Textual description of firstImageUrl

Steampunky overleeft aanval van de paddokwal - Steampunky survives attack by the magic mushroom jellyfish

zondag 30 januari 2022

 Vervolg van blog 22 januari 2022

Steampunky wordt achtervolgd door een reizen paddestoel; een PADDOKWAL.
'Ik zie dat hij stoom blaast tegen die kwal! Hoe loopt dit af?' Gumpie, hij blaast op zijn trompet en tegelijkertijd geeft hij een paar flinke stoomwolken onder die paddestoel. Daar schrikt hij van, want dit stoom is kokend heet. Niet lang daarna hoort Steampunky gekrijs van vogels en meteen verdwijnt deze PADDOKWAL.
Zie onder hoe de 2 pagina`s van het verhaal zijn geworden.
Schetsen voor de volgende week...
Steampunk moet wachten op een tuinwachter, die hem verder helpt. Terwijl hij wacht ziet hij een bijzondere plant en wil die beter bekijken. Achter hem hoort hij een stem die zegt; 'Niet aankomen!'

Volgende week is die illustratie gereed. Gumpie kijkt naar mijn schets. 'Ik heb een paar vragen; wat een vreemd hesje heeft die vogel aan? Waarvoor zijn die 2 ringen?'
'Gumpie, ik zal voor jou een schets maken, dan wordt alles duidelijk. Zo trekt hij het wagentje mee als hij de planten wil onderhouden en voederen'.

'Handig hè, want met zijn vleugels is dat onmogelijk'. Gumpie lacht. 'Planten voederen en ik zie een grote knots?'

'Ja, die schets van de knots is te groot, die wordt kleiner gemaakt. Voor je verder gaat met vragen, luister! Alle planten worden verzorgt door vrijwillige vogels, dat zijn de tuinwachters. Ze hebben een uniform met een embleem. Deze die ik nu teken heeft een paddestoel, want hij verzorgt de paddestoelen. De oude 'Blue Fungus, devorator, kan moeilijk voor zich zelf zorgen. Die krijgt 2x per week voeding. En de stok met een bol heet; Pribo. Elke tuinwachter heeft die standaard bij zich'.
'Wat is een Pribo?' Oh, dat is de afkorting van 'prikbol'. Wanneer planten agressief zijn of ongeduldig, dan wordt deze stok met punten gebruikt'.
Volgende week meer over deze bezigheden van tuinwachters. 'Kan niet wachten!' Voegde Gumpie er aan toe.
Word vervolgd.


English version.
Continued from blog January 22, 2022
Steampunky is chased by a traveling mushroom; a MAGIC MUSHROOM JELLYFISH
'I see him blowing steam under that jellyfish! How does this end?'
Gumpie, he's blowing his trumpet and at the same time he's giving some big clouds of steam under that mushroom. That scares him, because this steam is boiling hot. Not long after, Steampunky hears birds screeching and immediately this MUSHROOM disappears. See above how the 2 pages of the story turned out.

In the Magic Garden
Steampunk has to wait for a garden keeper to help him further. While he waits, he sees a special plant and wants to take a closer look. Behind him he hears a voice saying; 'Do not touch!'
That illustration will be ready next week. Gumpie looks at my sketch. 'I have a few questions; what a strange vest that bird is wearing? What are those 2 rings for?'
'Gumpie, I'll make a sketch for you, then everything will be clear. For example, he pulls the cart with him when he wants to maintain and feed the plants'.
'Handy, isn't it, because that's impossible with his wings'. Guppy laughs. "Feeding plants and I see a big club?"
'Yes, that sketch of the club is too big, it is being made smaller. Before you go on with questions, listen up! All plants are taken care of by volunteer birds, which are the gardeners. They have a uniform with an emblem. This one I'm drawing now has a mushroom, because he takes care of the mushrooms. The old 'Blue Fungus, devorator, can hardly take care of himself. He is fed twice a week. And the stick with a sphere is called; Pribo. Every garden keeper has that standard with him'.
'What is a Pribo?' Oh, that's the abbreviation of 'prick bulb'. When plants are aggressive or impatient, this stick with points is used'.
More on these activities of gardeners next week.
'Can not wait!' Gumpie added.
To be continued.


Geen opmerkingen