Textual description of firstImageUrl

Prachtig uitzicht onder de parasolzwammen - Beautiful view under the Umbrella Mushrooms

zaterdag 9 april 2022

Afgelopen was het heel slecht weer en zijn we niet op de fiets weggeweest, tot teleurstelling van Gumpie. We zijn verder gegaan met mijn verhaal. Gumpie had graag gezien, dat ik de paddestoel voor de vuurvliegen had getekend. 'Gumpie, de 'Polus Solaris', ik beloof je dat ik die zeker zal gaan tekenen. Met paddestoelen kun je er heel veel leuke dingen bij bedenken. Voorlopig heb ik even genoeg van zwammen. Bij het terugkijken van het verhaal zag ik iets veel belangrijkers.
'Waar kijken ze naar?'

 

Wanneer de tuinwachter met Steampunky door de paddestoelboom waren, ziet hij een een totale andere wereld. Dit wordt een grote illustratie volgende week
Het laatste gedeelte van het verhaal zijn de toeterbloemen. Ook hier is een tuinwachter nodig, die voor ze zorgt én met ze speelt'.
'Gaan je weer een vreemde vogel tekenen?' 'Geen idee Gumpie, maar het moet een figuurtje of vogel zijn, die een dirigentenstokje kan vasthouden. Daarnaast wil ik meer mimiek in zijn snuit laten zien. Hopelijk binnenkort de schetsen.
Jij gaat me helpen met een eigen bladmuziek te ontwerpen'.
'Ja, ik ben al druk bezig, hier is om te beginnen mijn muzieksleutel. Kijk hier zie een schets van een muzieksleutel. Later zal ik je uitleggen, hoe de toeterbloemen hun muziek lezen. Het moet anders worden, het woord 'noten' komt niet meer voor. Het wordt echt BLADMUZIEK'. 'Gaan we volgende week weer op de fiets?' 'Als het goed weer is, gaan we samen weer op pad!'
Tot volgende week.

English version
Last time the weather was very bad and we didn't go out by bike, to the disappointment of Gumpie. We continued with my story. Gumpie would have liked me to draw the mushroom for the fireflies. 'Gumpie, the 'Polus Solaris', I promise you I will certainly draw it. You can think of many fun things with mushrooms. For now, I've had enough of mushrooms. Looking back at the story, I saw something much more important.
When the gardener with Steampunky through the mushroom tree, he sees a completely different world. Created two separate illustrations, later next week.
The last part of the story is the horn flowers. Here too a gardener is needed, who takes care of them and plays with them'.
"Are you going to draw another strange bird?" 'I don't know, Gumpie, but it must be a figure or bird that can hold a baton. I also want to show more mimicry in his snout. Hopefully the sketches soon.
You are going to help me design my own sheet music'.
“Yeah, I've been busy, here's my clef to start with. Look here see a sketch of a music key. Later I will explain to you how the hornflowers read their music. It has to change, the word 'nuts' is no longer used. It really will be SHEET MUSIC'. 'Are we going to go cycling again next week?'
"If the weather is good, we'll hit the road again!"
Until next week.

Geen opmerkingen