Textual description of firstImageUrl

De 'Blue Azolla's' vallen Steampunk aan - The 'Blue Azolla's' attack Steampunk

zondag 6 februari 2022
Vervolg van 29 januari 2022

Met een schrik draaide Steampunky zich om en zag een vreemde vogel naast hem komen te staan. Die zag dat deze vogel met een gekke stok naar de plant wees. Daarna zakten de koppen van de plant tussen de bladeren en sloten hun bekken.

'Ze kunnen soms heel vervelend zijn!'.
Nu begrijp je onze belangrijke huisregel; 'altijd uit de buurt blijven bij onze planten en nergens aankomen!' Nog een beetje geschrokken keek Steampunky naar de vogel met een grappige muts. 

'Laat ik me eerst even voorstellen. Mijn naam is 'Mushy'. Ik ben de de tuinwachter van de paddestoelen'.
De tuinwachter van de muziekplanten was afwezig. Dat is de reden dat Mushy de paddestoelen met Steampunky bezoekt. Deze worden verzorgd én sommige 'gevoerd'. 'Paddestoelen die gevoerd worden?' 'Ja, in deze tuin zijn alle planten veganistisch geworden. Zo kunnen hier de insecten ongestoord leven'.
Steampunky kan dit verhaal nauwelijks geloven.... insecten-etende planten?
'Denk maar eens aan het plantje Zonnedauw. Dit plantje lokt, vangt en verteert insecten door een glinsterende, kleverige substantie aan diens tentakeltjes. De prooi dient om de plant te voorzien van voedingsstoffen die vrijwel afwezig zijn in de bodem waar de planten leven. Ook die worden door een tuinwachter verzorgd'. Steampunky mag mee in het aanhangwagentje en de honingpollen voor een speciale blauwe paddestoel.

'Nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat en wat voor een paddestoel dit is'.
En zo gaat het stel naar de paddestoelentuin. Steampunky mag niet met zijn skateboard en stoomturbine in de tuin. Mushy trekt de wagentjes.
'Hoe kan een vogel nu een karretje trekken?' Dat laat ik volgende week zien, door middel van zijn uniform is dat mogelijk. Dan zie je de illustratie van het bord met aanwijzingen'.
'Weer een week wachten!'
Word natuurlijk weer vervolgd.

English version
Continued from January 29, 2022
Startled, Steampunky turned and saw a strange bird approaching him. He saw that this bird was pointing at the plant with a crazy stick. Then the heads of the plant sank between the leaves and closed their mouths. 'They can be very annoying sometimes!'
Now you understand our important house rule; 'always stay away from our plants and don't touch anything!' Still a little startled, Steampunky looked at the bird with a funny hat. 'Let me introduce myself first. My name is 'Mushy'. I am the garden keeper of the mushrooms'.
The garden keeper of the musical plants was absent. That's why Mushy visits the mushrooms with Steampunky. These are cared for and some are 'fed'. "Mushrooms being fed?" “Yes, all the plants in this garden have gone vegan. This way the insects can live here undisturbed'.
Steampunky can hardly believe this story....insect-eating plants?
'Just think of the Sundew plant. This plant attracts, traps and digests insects by means of a glittering, sticky substance on its tentacles. The prey serves to provide the plant with nutrients that are virtually absent from the soil where the plants live. They are also taken care of by a gardener'. Steampunky can come along in the trailer and the honey pollen for a special blue mushroom.
'Well, I'm curious how that goes and what kind of mushroom this is'. And so the couple goes to the mushroom garden. Steampunky is not allowed in the garden with his skateboard and steam turbine. Mushy pulls the carts.

"How can a bird pull a cart?" I will show that next week, through his uniform that is possible. Then you see the illustration of the sign with clues'. "Wait another week!"
To be continued of course.
Forgotten some blog? Click on archive!

Geen opmerkingen