Category: Steampunky
Posts tonen met het label Steampunky. Alle posts tonen
Textual description of firstImageUrl

Het is lente - It's Springtime

zaterdag 30 april 2022 Geen opmerkingenDeze week niet weggeweest met de fiets. Genieten hoe alles groen wordt. Gumpie is gaan schommelen in de Japanse kersenbloesem.
'Wat is dat nu, afscheid van Mushy! Gaan we geen paddestoelen meer tekenen?' 'Ja, ik heb er nu even genoeg van. We gaan verder met het verhaal.... Steampunky gaat naar de muziekplanten. Want Steampunky wil zo graag de toeterbloemen zien en horen spelen'. Gumpie is duidelijk teleurgesteld. 'Je zou de paddestoel tekenen voor de vuurvliegen, de schemerlampaddestoel en...'. 'Stop maar, als het verhaal afgemaakt is, wil ik die als nog tekenen. Misschien alleen voor mijn blog of.... via een QR code'. 
Deze week 1 illustratie gemaakt, volgende week het bord naar de muziekplanten. 'Schiet jij al een beetje op met je bladmuziek?' Gumpie knikt. Tot volgende week.
'Wacht even met... word vervolgd! Je zag dat Steampunky genoot van je werkboekje. Vooral de losse tekeningen van 'vreemde' paddestoelen. Geef hem ter herinnering als afscheid een komische tekening. 'Dat is een leuk idee, die zal ik volgende week uitwerken en op deze blog plaatsen'.
En nu.... kijk volgende week naar het resultaat!!


English version
We didn't go out with the bike this week. Enjoy how everything turns green. Gumpie has gone rocking in the Japanese cherry blossom. 'What is that now, goodbye to Mushy! You stop with drawing mushrooms?' 'Yes, I've had enough for now. We continue with the story... Steampunky goes to the music plants. Because Steampunky would love to see and hear the horns play'. Gumpie is clearly disappointed. 'You would draw the mushroom for the fireflies, the table lamp mushroom and...'. 'Stop it, when the story is finished, I want to draw it. Maybe just for my blog or.... via a QR code'.
Made 1 illustration this week, next week the board to the music plants. 'Are you getting along with your sheet music already?'
Guppy nods. Until next week.

'Hold on... to be continued! You saw that Steampunky was enjoying your workbook. Especially the loose drawings of 'strange' mushrooms. Give him a comic drawing as a farewell as a reminder. 'That's a nice idea, I'll work it out next week and post it on this blog'. And now.... look at the result next week!!


 

Textual description of firstImageUrl

Zeeschuim en bierschuim - Jumping into beer foam

zaterdag 23 april 2022 Geen opmerkingen


 Deze week was 1e paasdag 2022,
naar Callantsoog geweest met Gumpie.
Wat zag Gumpie nog meer...?
Vanaf het begin dat Gumpie op het strand kwam, was hij gefascineerd door de grote schuimvlokken langs de kust. Helaas veel te groot om er in te springen. Die kans kreeg hij toen ik een glas bier kreeg met een schuimkraag. Het resultaat is vastgelegd. Vrolijk kwam hij naar boven... Piramide van Callantsoog?????
'Gaan we volgende week naar het bos of duinen?' 'Hangt van het weer af!'


'Wat voor vreemde illustraties heb jij deze week bij het verhaal van Steampunky gemaakt
Een blauwe vinvis en een heksenkring, vertel!'
'Hier vertelt Mushy over deze honingzwammen en dat ze héél groot kunnen worden.
Het grootste organisme ter wereld is niet de 30 meter lange blauwe vinvis, maar de zwamvlok van de sombere honingzwam? Deze schimmel leeft in de Blue Mountains in Oregon, Amerika en beslaat nu maar liefst 965 hectare grond. Dit is even groot als 1920 voetbalvelden! Er wordt geschat dat deze schimmel tussen de twee- en achtduizend jaar oud is, maar ten minste 2400 jaar! Een flink bejaarde paddenstoel dus.
Nou dat wilde ik graag even vermelden!' Gumpie wijst naar een cirkel met vliegenzwammen.

'Ga je het hier over heksenkringen vertellen'. 'Nee, dat is een volksgeloof, omdat de heksen er in de nacht een wilde rondedans hielden. Het is een gevaarlijke plek, wie in een heksenkring stapt, kan er niet zomaar weer uit komen. Je zou er ook ziek van kunnen worden. Nee, hier noemen we het een vriendenkring. Niet alleen de vliegenzwammen, ook de pufzwammen komen bijeen. Ze maken de cirkel, die verbonden is door ondergrondse draden, steeds groter. Als je heel goed oplet, zie je dat cirkels vaak verplaatsen'. 'En dat moet ik allemaal geloven!' Hier reageert Mushy niet op'.
'Waar ben je nu mee bezig?' Een illustratie waar Mushy afscheid neemt van Steampunky en het routebord van de 'Muziekplanten'.
Dus tot volgende week

English version
From the beginning Gumpie came to the beach, he was fascinated by the large foam flakes along the shore. Unfortunately too big to jump in. He got that chance when I got a glass of beer with a foam head. The result is recorded. He came up cheerfully... 'Are we going to the woods or dunes next week?' "Depends on the weather!"
What strange illustrations did you make for the story of Steampunky this week
'A blue whale and a witch ring, tell me!' 'Here Mushy tells about these honey mushrooms and that they can grow very large.The largest organism in the world is not the 30-meter-long blue whale, but the mycelium of the gloomy honey fungus? This fungus lives in the Blue Mountains in Oregon, America and now covers a whopping 965 acres of land. This is the size of 1920 football fields! It is estimated that this fungus is between two and eight thousand years old, but at least 2400 years! A very old mushroom. Well I just wanted to mention that!'
Gumpie points to a circle of fly agarics.
"Are you going to talk about witch circles here?" 'No, that's a popular belief, because the witches used to dance wildly at night. It's a dangerous place, whoever steps into a witch's circle can't just get out again. It could also make you sick. No, here we call it a circle of friends. Not only the fly agarics, also the puff mushrooms come together. They make the circle, which is connected by underground wires, bigger and bigger. If you pay close attention, you will see that circles often move'. "And I have to believe all that!" Mushy doesn't respond to this."
"What are you doing now?" An illustration where Mushy says goodbye to Steampunky and the route sign of the 'Music Plants'.
So see you next week.

Textual description of firstImageUrl

Strandpaal 24 met Gumpie - Oak pile 24 with Gumpie

zaterdag 16 april 2022 Geen opmerkingen


Deze week was het zonnig... dus op de fiets. Voor ons is het 10 minuten fietsen naar de kust (Noordzee). Daar komen wij, mijn vrouw en hond, bijzonder graag, het verveeld nooit.

Golven, rustig en soms heel wild, blijven boeiend. Tijdens het wandelen langs de vloedlijn zoeken we niet alleen naar schelpen en slakkenhuizen. Aangespoelde steentjes met een witte lijntjes is een favoriete bezigheid. Bij een strandpaal 24 hebben Gumpie en ik een pauze gehouden. Hij heeft zijn naam in het zand geschreven.


Hoeveel strandpalen staan er langs de Nederlandse kust.
In 1840 werden op initiatief van waterbouwkundige Jan Blanken 
langs de kust eikenhouten palen geplaatst. De palen waren 25 cm
in het vierkant en vier meter hoog. Ze werden om de kilometer 
geplaatst. Elke paal heeft een nummer beginnend met nummer 1 
in Huisduinen tot en met nummer 117 in Hoek van Holland.
Paal 24 wil zeggen dat het 24 kilometer en 750 meter 
verwijderd is van Huisduinen.
Volgende keer een andere fietstocht in deze omgeving.
Dit was een extra blog vanwege een zonnige dag.
Volgende week de blog over SteampunkyEnglish version
It was sunny this week... so on the bike. For us it is a 10-minute bike ride to the coast (North Sea). 
We, my wife and dog, love to come here, never bored.
Waves, calm and sometimes very wild, remain fascinating. While walking along the high tide line, 
we don't just look for shells and snail shells. Washed up pebbles with white lines is a favorite activity. 
At a beach pole 24 Gumpie and I took a break. He has his name written in the sand.

How many beach poles are there along the Dutch coast?
In 1840, on the initiative of hydraulic engineer Jan Blanken, oak piles were placed along the coast. 
The posts were 25 cm square and four meters high. They were placed every kilometer. 
Each pole has a number starting with number 1 in Huisduinen up to and including number 117 in 
Hoek van Holland.
Pile 24 means that it is 24 kilometers and 750 meters away from Huisduinen. 
This was an extra blog of the trip with Gumpie, next week the usual blog about Steampunky.
Till next week!!


Textual description of firstImageUrl

Prachtig uitzicht onder de parasolzwammen - Beautiful view under the Umbrella Mushrooms

zaterdag 9 april 2022 Geen opmerkingen

Afgelopen was het heel slecht weer en zijn we niet op de fiets weggeweest, tot teleurstelling van Gumpie. We zijn verder gegaan met mijn verhaal. Gumpie had graag gezien, dat ik de paddestoel voor de vuurvliegen had getekend. 'Gumpie, de 'Polus Solaris', ik beloof je dat ik die zeker zal gaan tekenen. Met paddestoelen kun je er heel veel leuke dingen bij bedenken. Voorlopig heb ik even genoeg van zwammen. Bij het terugkijken van het verhaal zag ik iets veel belangrijkers.
'Waar kijken ze naar?'

 

Wanneer de tuinwachter met Steampunky door de paddestoelboom waren, ziet hij een een totale andere wereld. Dit wordt een grote illustratie volgende week
Het laatste gedeelte van het verhaal zijn de toeterbloemen. Ook hier is een tuinwachter nodig, die voor ze zorgt én met ze speelt'.
'Gaan je weer een vreemde vogel tekenen?' 'Geen idee Gumpie, maar het moet een figuurtje of vogel zijn, die een dirigentenstokje kan vasthouden. Daarnaast wil ik meer mimiek in zijn snuit laten zien. Hopelijk binnenkort de schetsen.
Jij gaat me helpen met een eigen bladmuziek te ontwerpen'.
'Ja, ik ben al druk bezig, hier is om te beginnen mijn muzieksleutel. Kijk hier zie een schets van een muzieksleutel. Later zal ik je uitleggen, hoe de toeterbloemen hun muziek lezen. Het moet anders worden, het woord 'noten' komt niet meer voor. Het wordt echt BLADMUZIEK'. 'Gaan we volgende week weer op de fiets?' 'Als het goed weer is, gaan we samen weer op pad!'
Tot volgende week.

English version
Last time the weather was very bad and we didn't go out by bike, to the disappointment of Gumpie. We continued with my story. Gumpie would have liked me to draw the mushroom for the fireflies. 'Gumpie, the 'Polus Solaris', I promise you I will certainly draw it. You can think of many fun things with mushrooms. For now, I've had enough of mushrooms. Looking back at the story, I saw something much more important.
When the gardener with Steampunky through the mushroom tree, he sees a completely different world. Created two separate illustrations, later next week.
The last part of the story is the horn flowers. Here too a gardener is needed, who takes care of them and plays with them'.
"Are you going to draw another strange bird?" 'I don't know, Gumpie, but it must be a figure or bird that can hold a baton. I also want to show more mimicry in his snout. Hopefully the sketches soon.
You are going to help me design my own sheet music'.
“Yeah, I've been busy, here's my clef to start with. Look here see a sketch of a music key. Later I will explain to you how the hornflowers read their music. It has to change, the word 'nuts' is no longer used. It really will be SHEET MUSIC'. 'Are we going to go cycling again next week?'
"If the weather is good, we'll hit the road again!"
Until next week.

Textual description of firstImageUrl

Octopuszwammen ontdekt in de tuin - Octopus fungi discovered in the garden

zaterdag 2 april 2022 Geen opmerkingen
Het strand van Camperduin
Bij goed weer gaan op fiets, met mijn tekenvriend 'Gumpie'. Samen met onze hond Tobey rijdt hij in een fietskrat. Voor hem is een speciaal kokertje gemaakt. Zijn belangstelling gaat vooral naar kleine vuurtorens. Wij wonen langs de kust, ongeveer 3 km van de Noordzee. Door een stuk bos en duinen is het ongeveer 10 minuten fietsen. Wij zullen regelmatig deze omgeving laten zien.
Deze week, 26 maart 2022, naar het plaatsje Camperduin.
Tijdens de stormen van afgelopen maanden is er veel zand van de duik Istanbul verdwenen. Duidelijk is te zien hoe krachtig de zee was. Naar verloop van tijd zal door de wind alles weer glad gestreken worden. Gumpie zag hoe deze vuurtoren dit 'overleeft' heeft!

En dan... op 1 april, geen grap, is er sneeuw gevallen. Gumpie heeft dit nog nooit gezien en samen hebben we een sneeuwbal gemaakt. Na een paar dagen was alles weer verdwenen.

Octopuszwam

Nu weer verder met mijn verhaal van Steampunky. 'Wat heb jij deze week gedaan?' 'Gumpie, naast de PADDOKWAL heb ik de octopuszwammen getekend! Deze zwammen waren de reden dat de PADDOKWAL deze tuin ontvluchtte. Zij pesten, in dit geval, kietelen hem voortdurend. Hij werd er gek van! Kijk en dit zijn ze!'

'Ja, ja, en die staan hier in jouw tuin!' 'Nou, ik moet er wel aan toevoegen dat deze tekening niet helemaal 'waarheidsgetrouw' is.... ze hebben geen ogen in werkelijkheid! Maar de rest van de tekening klopt wel!'

Gumpie bekijkt nog eens de tekening van de ingang van de paddestoelen tuin. 'Maak een grote illustratie van jouw paddestoelentuin. Als hij onder die boom vandaan komt, moet hij in een totale andere wereld komen. Een fantasie landschap!'
'Gumpie, briljant idee, ik beloof je dat ik die volgende week getekend heb!'
'Oh, en geeft die vuurvlieg paddestoel niet.....'
Word vervolgd, tot volgende week.

English version
When the weather is good, go on a bike with my drawing friend 'Gumpie'. Together with our dog Tobey he rides in a bicycle crate. A special tube was made for him. He is especially interested in small lighthouses. We live along the coast, about 3 km from the North Sea. It takes about 10 minutes by bike through a piece of forest and dunes. We will regularly show this environment.
This week, March 26, 2022, to the town of Camperduin.
During the storms of recent months, a lot of sand has disappeared from the Istanbul dive. It is clear to see how powerful the sea was. In time, everything will be smoothed out by the wind. Gumpie saw how this lighthouse 'survived' this!
And then... on April 1, no joke, snow fell. Gumpie has never seen this before and together we made a snowball. After a few days everything was gone again.
Now on to my story of Steampunky. "What did you do this week?" 

Octopus Fungi

'Gumpie, I drew the octopus mushrooms next to the MUSHROOM! These fungi were the reason that the MUSHROOM WALLET fled this garden. They bully, in this case, tickle him constantly. It drove him crazy! Look and this is them!'
Image
'Yes, yes, and they are here in your garden!' 'Well, I must add that this drawing isn't quite 'truthful'… they don't have eyes in reality! But the rest of the drawing is correct!'
Gumpie takes another look at the drawing of the entrance to the mushroom garden. 'Make a large illustration of your mushroom garden. If he comes out from under that tree, he must be in a totally different world. A fantasy landscape!'
"Gumpie, brilliant idea, I promise you I'll draw it next week!"
"Oh, and don't give that firefly mushroom..."
To be continued, see you next week.

Textual description of firstImageUrl

De irritante Hoody's op de spiraal paddestoel - The annoying Hoody on the spiral mushroom

zaterdag 26 maart 2022 Geen opmerkingen

Gumpie heeft mij vorige week heel goed geïnspireerd met ideeën over vreemde paddestoelen. De doolhofzwam is hier goed voorbeeld van. 


Wanneer Gumpie naar de pagina kijkt, moet hij enorm lachen. 'Wat voor vreemde paddestoel heb je daar getekend?' 'Dat is een 'Blue-belted Twiglet'. Ik ben dol op deze paddestoelen, ze verspreiden 's avonds een zoete geur. Een aantal insecten zijn hier helemaal gek op, vooral de perplex Hooded Grasshopper, oftewel de 'Hoody's'. 

Zij springen op de paddestoel, voor de geur. Die zit in de lamellen onder hoed van die paddestoel. In kleine groepjes springen ze boven op de paddestoel. 
Als hij een tijdje op de Twiglet heeft gezeten, ontstaan er kleine gele vlekjes op de kam. Dan gebeurd er iets grappigs... ze vallen er vanaf!' 'Zijn ze moe geworden', vraagt Gumpie. 'Nee, als je lang de zoete geur opsnuift, word je 
Gumpie kijkt me glimlachend aan. 'Oh! Maar dan weet ik nog een leuk onderwerp. 

'Vuurvliegjes zijn de spaarlampen van de natuur', maar hoe worden die opgeladen?' 'Gumpie, geen idee'. 'Volgende week zal ik me daarover verdiepen. Het wordt wel een heel bijzonder boekje van Mushy met zijn bevindingen in deze tuin'.
Paddestoelen zijn zeer inspirerend om er iets geks over te vertellen en te tekenen. Ik zal dit onderwerp nog uitwerken, daarna gaan we verder met het verhaal. Uiteindelijk moeten naar de 'Toeterbloem', waar het verhaal is begonnen. Volgende week weet je meer!' 


English version

Continued from March 19.
Gumpie inspired me very well last week with ideas about strange mushrooms. The maze mushroom is a good example of this. Above page 52 and 53.
When Gumpie looks at the page, he laughs out loud. "What strange mushroom did you draw there?" 'That's a 'Blue Belted Twiglet'. I love these mushrooms, they give off a sweet scent in the evening. Some insects absolutely love this, especially the perplexed Hooded Grasshopper, aka the 'Hoody's'. They jump on the mushroom, for the smell. It's in the slats under that mushroom's hat. In small groups they jump on top of the mushroom. Xxxx image!
After sitting on the Twiglet for a while, small yellow spots appear on the comb. Then something funny happens... they fall off!' "Have they gotten tired?" asks Gumpie. 'No, if you sniff the sweet smell for a long time, you get 'high'. Then you see them fall off one by one'.
Gumpie smiles at me. 'Oh! But then I know another interesting subject. 'Fireflies are nature's energy-saving lamps', but how are they charged?' "Gumpie, no idea." 'I'll look into that next week. It will be a very special book by Mushy with his findings in this garden'.
Mushrooms are very inspiring to tell and draw something crazy about them. I'll elaborate on this topic, then we'll move on to the story. Finally have to go to the 'Toeterbloem', where the story started. You'll know more next week!'


Textual description of firstImageUrl

De paddokwal werd gepest door de octopuszwam - The jellyfish mushroom was bullied by the octopus fungus

zaterdag 19 maart 2022 Geen opmerkingen

 Vervolg van blog 12 maart

'Voor we met je verhaal verder gaat, hoe is het eigenlijk afgelopen met de PADDOKWAL die Steampunky heeft aangevallen?' 'Oh, die hebben de Eikelbijters met een net gevangen. Ze hoorden het stoomgeluid en het getoeter van de turbomotor. Hij zit nu met een groot net weer op zijn plaats. Als hij weer stevig in de grond zit, gaat het net er weer vanaf'. 

'Waarom wil hij weg bij zijn familie?' 'Deze kwallen leven bij het water en hij werd vaak gepest door de inktviszwammen. Die hebben we nu een andere plek gegeven!'
'Geloof je het zelf wat je nu vertelt?' 'Ja, zie echte foto van deze zwammen later wil ik deze 'echte' zwammen realistischer gaan tekenen. Met zuignopjes er aan. zo zie je maar wat er allemaal mogelijk is... gebruik je fantasie!
Vorige week had je mij een goed advies gegeven... maak inlegvellen achterin het boek. Daarin beschrijft Mushy opmerkelijke dingen met paddestoelen. Nou dat heb ik gedaan. Er zijn zoveel 'vreemde' paddestoelen, waar ik me zeker kan uitleven. 
Links originele foto

Wat denk je van de puffende aardsterren, die in een kring iets bijzonders doen!' 'Zeker een heksenkring'. 'Gumpie, beslist geen heksenkring, voor hun is het een 'vriendenkring'. Maar.... daar ga ik later mee verder. Genoeg over de tuinwachter van de paddestoelen. We moeten een nieuwe tuinwachter bedenken voor de muziekplanten'.

 Volgende week hoop ik een ontwerp te hebben én een naam voor de tuinwachter van de muziekplanten.

Een achterkant van het boek gemaakt met komische mogelijkheden van zijn paddestoelentuin. Volgende week komt de hele doolhofzwam op deze blog. 

Word vervolgdEnglish version
Continued from blog March 12th
"Before we continue with your story, what happened to the MUSHROOM WALLET that attacked Steampunky?" 'Oh, the Acorn Biters caught them with a net. They heard the sound of steam and the honking of the turbo engine. It is now back in place with a large net. When he is firmly in the ground again, the net will come off again'.
"Why does he want to leave his family?" 'These jellyfish live near the water and he was often bullied by the squid fungi. We have now given it a different place!'
"Do you believe what you're saying now?" 'Yes, see real photo of these fungi.
Last week you gave me some good advice... make inserts in the back of the book. In it Mushy describes remarkable things with mushrooms. Well I did. There are so many 'strange' mushrooms, which I can certainly indulge in. What do you think of the puffing Earth stars, doing something special in a circle!' 'Definitely a witch circle'. 'Gumpie, definitely not a witch's circle, for them it's a 'circle of friends'. But.... I'll get to that later. Enough about the gardener of the mushrooms. We have to come up with a new gardener for the musical plants'.
A back cover of the book made with comic possibilities of his mushroom garden. Next week I hope to have a design and a name for the gardener of the musical plants. 'Oh, next week the illustration about the Maze Mushroom.
To be continued

Textual description of firstImageUrl

De doolhof paddestoel in de Magische Tuin - The wander mushroom in the Magic Garden

zaterdag 12 maart 2022 Geen opmerkingen

 Deze week is de ingang getekend naar de blauwe Fungus.


'Gumpie! 'Ik denk dat het wel genoeg is geweest met de paddestoelen van Mushy. Dan kan ik verder gaan met de muziekplanten'. Daar was Gumpie het niet mee eens. Hij had een briljant idee, dat wilde hij me eens rustig vertellen. 
We zijn samen naar het strand gegaan. Op een rustige plek heeft hij zijn verhaal gedaan.


'Vorige week heb je hele bijzondere paddestoelen getekend. Vooral de 'Swingzwammen' is leuk verzonnen. Daar moet je aan verder werken! Maak achter in het werkboek van Mushy een mapje voor een klein aantekenboekje. Daarin beschrijft Mushy de opmerkelijke en komische bijzonderheden met deze paddestoelen. Ik zal je een voorbeeld geven. Kijk, dit zijn bekende zwammen, de Saprofyten, oftewel de opruimers van het bos'.

Met dit prachtige patroon kun je iets leuks bedenken voor je tuinwachter; een doolhofspel'. Gumpie laat een foto zien van deze paddestoel. Ik heb nog geen idee wat ik hier mee kan doen. Met een uitleg begreep ik zijn idee. En wat denk je van heksenboter! Daar kun je zeker iets mee bedenken'. 'Gumpie, je idee is heel leuk én uitvoerbaar, maar ik zal er over denken'.
Word vervolgd!!!

English version 
This week the entrance has been signed to the blue Fungus.
'Gummy! “I think we've had enough with Mushy's mushrooms. Then I can continue with the musical plants'. Gumpie disagreed. He had a brilliant idea, he wanted to tell me calmly. We went to the beach together.
He told his story in a quiet place. 'Last week you drew very special mushrooms. Especially the 'Swingzwammen' is a nice invention. You have to work on that! Make a folder in the back of Mushy's workbook for a small notebook. In it Mushy describes the remarkable and comical peculiarities with these mushrooms. I'll give you an example. Look, these are well-known fungi, the Saprophytes, or the clearers of the forest'.
With this beautiful pattern you can come up with something nice for your gardener; a maze game'. Gumpie shows a picture of this mushroom. I have no idea what to do with this yet. With an explanation I understood his idea.
And what about witch butter! You can certainly come up with something with that." 'Gumpie, your idea is very nice and feasible, but I'll think about it'.
To be continued!!!Textual description of firstImageUrl

Swingzwammen aten Sprinkhanen - Swing Mushrooms ate grasshoppers

zaterdag 5 maart 2022 Geen opmerkingen

Vervolg van blog 26 februari

'Volgens mij heeft Steampunky genoten van het Handboek voor tuinwachters'. 'Gumpie, dat weet ik wel zeker. Hij heeft er heel lang in gekeken'. Ik wilde eerst nog een illustratie maken dat hij tot laat in de avond zat te lezen. Met 2 slapende ogen over het boek en brandende schemerlamp-paddestoel. Misschien teken ik die nog wel een keer. Voorlopig eerst een paar bijzondere paddestoelen in het boek. Beginnend met de Blue Fungus. 
'Wat staat er allemaal in?' 'Luister, deze paddestoelen komen oorspronkelijk uit de Abberantse Velden. 'Voor je verder gaat, waar ligt dat? 'Gumpie, dat ligt in Odisha, het oostelijk deel van India. Deze paddestoelen hebben nomadische eigenschappen. Ze blijven niet lang op één plek. Vooral de vrouwelijke fungussen'. Steampunky luistert met aandacht en vraagt niets meer. 'Deze reden dat ze naar andere plekken kruipen.... voedsel!'
'Wacht, nu draaf je een beetje door met je verhaal; een paddestoel die naar een andere plek gaat, voor voedsel!' 'Ja, en weet je wat ze daar aten..... sprinkhanen!'
Gumpie kijkt me nog eens aan en schut met zijn kop. 'Maar hier in de Magische Tuin hebben wij geen sprinkhanen. Mushy heeft ze allemaal omgeschakeld naar vegetarische voedsel, de pollen van de Bombass boom. Een flesboom die als vrucht een lila/paarse zoete bol produceert. Hij verzorgt een paar oude fungussen, die niet voor zich zelf kunnen zorgen.
'Nog meer paddestoelen die ik niet ken?'
'Naast de PADDOKWALLEN staat hier aan het begin van de tuin een aantal Swingzwammen. 

Die behoren tot de sensogroepen. Voor je vraagt wat dat zijn, zal ik je dat uitleggen. Deze paddenstoelen familie hebben een uiterst gevoelige kop. Zij leven net onder de grond, maar als ze kleine trillingen voelen, komen ze naar boven. Met hun zwaaiarmen trekken ze zich omhoog. Eenmaal boven de grond beginnen ze hartelijk te zwaaien'.
'Stop maar even met je verhaal, volgende week hoor ik wel meer over 'jouw' paddestoelen'.
Word uiteraard vervolgdEnglish version
Continued from blog February 26th
"I think Steampunky enjoyed the Gardeners' Handbook." “Gumpie, I'm sure of that. He's been looking into it for a long time." First I wanted to make an illustration that he was reading until late at night. With 2 sleeping eyes over the book and burning table lamp mushroom. Maybe I'll draw it again. For now, first a few special mushrooms in the book.
Starting with the Blue Fungus. See the open book with the drawing.
"What's in it?" 'Listen, these mushrooms originate from the Abberantse Velden. 'Before you go any further, where is that? 'Gumpie, which is located in Odisha, the eastern part of India. These mushrooms have nomadic properties. They don't stay in one place for long. Especially the female fungi'. Steampunky listens attentively and asks for nothing more. "This is why they crawl to other places...food!"
“Wait, now you're rambling a bit with your story; a mushroom that goes to another place, for food!' "Yeah, and do you know what they ate there... grasshoppers!"
Gumpie looks at me again and shakes his head. 'But here in the Magic Garden we have no grasshoppers. Mushy has converted them all to vegetarian food, the pollen from the Bombass tree. A bottle tree that produces a lilac/purple sweet bulb as fruit. He takes care of some old fungi that can't take care of themselves.
"Any more mushrooms I don't know about?"
'At the beginning of the garden there are a number of swing mushrooms next to the MUSHROOM jellyfish. They belong to the sensory groups. Before you ask what those are, let me explain. This mushroom family has an extremely sensitive head. They live just below the ground, but when they feel small vibrations, they come up. They pull themselves up with their swinging arms. Once above the ground, they begin to wave heartily."
'Stop with your story, next week I'll hear more about 'your' mushrooms'.
To be continued of course

Textual description of firstImageUrl

Het handboek van de magische tuin 'paddestoelen' - The basic book of the Magic Garden 'mushrooms'

zaterdag 26 februari 2022 Geen opmerkingen

 Vervolg van blog 21 februari 2022

Met verbazing en ook een beetje angstig, zag Steampunky hoe Mushy de oude Blue Fungus met pollen voerde. Wanneer hij daarmee klaar was, wees hij naar het boek aan de zijkant van het wagentje.'Nu ben ik heel erg nieuwsgierig geworden naar het handboek van de tuinwachters!''Die heb ik van de week gemaakt, het is een mooi boek geworden. Een basisboek met een wisselende voorkant. 

Zo staat er voor Mushy oranje paddestoelen op zijn boek. Voor de muziekplanten komt er een andere illustratie in te staan. Daar moet ik nog wat voor bedenken.

'En wat staat er allemaal in?' 'Een overzicht van alle paddestoelen in die tuin met beschrijving én de verzorging. 
Steampunky mag het boek bekijken en wanneer hij meer leest is zijn verbazing nog groter. Zoveel vreemde en gekke paddestoelen staan hierin beschreven en getekend.

Gumpie kijkt me vragend aan; 'wat heb jij toch met paddestoelen? In je verhaal van 'Mus&Muis op strandvakantie' heb jij ook muis op een paddestoel getekend! 
'Klopt, paddestoelen zijn zo prachtig van vorm en kleur, daar kun je mee grappige illustraties van maken. In het werkboek van Mushy zal ik een paar voorbeelden laten zien'. Volgende week meer hierover.
Word vervolgd en blijf het volgen.

English version 
Continued from blog February 21, 2022
With amazement and also a little anxious, Steampunky watched Mushy feed the old Blue Fungus with pollen. When he was done, he pointed to the book on the side of the cart.
'Now I'm very curious about the gardeners' manual!'
'I made it this week, it turned out to be a beautiful book. A basic book with a varying cover.
For example, Mushy has orange mushrooms on his book. There will be a different illustration for the musical plants. I have to think of something for that.
"And what's in it?" 'An overview of all the mushrooms in that garden with description and care.
Steampunky is allowed to look at the book and when he reads more his surprise is even greater. So many strange and crazy mushrooms are described and drawn herein.
Gumpie looks at me questioningly; 'What's the matter with mushrooms? You also drew a mouse on a mushroom in your story of 'Mus&Mois on beach holiday'!
'That's right, mushrooms have such a beautiful shape and color, you can make funny illustrations with them. In Mushy's workbook I will show a few examples'. More on this next week.
To be continued and stay tuned.