Textual description of firstImageUrl

Blue Fungus wordt gevoerd met Mosbass pollen - Blue Fungus is fed with Mosbass pollen

zondag 20 februari 2022

 

'Gumpie, deze week heb ik een aantal illustraties gemaakt, zoals het wagentje van Mushy. Hij is getimmerd door Pufmuis en ik heb hem vrolijk beschilderd. Hoe vindt je hem?'
'Zal ik mijn mening geven? Het is een vakantie-wagentje geworden, en géén werk-wagentje'.

'Waarom denk je dat?'
'Op de zijkant zit een zonneluifel. Daarnaast ook nog een bak met een boek en kaart. Wel leuk!' 'Gumpie, het is echt een werk-wagentje. Pufmuis moet het nog afmaken, want het wordt een elektrische wagentje. De stroom komt dan van die blauwe zonnepanelen. In de bak zitten 2 belangrijke dingen; het handboek voor de tuinwachter en de rol er naast is de plattegrond van de hele Magische Tuin'. 'Waarvoor een 'handboek?'

'Zal het je in het uitleggen. In dit handboek van Mushy staan alle paddestoelen afgebeeld die in deze tuin staan. Complete omschrijving en achtergrond informatie van alle paddestoelen. Zeer belangrijk is de verzorging en voeding'. 'Wacht even... paddestoelen die gevoerd moeten worden?' Steampunky had hier één ding geleerd... 'eerst zien, dan geloven!'
Samen vertrokken ze naar het het paddestoelenbos. Met verbazing zag hij hoe de oude Blue Fungus werd gevoerd. 


Mushy pakte het handboek en toonde de afbeelding van die paddestoel met omschrijving. 'Mag ik dat boek eens bekijken?' 

Tot zover ben ik deze week gekomen met het verhaal en de illustraties. Volgende week zal ik het handboek tekenen met een paar voorbeelden.
'Heeft elke tuinwachter zo'n boek?'. 'Jazeker, met een andere afbeelding op de voorzijde. 'Ben benieuwd hoe het boek van de muziekplanten er uit ziet'. 'Ik ook, daarvoor moet ik nog iets bedenken. 
Gumpie pakt zijn schildersezel. 'Wat vind je om een compleet andere muzieknoten schrift te maken voor de muziekplanten. Met groene bladnoten en geen 5 verticale lijnen, maar 3 golvende lijnen, en...'.
'Gumpie, leef je helemaal uit'.
Zo komen er steeds mee pagina's bij! Maar het is ook heerlijk om in je fantasie te kunnen leven!
Tot volgende week!

English version

'Gumpie, this week I made some illustrations, such as Mushy's cart. It was hammered by Puffmouse and I painted it cheerfully. How do you find him?''Shall I give my opinion? It has become a holiday cart, and not a work cart'.
'Why do you think?'
'There is a sun canopy on the side. In addition, there is also a box with a book and map. Nice!' 'Gumpie, it really is a work cart. Puffmouse still has to finish it, because it will be an electric cart. The power then comes from those blue solar panels. There are 2 important things in the box; the gardener's handbook and the scroll next to it is the map of the entire Magical Garden'. 'Why a 'handbook?'
'Will explain it to you. This Mushy handbook shows all the mushrooms in this garden. Complete description and background information of all mushrooms. Very important is the care and nutrition'. "Hold on... mushrooms to be fed?" Steampunky had learned one thing here... 'first see, then believe!'
Together they left for the mushroom forest. He watched in amazement as the old 'Blue Fungus' was fed. Mushy took the manual and showed the picture of that mushroom with description. "Can I have a look at that book?"

So far this week I have come with the story and the illustrations. Next week I will sign the handbook with some examples.
'Does every gardener have such a book?' 'Yes, with a different image on the front. 'I wonder what the book of the musical plants looks like'. 'Me too, I have to come up with something for that.

Gumpie grabs his easel. 'What do you think about making a completely different musical notation for the musical plants? With green leaf notes and not 5 vertical lines, but 3 wavy lines, and...'.
'Gumpie, go all out'.
This way more pages are added all the time! But it is also wonderful to be able to live in a fantasy! Till next week!


Geen opmerkingen