Textual description of firstImageUrl

Swingzwammen aten Sprinkhanen - Swing Mushrooms ate grasshoppers

zaterdag 5 maart 2022

Vervolg van blog 26 februari

'Volgens mij heeft Steampunky genoten van het Handboek voor tuinwachters'. 'Gumpie, dat weet ik wel zeker. Hij heeft er heel lang in gekeken'. Ik wilde eerst nog een illustratie maken dat hij tot laat in de avond zat te lezen. Met 2 slapende ogen over het boek en brandende schemerlamp-paddestoel. Misschien teken ik die nog wel een keer. Voorlopig eerst een paar bijzondere paddestoelen in het boek. Beginnend met de Blue Fungus. 
'Wat staat er allemaal in?' 'Luister, deze paddestoelen komen oorspronkelijk uit de Abberantse Velden. 'Voor je verder gaat, waar ligt dat? 'Gumpie, dat ligt in Odisha, het oostelijk deel van India. Deze paddestoelen hebben nomadische eigenschappen. Ze blijven niet lang op één plek. Vooral de vrouwelijke fungussen'. Steampunky luistert met aandacht en vraagt niets meer. 'Deze reden dat ze naar andere plekken kruipen.... voedsel!'
'Wacht, nu draaf je een beetje door met je verhaal; een paddestoel die naar een andere plek gaat, voor voedsel!' 'Ja, en weet je wat ze daar aten..... sprinkhanen!'
Gumpie kijkt me nog eens aan en schut met zijn kop. 'Maar hier in de Magische Tuin hebben wij geen sprinkhanen. Mushy heeft ze allemaal omgeschakeld naar vegetarische voedsel, de pollen van de Bombass boom. Een flesboom die als vrucht een lila/paarse zoete bol produceert. Hij verzorgt een paar oude fungussen, die niet voor zich zelf kunnen zorgen.
'Nog meer paddestoelen die ik niet ken?'
'Naast de PADDOKWALLEN staat hier aan het begin van de tuin een aantal Swingzwammen. 

Die behoren tot de sensogroepen. Voor je vraagt wat dat zijn, zal ik je dat uitleggen. Deze paddenstoelen familie hebben een uiterst gevoelige kop. Zij leven net onder de grond, maar als ze kleine trillingen voelen, komen ze naar boven. Met hun zwaaiarmen trekken ze zich omhoog. Eenmaal boven de grond beginnen ze hartelijk te zwaaien'.
'Stop maar even met je verhaal, volgende week hoor ik wel meer over 'jouw' paddestoelen'.
Word uiteraard vervolgdEnglish version
Continued from blog February 26th
"I think Steampunky enjoyed the Gardeners' Handbook." “Gumpie, I'm sure of that. He's been looking into it for a long time." First I wanted to make an illustration that he was reading until late at night. With 2 sleeping eyes over the book and burning table lamp mushroom. Maybe I'll draw it again. For now, first a few special mushrooms in the book.
Starting with the Blue Fungus. See the open book with the drawing.
"What's in it?" 'Listen, these mushrooms originate from the Abberantse Velden. 'Before you go any further, where is that? 'Gumpie, which is located in Odisha, the eastern part of India. These mushrooms have nomadic properties. They don't stay in one place for long. Especially the female fungi'. Steampunky listens attentively and asks for nothing more. "This is why they crawl to other places...food!"
“Wait, now you're rambling a bit with your story; a mushroom that goes to another place, for food!' "Yeah, and do you know what they ate there... grasshoppers!"
Gumpie looks at me again and shakes his head. 'But here in the Magic Garden we have no grasshoppers. Mushy has converted them all to vegetarian food, the pollen from the Bombass tree. A bottle tree that produces a lilac/purple sweet bulb as fruit. He takes care of some old fungi that can't take care of themselves.
"Any more mushrooms I don't know about?"
'At the beginning of the garden there are a number of swing mushrooms next to the MUSHROOM jellyfish. They belong to the sensory groups. Before you ask what those are, let me explain. This mushroom family has an extremely sensitive head. They live just below the ground, but when they feel small vibrations, they come up. They pull themselves up with their swinging arms. Once above the ground, they begin to wave heartily."
'Stop with your story, next week I'll hear more about 'your' mushrooms'.
To be continued of course

Geen opmerkingen