Textual description of firstImageUrl

Octopuszwammen ontdekt in de tuin - Octopus fungi discovered in the garden

zaterdag 2 april 2022
Het strand van Camperduin
Bij goed weer gaan op fiets, met mijn tekenvriend 'Gumpie'. Samen met onze hond Tobey rijdt hij in een fietskrat. Voor hem is een speciaal kokertje gemaakt. Zijn belangstelling gaat vooral naar kleine vuurtorens. Wij wonen langs de kust, ongeveer 3 km van de Noordzee. Door een stuk bos en duinen is het ongeveer 10 minuten fietsen. Wij zullen regelmatig deze omgeving laten zien.
Deze week, 26 maart 2022, naar het plaatsje Camperduin.
Tijdens de stormen van afgelopen maanden is er veel zand van de duik Istanbul verdwenen. Duidelijk is te zien hoe krachtig de zee was. Naar verloop van tijd zal door de wind alles weer glad gestreken worden. Gumpie zag hoe deze vuurtoren dit 'overleeft' heeft!

En dan... op 1 april, geen grap, is er sneeuw gevallen. Gumpie heeft dit nog nooit gezien en samen hebben we een sneeuwbal gemaakt. Na een paar dagen was alles weer verdwenen.

Octopuszwam

Nu weer verder met mijn verhaal van Steampunky. 'Wat heb jij deze week gedaan?' 'Gumpie, naast de PADDOKWAL heb ik de octopuszwammen getekend! Deze zwammen waren de reden dat de PADDOKWAL deze tuin ontvluchtte. Zij pesten, in dit geval, kietelen hem voortdurend. Hij werd er gek van! Kijk en dit zijn ze!'

'Ja, ja, en die staan hier in jouw tuin!' 'Nou, ik moet er wel aan toevoegen dat deze tekening niet helemaal 'waarheidsgetrouw' is.... ze hebben geen ogen in werkelijkheid! Maar de rest van de tekening klopt wel!'

Gumpie bekijkt nog eens de tekening van de ingang van de paddestoelen tuin. 'Maak een grote illustratie van jouw paddestoelentuin. Als hij onder die boom vandaan komt, moet hij in een totale andere wereld komen. Een fantasie landschap!'
'Gumpie, briljant idee, ik beloof je dat ik die volgende week getekend heb!'
'Oh, en geeft die vuurvlieg paddestoel niet.....'
Word vervolgd, tot volgende week.

English version
When the weather is good, go on a bike with my drawing friend 'Gumpie'. Together with our dog Tobey he rides in a bicycle crate. A special tube was made for him. He is especially interested in small lighthouses. We live along the coast, about 3 km from the North Sea. It takes about 10 minutes by bike through a piece of forest and dunes. We will regularly show this environment.
This week, March 26, 2022, to the town of Camperduin.
During the storms of recent months, a lot of sand has disappeared from the Istanbul dive. It is clear to see how powerful the sea was. In time, everything will be smoothed out by the wind. Gumpie saw how this lighthouse 'survived' this!
And then... on April 1, no joke, snow fell. Gumpie has never seen this before and together we made a snowball. After a few days everything was gone again.
Now on to my story of Steampunky. "What did you do this week?" 

Octopus Fungi

'Gumpie, I drew the octopus mushrooms next to the MUSHROOM! These fungi were the reason that the MUSHROOM WALLET fled this garden. They bully, in this case, tickle him constantly. It drove him crazy! Look and this is them!'
Image
'Yes, yes, and they are here in your garden!' 'Well, I must add that this drawing isn't quite 'truthful'… they don't have eyes in reality! But the rest of the drawing is correct!'
Gumpie takes another look at the drawing of the entrance to the mushroom garden. 'Make a large illustration of your mushroom garden. If he comes out from under that tree, he must be in a totally different world. A fantasy landscape!'
"Gumpie, brilliant idea, I promise you I'll draw it next week!"
"Oh, and don't give that firefly mushroom..."
To be continued, see you next week.

Geen opmerkingen