Category: Steampunky
Posts tonen met het label Steampunky. Alle posts tonen
Textual description of firstImageUrl

De irritante Hoody's op de spiraal paddestoel - The annoying Hoody on the spiral mushroom

zaterdag 26 maart 2022 Geen opmerkingen

Gumpie heeft mij vorige week heel goed geïnspireerd met ideeën over vreemde paddestoelen. De doolhofzwam is hier goed voorbeeld van. 


Wanneer Gumpie naar de pagina kijkt, moet hij enorm lachen. 'Wat voor vreemde paddestoel heb je daar getekend?' 'Dat is een 'Blue-belted Twiglet'. Ik ben dol op deze paddestoelen, ze verspreiden 's avonds een zoete geur. Een aantal insecten zijn hier helemaal gek op, vooral de perplex Hooded Grasshopper, oftewel de 'Hoody's'. 

Zij springen op de paddestoel, voor de geur. Die zit in de lamellen onder hoed van die paddestoel. In kleine groepjes springen ze boven op de paddestoel. 
Als hij een tijdje op de Twiglet heeft gezeten, ontstaan er kleine gele vlekjes op de kam. Dan gebeurd er iets grappigs... ze vallen er vanaf!' 'Zijn ze moe geworden', vraagt Gumpie. 'Nee, als je lang de zoete geur opsnuift, word je 
Gumpie kijkt me glimlachend aan. 'Oh! Maar dan weet ik nog een leuk onderwerp. 

'Vuurvliegjes zijn de spaarlampen van de natuur', maar hoe worden die opgeladen?' 'Gumpie, geen idee'. 'Volgende week zal ik me daarover verdiepen. Het wordt wel een heel bijzonder boekje van Mushy met zijn bevindingen in deze tuin'.
Paddestoelen zijn zeer inspirerend om er iets geks over te vertellen en te tekenen. Ik zal dit onderwerp nog uitwerken, daarna gaan we verder met het verhaal. Uiteindelijk moeten naar de 'Toeterbloem', waar het verhaal is begonnen. Volgende week weet je meer!' 


English version

Continued from March 19.
Gumpie inspired me very well last week with ideas about strange mushrooms. The maze mushroom is a good example of this. Above page 52 and 53.
When Gumpie looks at the page, he laughs out loud. "What strange mushroom did you draw there?" 'That's a 'Blue Belted Twiglet'. I love these mushrooms, they give off a sweet scent in the evening. Some insects absolutely love this, especially the perplexed Hooded Grasshopper, aka the 'Hoody's'. They jump on the mushroom, for the smell. It's in the slats under that mushroom's hat. In small groups they jump on top of the mushroom. Xxxx image!
After sitting on the Twiglet for a while, small yellow spots appear on the comb. Then something funny happens... they fall off!' "Have they gotten tired?" asks Gumpie. 'No, if you sniff the sweet smell for a long time, you get 'high'. Then you see them fall off one by one'.
Gumpie smiles at me. 'Oh! But then I know another interesting subject. 'Fireflies are nature's energy-saving lamps', but how are they charged?' "Gumpie, no idea." 'I'll look into that next week. It will be a very special book by Mushy with his findings in this garden'.
Mushrooms are very inspiring to tell and draw something crazy about them. I'll elaborate on this topic, then we'll move on to the story. Finally have to go to the 'Toeterbloem', where the story started. You'll know more next week!'


Textual description of firstImageUrl

De paddokwal werd gepest door de octopuszwam - The jellyfish mushroom was bullied by the octopus fungus

zaterdag 19 maart 2022 Geen opmerkingen

 Vervolg van blog 12 maart

'Voor we met je verhaal verder gaat, hoe is het eigenlijk afgelopen met de PADDOKWAL die Steampunky heeft aangevallen?' 'Oh, die hebben de Eikelbijters met een net gevangen. Ze hoorden het stoomgeluid en het getoeter van de turbomotor. Hij zit nu met een groot net weer op zijn plaats. Als hij weer stevig in de grond zit, gaat het net er weer vanaf'. 

'Waarom wil hij weg bij zijn familie?' 'Deze kwallen leven bij het water en hij werd vaak gepest door de inktviszwammen. Die hebben we nu een andere plek gegeven!'
'Geloof je het zelf wat je nu vertelt?' 'Ja, zie echte foto van deze zwammen later wil ik deze 'echte' zwammen realistischer gaan tekenen. Met zuignopjes er aan. zo zie je maar wat er allemaal mogelijk is... gebruik je fantasie!
Vorige week had je mij een goed advies gegeven... maak inlegvellen achterin het boek. Daarin beschrijft Mushy opmerkelijke dingen met paddestoelen. Nou dat heb ik gedaan. Er zijn zoveel 'vreemde' paddestoelen, waar ik me zeker kan uitleven. 
Links originele foto

Wat denk je van de puffende aardsterren, die in een kring iets bijzonders doen!' 'Zeker een heksenkring'. 'Gumpie, beslist geen heksenkring, voor hun is het een 'vriendenkring'. Maar.... daar ga ik later mee verder. Genoeg over de tuinwachter van de paddestoelen. We moeten een nieuwe tuinwachter bedenken voor de muziekplanten'.

 Volgende week hoop ik een ontwerp te hebben én een naam voor de tuinwachter van de muziekplanten.

Een achterkant van het boek gemaakt met komische mogelijkheden van zijn paddestoelentuin. Volgende week komt de hele doolhofzwam op deze blog. 

Word vervolgdEnglish version
Continued from blog March 12th
"Before we continue with your story, what happened to the MUSHROOM WALLET that attacked Steampunky?" 'Oh, the Acorn Biters caught them with a net. They heard the sound of steam and the honking of the turbo engine. It is now back in place with a large net. When he is firmly in the ground again, the net will come off again'.
"Why does he want to leave his family?" 'These jellyfish live near the water and he was often bullied by the squid fungi. We have now given it a different place!'
"Do you believe what you're saying now?" 'Yes, see real photo of these fungi.
Last week you gave me some good advice... make inserts in the back of the book. In it Mushy describes remarkable things with mushrooms. Well I did. There are so many 'strange' mushrooms, which I can certainly indulge in. What do you think of the puffing Earth stars, doing something special in a circle!' 'Definitely a witch circle'. 'Gumpie, definitely not a witch's circle, for them it's a 'circle of friends'. But.... I'll get to that later. Enough about the gardener of the mushrooms. We have to come up with a new gardener for the musical plants'.
A back cover of the book made with comic possibilities of his mushroom garden. Next week I hope to have a design and a name for the gardener of the musical plants. 'Oh, next week the illustration about the Maze Mushroom.
To be continued

Textual description of firstImageUrl

De doolhof paddestoel in de Magische Tuin - The wander mushroom in the Magic Garden

zaterdag 12 maart 2022 Geen opmerkingen

 Deze week is de ingang getekend naar de blauwe Fungus.


'Gumpie! 'Ik denk dat het wel genoeg is geweest met de paddestoelen van Mushy. Dan kan ik verder gaan met de muziekplanten'. Daar was Gumpie het niet mee eens. Hij had een briljant idee, dat wilde hij me eens rustig vertellen. 
We zijn samen naar het strand gegaan. Op een rustige plek heeft hij zijn verhaal gedaan.


'Vorige week heb je hele bijzondere paddestoelen getekend. Vooral de 'Swingzwammen' is leuk verzonnen. Daar moet je aan verder werken! Maak achter in het werkboek van Mushy een mapje voor een klein aantekenboekje. Daarin beschrijft Mushy de opmerkelijke en komische bijzonderheden met deze paddestoelen. Ik zal je een voorbeeld geven. Kijk, dit zijn bekende zwammen, de Saprofyten, oftewel de opruimers van het bos'.

Met dit prachtige patroon kun je iets leuks bedenken voor je tuinwachter; een doolhofspel'. Gumpie laat een foto zien van deze paddestoel. Ik heb nog geen idee wat ik hier mee kan doen. Met een uitleg begreep ik zijn idee. En wat denk je van heksenboter! Daar kun je zeker iets mee bedenken'. 'Gumpie, je idee is heel leuk én uitvoerbaar, maar ik zal er over denken'.
Word vervolgd!!!

English version 
This week the entrance has been signed to the blue Fungus.
'Gummy! “I think we've had enough with Mushy's mushrooms. Then I can continue with the musical plants'. Gumpie disagreed. He had a brilliant idea, he wanted to tell me calmly. We went to the beach together.
He told his story in a quiet place. 'Last week you drew very special mushrooms. Especially the 'Swingzwammen' is a nice invention. You have to work on that! Make a folder in the back of Mushy's workbook for a small notebook. In it Mushy describes the remarkable and comical peculiarities with these mushrooms. I'll give you an example. Look, these are well-known fungi, the Saprophytes, or the clearers of the forest'.
With this beautiful pattern you can come up with something nice for your gardener; a maze game'. Gumpie shows a picture of this mushroom. I have no idea what to do with this yet. With an explanation I understood his idea.
And what about witch butter! You can certainly come up with something with that." 'Gumpie, your idea is very nice and feasible, but I'll think about it'.
To be continued!!!Textual description of firstImageUrl

Swingzwammen aten Sprinkhanen - Swing Mushrooms ate grasshoppers

zaterdag 5 maart 2022 Geen opmerkingen

Vervolg van blog 26 februari

'Volgens mij heeft Steampunky genoten van het Handboek voor tuinwachters'. 'Gumpie, dat weet ik wel zeker. Hij heeft er heel lang in gekeken'. Ik wilde eerst nog een illustratie maken dat hij tot laat in de avond zat te lezen. Met 2 slapende ogen over het boek en brandende schemerlamp-paddestoel. Misschien teken ik die nog wel een keer. Voorlopig eerst een paar bijzondere paddestoelen in het boek. Beginnend met de Blue Fungus. 
'Wat staat er allemaal in?' 'Luister, deze paddestoelen komen oorspronkelijk uit de Abberantse Velden. 'Voor je verder gaat, waar ligt dat? 'Gumpie, dat ligt in Odisha, het oostelijk deel van India. Deze paddestoelen hebben nomadische eigenschappen. Ze blijven niet lang op één plek. Vooral de vrouwelijke fungussen'. Steampunky luistert met aandacht en vraagt niets meer. 'Deze reden dat ze naar andere plekken kruipen.... voedsel!'
'Wacht, nu draaf je een beetje door met je verhaal; een paddestoel die naar een andere plek gaat, voor voedsel!' 'Ja, en weet je wat ze daar aten..... sprinkhanen!'
Gumpie kijkt me nog eens aan en schut met zijn kop. 'Maar hier in de Magische Tuin hebben wij geen sprinkhanen. Mushy heeft ze allemaal omgeschakeld naar vegetarische voedsel, de pollen van de Bombass boom. Een flesboom die als vrucht een lila/paarse zoete bol produceert. Hij verzorgt een paar oude fungussen, die niet voor zich zelf kunnen zorgen.
'Nog meer paddestoelen die ik niet ken?'
'Naast de PADDOKWALLEN staat hier aan het begin van de tuin een aantal Swingzwammen. 

Die behoren tot de sensogroepen. Voor je vraagt wat dat zijn, zal ik je dat uitleggen. Deze paddenstoelen familie hebben een uiterst gevoelige kop. Zij leven net onder de grond, maar als ze kleine trillingen voelen, komen ze naar boven. Met hun zwaaiarmen trekken ze zich omhoog. Eenmaal boven de grond beginnen ze hartelijk te zwaaien'.
'Stop maar even met je verhaal, volgende week hoor ik wel meer over 'jouw' paddestoelen'.
Word uiteraard vervolgdEnglish version
Continued from blog February 26th
"I think Steampunky enjoyed the Gardeners' Handbook." “Gumpie, I'm sure of that. He's been looking into it for a long time." First I wanted to make an illustration that he was reading until late at night. With 2 sleeping eyes over the book and burning table lamp mushroom. Maybe I'll draw it again. For now, first a few special mushrooms in the book.
Starting with the Blue Fungus. See the open book with the drawing.
"What's in it?" 'Listen, these mushrooms originate from the Abberantse Velden. 'Before you go any further, where is that? 'Gumpie, which is located in Odisha, the eastern part of India. These mushrooms have nomadic properties. They don't stay in one place for long. Especially the female fungi'. Steampunky listens attentively and asks for nothing more. "This is why they crawl to other places...food!"
“Wait, now you're rambling a bit with your story; a mushroom that goes to another place, for food!' "Yeah, and do you know what they ate there... grasshoppers!"
Gumpie looks at me again and shakes his head. 'But here in the Magic Garden we have no grasshoppers. Mushy has converted them all to vegetarian food, the pollen from the Bombass tree. A bottle tree that produces a lilac/purple sweet bulb as fruit. He takes care of some old fungi that can't take care of themselves.
"Any more mushrooms I don't know about?"
'At the beginning of the garden there are a number of swing mushrooms next to the MUSHROOM jellyfish. They belong to the sensory groups. Before you ask what those are, let me explain. This mushroom family has an extremely sensitive head. They live just below the ground, but when they feel small vibrations, they come up. They pull themselves up with their swinging arms. Once above the ground, they begin to wave heartily."
'Stop with your story, next week I'll hear more about 'your' mushrooms'.
To be continued of course

Textual description of firstImageUrl

Het handboek van de magische tuin 'paddestoelen' - The basic book of the Magic Garden 'mushrooms'

zaterdag 26 februari 2022 Geen opmerkingen

 Vervolg van blog 21 februari 2022

Met verbazing en ook een beetje angstig, zag Steampunky hoe Mushy de oude Blue Fungus met pollen voerde. Wanneer hij daarmee klaar was, wees hij naar het boek aan de zijkant van het wagentje.'Nu ben ik heel erg nieuwsgierig geworden naar het handboek van de tuinwachters!''Die heb ik van de week gemaakt, het is een mooi boek geworden. Een basisboek met een wisselende voorkant. 

Zo staat er voor Mushy oranje paddestoelen op zijn boek. Voor de muziekplanten komt er een andere illustratie in te staan. Daar moet ik nog wat voor bedenken.

'En wat staat er allemaal in?' 'Een overzicht van alle paddestoelen in die tuin met beschrijving én de verzorging. 
Steampunky mag het boek bekijken en wanneer hij meer leest is zijn verbazing nog groter. Zoveel vreemde en gekke paddestoelen staan hierin beschreven en getekend.

Gumpie kijkt me vragend aan; 'wat heb jij toch met paddestoelen? In je verhaal van 'Mus&Muis op strandvakantie' heb jij ook muis op een paddestoel getekend! 
'Klopt, paddestoelen zijn zo prachtig van vorm en kleur, daar kun je mee grappige illustraties van maken. In het werkboek van Mushy zal ik een paar voorbeelden laten zien'. Volgende week meer hierover.
Word vervolgd en blijf het volgen.

English version 
Continued from blog February 21, 2022
With amazement and also a little anxious, Steampunky watched Mushy feed the old Blue Fungus with pollen. When he was done, he pointed to the book on the side of the cart.
'Now I'm very curious about the gardeners' manual!'
'I made it this week, it turned out to be a beautiful book. A basic book with a varying cover.
For example, Mushy has orange mushrooms on his book. There will be a different illustration for the musical plants. I have to think of something for that.
"And what's in it?" 'An overview of all the mushrooms in that garden with description and care.
Steampunky is allowed to look at the book and when he reads more his surprise is even greater. So many strange and crazy mushrooms are described and drawn herein.
Gumpie looks at me questioningly; 'What's the matter with mushrooms? You also drew a mouse on a mushroom in your story of 'Mus&Mois on beach holiday'!
'That's right, mushrooms have such a beautiful shape and color, you can make funny illustrations with them. In Mushy's workbook I will show a few examples'. More on this next week.
To be continued and stay tuned.
Textual description of firstImageUrl

Blue Fungus wordt gevoerd met Mosbass pollen - Blue Fungus is fed with Mosbass pollen

zondag 20 februari 2022 Geen opmerkingen

 

'Gumpie, deze week heb ik een aantal illustraties gemaakt, zoals het wagentje van Mushy. Hij is getimmerd door Pufmuis en ik heb hem vrolijk beschilderd. Hoe vindt je hem?'
'Zal ik mijn mening geven? Het is een vakantie-wagentje geworden, en géén werk-wagentje'.

'Waarom denk je dat?'
'Op de zijkant zit een zonneluifel. Daarnaast ook nog een bak met een boek en kaart. Wel leuk!' 'Gumpie, het is echt een werk-wagentje. Pufmuis moet het nog afmaken, want het wordt een elektrische wagentje. De stroom komt dan van die blauwe zonnepanelen. In de bak zitten 2 belangrijke dingen; het handboek voor de tuinwachter en de rol er naast is de plattegrond van de hele Magische Tuin'. 'Waarvoor een 'handboek?'

'Zal het je in het uitleggen. In dit handboek van Mushy staan alle paddestoelen afgebeeld die in deze tuin staan. Complete omschrijving en achtergrond informatie van alle paddestoelen. Zeer belangrijk is de verzorging en voeding'. 'Wacht even... paddestoelen die gevoerd moeten worden?' Steampunky had hier één ding geleerd... 'eerst zien, dan geloven!'
Samen vertrokken ze naar het het paddestoelenbos. Met verbazing zag hij hoe de oude Blue Fungus werd gevoerd. 


Mushy pakte het handboek en toonde de afbeelding van die paddestoel met omschrijving. 'Mag ik dat boek eens bekijken?' 

Tot zover ben ik deze week gekomen met het verhaal en de illustraties. Volgende week zal ik het handboek tekenen met een paar voorbeelden.
'Heeft elke tuinwachter zo'n boek?'. 'Jazeker, met een andere afbeelding op de voorzijde. 'Ben benieuwd hoe het boek van de muziekplanten er uit ziet'. 'Ik ook, daarvoor moet ik nog iets bedenken. 
Gumpie pakt zijn schildersezel. 'Wat vind je om een compleet andere muzieknoten schrift te maken voor de muziekplanten. Met groene bladnoten en geen 5 verticale lijnen, maar 3 golvende lijnen, en...'.
'Gumpie, leef je helemaal uit'.
Zo komen er steeds mee pagina's bij! Maar het is ook heerlijk om in je fantasie te kunnen leven!
Tot volgende week!

English version

'Gumpie, this week I made some illustrations, such as Mushy's cart. It was hammered by Puffmouse and I painted it cheerfully. How do you find him?''Shall I give my opinion? It has become a holiday cart, and not a work cart'.
'Why do you think?'
'There is a sun canopy on the side. In addition, there is also a box with a book and map. Nice!' 'Gumpie, it really is a work cart. Puffmouse still has to finish it, because it will be an electric cart. The power then comes from those blue solar panels. There are 2 important things in the box; the gardener's handbook and the scroll next to it is the map of the entire Magical Garden'. 'Why a 'handbook?'
'Will explain it to you. This Mushy handbook shows all the mushrooms in this garden. Complete description and background information of all mushrooms. Very important is the care and nutrition'. "Hold on... mushrooms to be fed?" Steampunky had learned one thing here... 'first see, then believe!'
Together they left for the mushroom forest. He watched in amazement as the old 'Blue Fungus' was fed. Mushy took the manual and showed the picture of that mushroom with description. "Can I have a look at that book?"

So far this week I have come with the story and the illustrations. Next week I will sign the handbook with some examples.
'Does every gardener have such a book?' 'Yes, with a different image on the front. 'I wonder what the book of the musical plants looks like'. 'Me too, I have to come up with something for that.

Gumpie grabs his easel. 'What do you think about making a completely different musical notation for the musical plants? With green leaf notes and not 5 vertical lines, but 3 wavy lines, and...'.
'Gumpie, go all out'.
This way more pages are added all the time! But it is also wonderful to be able to live in a fantasy! Till next week!


Textual description of firstImageUrl

14 februari 2022 Kussende bloem - 14 february Kissing Flower

zaterdag 12 februari 2022 Geen opmerkingen


 'Voor je verder gaat met je verhaal van Steampunky, heb je me heel, maar dan ook heel blij gemaakt. Je hebt een bloem in de tuin..... de 'Palesa e akang', en die zie nergens meer'. 'Gumpie, wat is er zo bijzonders aan die plant?'

'Zal ik je vertellen, heel lang geleden groeiden er klein lief plantje met 3 bloemen. Deze Palesa e Akang was een zeer populaire plant, helaas is hij is nu uitgestorven.
Aan de rand van de Tafelberg werd hij op 14 februari massaal geplukt in Zuid-Sotho'. 'Gumpie, bestaat die plek?' 'Jazeker, dat is in Zuid-Afrika.
Uit het Sesotho's, één van de elf officiële talen van Zuid-Afrika, heet deze plant 'Kussende bloem'. Wat maakt deze plant zo bijzonder. Je gaat met je wang zo'n 5 cm van de bloem zitten en blijf stil zitten. Niet bewegen, na ongeveer 1 minuut komt de bloem naar je toe en geeft je een klein kusje op je wang. Vandaar de naam 'Kussende bloem'. 

'Wat zou ik die graag in die tuin willen zien'. 'Gumpie, stof genoeg voor een 2e deel, alle eigenschappen van die planten'. 'Jammer dat je er een fout hebt gemaakt in de tekening bij die bloem'. 'Nee, beslist niet, hij is exact nagetekend! Wat heb ik dan verkeerd gedaan?'


'Boven de tekening van de bloem staat 'loeit' en dat doet hij echt niet!' 'Gumpie, onder de krul van het papier staat nog een B.
Guido zet op dit bord altijd een afbeelding welke bloemen er op dit moment 'BLOEIEN'.
En nu even voor de mensen die mijn blog volgen, een uitleg op dit bord. Voor nieuwe tuinwachters wordt uitgelegd hoe ze de 2 ringen van hun uniform moeten gebruiken. Deze vogels kunnen geen wagentje trekken met hun vleugels. Met behulp van een touw, verbonden aan de 2 onderste ringen kan hij een een voorwerp of zijn wagentje trekken'.
'En wat is nr. 2 voor een embleem?' Dat is het embleem van de tuinwachter van de muziekplanten. Daar vertel ik later veel meer over'.
Volgende week gaat Mushy, de tuinwachter van de paddestoelen, met zijn wagentje naar zijn tuin.
Word weer spannend, volgende week.

English version
Before you continue with your story of Steampunky, you made me very, very happy. You have a flower in the garden..... the 'Palesa e akang', and you can't see it anywhere'. "Gumpie, what's so special about that plant?"
'Let me tell you, a very long time ago there grew a small sweet plant with 3 flowers. This Palesa e Akang was a very popular plant, unfortunately it is now extinct.
On the edge of Table Mountain, it was massively picked in Southern Sotho on 14 February. "Gumpie, does that place exist?" 'Yes, that is in South Africa.
From Sesotho, one of the eleven official languages ​​of South Africa, this plant is called 'Kissing flower'. What makes this plant so special. You sit with your cheek about 5 cm from the flower and remain still. Do not move, after about 1 minute the flower will come to you and give you a small kiss on your cheek. Hence the name 'Kissing flower'.
'How I would like to see it in that garden'. 'Gumpie, dust enough for a second part, all the properties of those plants'.
"Too bad you made a mistake in the drawing with that flower." 'No, absolutely not, it's exactly copied! What have I done wrong then?' 'Above the drawing of the flower it says 'lows' and it really doesn't!' “Gumpie, under the curl of the paper is another B.
Guido always puts a picture on this board which flowers are currently 'BLOOMING'.
And now for the people who follow my blog, an explanation on this board. It is explained to new gardeners how to use the 2 rings of their uniform. These birds cannot pull a cart with their wings. With the help of a rope, connected to the 2 lower rings, he can pull an object or his cart'.
"And what's number 2 for a decal?" That is the emblem of the gardener of the musical plants. I'll tell you a lot more about that later'.
Next week Mushy, the gardener keeper of the mushrooms, will take his cart to his garden.
Get exciting again next week

Textual description of firstImageUrl

De 'Blue Azolla's' vallen Steampunk aan - The 'Blue Azolla's' attack Steampunk

zondag 6 februari 2022 Geen opmerkingen
Vervolg van 29 januari 2022

Met een schrik draaide Steampunky zich om en zag een vreemde vogel naast hem komen te staan. Die zag dat deze vogel met een gekke stok naar de plant wees. Daarna zakten de koppen van de plant tussen de bladeren en sloten hun bekken.

'Ze kunnen soms heel vervelend zijn!'.
Nu begrijp je onze belangrijke huisregel; 'altijd uit de buurt blijven bij onze planten en nergens aankomen!' Nog een beetje geschrokken keek Steampunky naar de vogel met een grappige muts. 

'Laat ik me eerst even voorstellen. Mijn naam is 'Mushy'. Ik ben de de tuinwachter van de paddestoelen'.
De tuinwachter van de muziekplanten was afwezig. Dat is de reden dat Mushy de paddestoelen met Steampunky bezoekt. Deze worden verzorgd én sommige 'gevoerd'. 'Paddestoelen die gevoerd worden?' 'Ja, in deze tuin zijn alle planten veganistisch geworden. Zo kunnen hier de insecten ongestoord leven'.
Steampunky kan dit verhaal nauwelijks geloven.... insecten-etende planten?
'Denk maar eens aan het plantje Zonnedauw. Dit plantje lokt, vangt en verteert insecten door een glinsterende, kleverige substantie aan diens tentakeltjes. De prooi dient om de plant te voorzien van voedingsstoffen die vrijwel afwezig zijn in de bodem waar de planten leven. Ook die worden door een tuinwachter verzorgd'. Steampunky mag mee in het aanhangwagentje en de honingpollen voor een speciale blauwe paddestoel.

'Nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat en wat voor een paddestoel dit is'.
En zo gaat het stel naar de paddestoelentuin. Steampunky mag niet met zijn skateboard en stoomturbine in de tuin. Mushy trekt de wagentjes.
'Hoe kan een vogel nu een karretje trekken?' Dat laat ik volgende week zien, door middel van zijn uniform is dat mogelijk. Dan zie je de illustratie van het bord met aanwijzingen'.
'Weer een week wachten!'
Word natuurlijk weer vervolgd.

English version
Continued from January 29, 2022
Startled, Steampunky turned and saw a strange bird approaching him. He saw that this bird was pointing at the plant with a crazy stick. Then the heads of the plant sank between the leaves and closed their mouths. 'They can be very annoying sometimes!'
Now you understand our important house rule; 'always stay away from our plants and don't touch anything!' Still a little startled, Steampunky looked at the bird with a funny hat. 'Let me introduce myself first. My name is 'Mushy'. I am the garden keeper of the mushrooms'.
The garden keeper of the musical plants was absent. That's why Mushy visits the mushrooms with Steampunky. These are cared for and some are 'fed'. "Mushrooms being fed?" “Yes, all the plants in this garden have gone vegan. This way the insects can live here undisturbed'.
Steampunky can hardly believe this story....insect-eating plants?
'Just think of the Sundew plant. This plant attracts, traps and digests insects by means of a glittering, sticky substance on its tentacles. The prey serves to provide the plant with nutrients that are virtually absent from the soil where the plants live. They are also taken care of by a gardener'. Steampunky can come along in the trailer and the honey pollen for a special blue mushroom.
'Well, I'm curious how that goes and what kind of mushroom this is'. And so the couple goes to the mushroom garden. Steampunky is not allowed in the garden with his skateboard and steam turbine. Mushy pulls the carts.

"How can a bird pull a cart?" I will show that next week, through his uniform that is possible. Then you see the illustration of the sign with clues'. "Wait another week!"
To be continued of course.
Forgotten some blog? Click on archive!
Textual description of firstImageUrl

Steampunky overleeft aanval van de paddokwal - Steampunky survives attack by the magic mushroom jellyfish

zondag 30 januari 2022 Geen opmerkingen

 Vervolg van blog 22 januari 2022

Steampunky wordt achtervolgd door een reizen paddestoel; een PADDOKWAL.
'Ik zie dat hij stoom blaast tegen die kwal! Hoe loopt dit af?' Gumpie, hij blaast op zijn trompet en tegelijkertijd geeft hij een paar flinke stoomwolken onder die paddestoel. Daar schrikt hij van, want dit stoom is kokend heet. Niet lang daarna hoort Steampunky gekrijs van vogels en meteen verdwijnt deze PADDOKWAL.
Zie onder hoe de 2 pagina`s van het verhaal zijn geworden.
Schetsen voor de volgende week...
Steampunk moet wachten op een tuinwachter, die hem verder helpt. Terwijl hij wacht ziet hij een bijzondere plant en wil die beter bekijken. Achter hem hoort hij een stem die zegt; 'Niet aankomen!'

Volgende week is die illustratie gereed. Gumpie kijkt naar mijn schets. 'Ik heb een paar vragen; wat een vreemd hesje heeft die vogel aan? Waarvoor zijn die 2 ringen?'
'Gumpie, ik zal voor jou een schets maken, dan wordt alles duidelijk. Zo trekt hij het wagentje mee als hij de planten wil onderhouden en voederen'.

'Handig hè, want met zijn vleugels is dat onmogelijk'. Gumpie lacht. 'Planten voederen en ik zie een grote knots?'

'Ja, die schets van de knots is te groot, die wordt kleiner gemaakt. Voor je verder gaat met vragen, luister! Alle planten worden verzorgt door vrijwillige vogels, dat zijn de tuinwachters. Ze hebben een uniform met een embleem. Deze die ik nu teken heeft een paddestoel, want hij verzorgt de paddestoelen. De oude 'Blue Fungus, devorator, kan moeilijk voor zich zelf zorgen. Die krijgt 2x per week voeding. En de stok met een bol heet; Pribo. Elke tuinwachter heeft die standaard bij zich'.
'Wat is een Pribo?' Oh, dat is de afkorting van 'prikbol'. Wanneer planten agressief zijn of ongeduldig, dan wordt deze stok met punten gebruikt'.
Volgende week meer over deze bezigheden van tuinwachters. 'Kan niet wachten!' Voegde Gumpie er aan toe.
Word vervolgd.


English version.
Continued from blog January 22, 2022
Steampunky is chased by a traveling mushroom; a MAGIC MUSHROOM JELLYFISH
'I see him blowing steam under that jellyfish! How does this end?'
Gumpie, he's blowing his trumpet and at the same time he's giving some big clouds of steam under that mushroom. That scares him, because this steam is boiling hot. Not long after, Steampunky hears birds screeching and immediately this MUSHROOM disappears. See above how the 2 pages of the story turned out.

In the Magic Garden
Steampunk has to wait for a garden keeper to help him further. While he waits, he sees a special plant and wants to take a closer look. Behind him he hears a voice saying; 'Do not touch!'
That illustration will be ready next week. Gumpie looks at my sketch. 'I have a few questions; what a strange vest that bird is wearing? What are those 2 rings for?'
'Gumpie, I'll make a sketch for you, then everything will be clear. For example, he pulls the cart with him when he wants to maintain and feed the plants'.
'Handy, isn't it, because that's impossible with his wings'. Guppy laughs. "Feeding plants and I see a big club?"
'Yes, that sketch of the club is too big, it is being made smaller. Before you go on with questions, listen up! All plants are taken care of by volunteer birds, which are the gardeners. They have a uniform with an emblem. This one I'm drawing now has a mushroom, because he takes care of the mushrooms. The old 'Blue Fungus, devorator, can hardly take care of himself. He is fed twice a week. And the stick with a sphere is called; Pribo. Every garden keeper has that standard with him'.
'What is a Pribo?' Oh, that's the abbreviation of 'prick bulb'. When plants are aggressive or impatient, this stick with points is used'.
More on these activities of gardeners next week.
'Can not wait!' Gumpie added.
To be continued.