Textual description of firstImageUrl

14 februari 2022 Kussende bloem - 14 february Kissing Flower

zaterdag 12 februari 2022


 'Voor je verder gaat met je verhaal van Steampunky, heb je me heel, maar dan ook heel blij gemaakt. Je hebt een bloem in de tuin..... de 'Palesa e akang', en die zie nergens meer'. 'Gumpie, wat is er zo bijzonders aan die plant?'

'Zal ik je vertellen, heel lang geleden groeiden er klein lief plantje met 3 bloemen. Deze Palesa e Akang was een zeer populaire plant, helaas is hij is nu uitgestorven.
Aan de rand van de Tafelberg werd hij op 14 februari massaal geplukt in Zuid-Sotho'. 'Gumpie, bestaat die plek?' 'Jazeker, dat is in Zuid-Afrika.
Uit het Sesotho's, één van de elf officiële talen van Zuid-Afrika, heet deze plant 'Kussende bloem'. Wat maakt deze plant zo bijzonder. Je gaat met je wang zo'n 5 cm van de bloem zitten en blijf stil zitten. Niet bewegen, na ongeveer 1 minuut komt de bloem naar je toe en geeft je een klein kusje op je wang. Vandaar de naam 'Kussende bloem'. 

'Wat zou ik die graag in die tuin willen zien'. 'Gumpie, stof genoeg voor een 2e deel, alle eigenschappen van die planten'. 'Jammer dat je er een fout hebt gemaakt in de tekening bij die bloem'. 'Nee, beslist niet, hij is exact nagetekend! Wat heb ik dan verkeerd gedaan?'


'Boven de tekening van de bloem staat 'loeit' en dat doet hij echt niet!' 'Gumpie, onder de krul van het papier staat nog een B.
Guido zet op dit bord altijd een afbeelding welke bloemen er op dit moment 'BLOEIEN'.
En nu even voor de mensen die mijn blog volgen, een uitleg op dit bord. Voor nieuwe tuinwachters wordt uitgelegd hoe ze de 2 ringen van hun uniform moeten gebruiken. Deze vogels kunnen geen wagentje trekken met hun vleugels. Met behulp van een touw, verbonden aan de 2 onderste ringen kan hij een een voorwerp of zijn wagentje trekken'.
'En wat is nr. 2 voor een embleem?' Dat is het embleem van de tuinwachter van de muziekplanten. Daar vertel ik later veel meer over'.
Volgende week gaat Mushy, de tuinwachter van de paddestoelen, met zijn wagentje naar zijn tuin.
Word weer spannend, volgende week.

English version
Before you continue with your story of Steampunky, you made me very, very happy. You have a flower in the garden..... the 'Palesa e akang', and you can't see it anywhere'. "Gumpie, what's so special about that plant?"
'Let me tell you, a very long time ago there grew a small sweet plant with 3 flowers. This Palesa e Akang was a very popular plant, unfortunately it is now extinct.
On the edge of Table Mountain, it was massively picked in Southern Sotho on 14 February. "Gumpie, does that place exist?" 'Yes, that is in South Africa.
From Sesotho, one of the eleven official languages ​​of South Africa, this plant is called 'Kissing flower'. What makes this plant so special. You sit with your cheek about 5 cm from the flower and remain still. Do not move, after about 1 minute the flower will come to you and give you a small kiss on your cheek. Hence the name 'Kissing flower'.
'How I would like to see it in that garden'. 'Gumpie, dust enough for a second part, all the properties of those plants'.
"Too bad you made a mistake in the drawing with that flower." 'No, absolutely not, it's exactly copied! What have I done wrong then?' 'Above the drawing of the flower it says 'lows' and it really doesn't!' “Gumpie, under the curl of the paper is another B.
Guido always puts a picture on this board which flowers are currently 'BLOOMING'.
And now for the people who follow my blog, an explanation on this board. It is explained to new gardeners how to use the 2 rings of their uniform. These birds cannot pull a cart with their wings. With the help of a rope, connected to the 2 lower rings, he can pull an object or his cart'.
"And what's number 2 for a decal?" That is the emblem of the gardener of the musical plants. I'll tell you a lot more about that later'.
Next week Mushy, the gardener keeper of the mushrooms, will take his cart to his garden.
Get exciting again next week

Geen opmerkingen