Textual description of firstImageUrl

De paddokwal werd gepest door de octopuszwam - The jellyfish mushroom was bullied by the octopus fungus

zaterdag 19 maart 2022

 Vervolg van blog 12 maart

'Voor we met je verhaal verder gaat, hoe is het eigenlijk afgelopen met de PADDOKWAL die Steampunky heeft aangevallen?' 'Oh, die hebben de Eikelbijters met een net gevangen. Ze hoorden het stoomgeluid en het getoeter van de turbomotor. Hij zit nu met een groot net weer op zijn plaats. Als hij weer stevig in de grond zit, gaat het net er weer vanaf'. 

'Waarom wil hij weg bij zijn familie?' 'Deze kwallen leven bij het water en hij werd vaak gepest door de inktviszwammen. Die hebben we nu een andere plek gegeven!'
'Geloof je het zelf wat je nu vertelt?' 'Ja, zie echte foto van deze zwammen later wil ik deze 'echte' zwammen realistischer gaan tekenen. Met zuignopjes er aan. zo zie je maar wat er allemaal mogelijk is... gebruik je fantasie!
Vorige week had je mij een goed advies gegeven... maak inlegvellen achterin het boek. Daarin beschrijft Mushy opmerkelijke dingen met paddestoelen. Nou dat heb ik gedaan. Er zijn zoveel 'vreemde' paddestoelen, waar ik me zeker kan uitleven. 
Links originele foto

Wat denk je van de puffende aardsterren, die in een kring iets bijzonders doen!' 'Zeker een heksenkring'. 'Gumpie, beslist geen heksenkring, voor hun is het een 'vriendenkring'. Maar.... daar ga ik later mee verder. Genoeg over de tuinwachter van de paddestoelen. We moeten een nieuwe tuinwachter bedenken voor de muziekplanten'.

 Volgende week hoop ik een ontwerp te hebben én een naam voor de tuinwachter van de muziekplanten.

Een achterkant van het boek gemaakt met komische mogelijkheden van zijn paddestoelentuin. Volgende week komt de hele doolhofzwam op deze blog. 

Word vervolgdEnglish version
Continued from blog March 12th
"Before we continue with your story, what happened to the MUSHROOM WALLET that attacked Steampunky?" 'Oh, the Acorn Biters caught them with a net. They heard the sound of steam and the honking of the turbo engine. It is now back in place with a large net. When he is firmly in the ground again, the net will come off again'.
"Why does he want to leave his family?" 'These jellyfish live near the water and he was often bullied by the squid fungi. We have now given it a different place!'
"Do you believe what you're saying now?" 'Yes, see real photo of these fungi.
Last week you gave me some good advice... make inserts in the back of the book. In it Mushy describes remarkable things with mushrooms. Well I did. There are so many 'strange' mushrooms, which I can certainly indulge in. What do you think of the puffing Earth stars, doing something special in a circle!' 'Definitely a witch circle'. 'Gumpie, definitely not a witch's circle, for them it's a 'circle of friends'. But.... I'll get to that later. Enough about the gardener of the mushrooms. We have to come up with a new gardener for the musical plants'.
A back cover of the book made with comic possibilities of his mushroom garden. Next week I hope to have a design and a name for the gardener of the musical plants. 'Oh, next week the illustration about the Maze Mushroom.
To be continued

Geen opmerkingen