about Tuba. The illustration of gardener Intervalerius will be ready next week. You continue shooting and we greet the visitors of my blog.
Volkert and Gumpie, see you next week.

Geen opmerkingen