Category: Steampunky
Posts tonen met het label Steampunky. Alle posts tonen
Textual description of firstImageUrl

Yellow man is ontdekt en wie is de Intervalerius - Yellow man has been discovered and who is Intervalerius

zaterdag 21 mei 2022 Geen opmerkingen

Deze week zijn we op verzoek van Gumpie naar het bos gegaan.
Via een prachtig bospad naar het centrum van Schoorl.

Het Klimduin ligt aan de rand van de Schoorlse Duinen, een uitgestrekt bos- en duingebied. Bij Schoorl ligt overigens met een hoogte van zo'n 55 meter de hoogste duin van Nederland. 

Het is een beste klim naar boven. Samen met Gumpie hebben we deze zandberg beklommen.
Bijgekomen van het klimmen word je beloond met een prachtig uitzicht. Het pleintje met winkels en gezellige restaurants. Rustig genieten voor we naar beneden rennen; zonder in het zand te vallen.

Terug op het plein vertelt Gumpie dat hij een Yellow Man heeft ontdekt. Trots is hij er bij gaan staan voor een 'selfie'. 'Dat gaat nu mijn nieuwe hobby worden; gele objecten zoeken en dan met mij een selfie maken'.
'Geweldig, nu mag je de Yellow Man nog op mijn blog zetten, maar de volgende keer op je eigen blog. 
Nu gaan we verder met Steampunky'. Daar was Gumpie het mee eens. We zijn nu bezig met het laatste onderwerp van het verhaal; de muziektuin. Afgelopen dagen bezig geweest om een nieuw tuinwachter te tekenen. 'Mag ik jouw schetsen eens zien?

'Leuk met een vlinderdasje, maar waarom draagt hij een muts?' 'Deze tuinwachter heeft 2 grote plukken haar op zijn hoofd. Tijdens het dirigeren van zijn werk ziet dat er niet uit.... dus draagt hij een mutsje'. 'Hoe heet jouw tuinwachter?' 'Hier noemen ze hem hier 'Intervalerius'. 'Vanwaar die moeilijke naam?. 'De toeterbloemen willen heel graag toeteren en zo lang mogelijk. Deze tuinwachter probeert dat te onderbreken. Dat doet hij tijdens het oefenen door 1 veer omhoog te steken. Intervallen bepalen de muziek. Volgende week meer hier over. Dan vertel ik meer over deze bloem en geschiedenis. En jij meer over de muzieknoten'. 'Nee, dat heten voortaan 'bladnoten'. 'Gumpie, tot volgende week!'
Word uiteraard vervolgd.

English version
This week we went to the forest of Schoorl at the request of Gumpie. Via a beautiful forest path to the center of Schoorl.
The Klimduin (translate climb dune) is located on the edge of the Schoorlse Duinen, a vast forest and dune area. By the way, Schoorl has the highest dune in the Netherlands with a height of about 55 meters. It's a good climb up. Together with Gumpie we climbed this sand mountain.
The square with shops and cozy restaurants. Enjoy quietly before we run down; without falling into the sand. Back in the square, Gumpie tells that he has discovered a Yellow Man. He proudly stood there for a 'selfie'. 'That will now become my new hobby; find yellow objects and then take a selfie with me'. 'Great, now you can still put the Yellow Man on my blog, but next time on your own blog.
Now we move on to Steampunky'. Guppy agreed. We are now on the last topic of the story; the music garden. Been busy drawing a new gardener for the past few days. 'May I see your sketches?
'Nice with a bow tie, but why is he wearing a hat?' 'This gardener has 2 large strands of hair on his head. It doesn't look like that when conducting his work.... so he wears a cap'. "What's your gardener's name?" 'Here they call him 'Intervalerius'. 'Why the difficult name? 'The horn flowers really want to honk and for as long as possible. This gardener is trying to interrupt that. He does this while practicing by raising 1 spring. Intervals determine the music. More on this next week. Then I will tell you more about this flower and its history. And you more about the musical notes'. 'No, from now on they will be called 'leaf notes'. "Gumpie, see you next week!"
To be continued of course.


Textual description of firstImageUrl

Lopen er kippen op het strand? - Are there chickens on the beach?

zaterdag 14 mei 2022 Geen opmerkingen

Deze week naar het strand van Schoorl aan Zee geweest 

Deze week geen illustraties gemaakt voor Steampunky. Mijn tekenvriend Gumpie wilde graag naar strand. Hoe vaak we daar al komen... het verveeld nooit. Vooral nu, de stilte voor het hoogseizoen. Hieronder een collage van deze dag op strand.

Vorige week heeft Gumpie een blauwe man gespot, en dat heeft hem aan het denken gezet. 'Ik hebt een nieuwe hobby!' 'Gumpie, je maakt me nieuwsgierig!' 'Het zoeken naar 'gele' onderwerpen of objecten. Het moeten aparte onderwerpen worden, dus geen gele bloemen of vruchten. Niet om te verzamelen, alleen een foto met mij er bij. Net als de blauwe man'. 'Een heel leuk idee, alleen ik wil daar heel weinig tijd aan besteden. Mijn verhaal van Steampunky gaat voor!' 'Daar heb ik een oplossing voor.... de Yellow Car'.
'Volgende week krijg je een vaste kop en gaan we op zoek naar de gele man. Daarna verder met mijn verhaal'. Gumpie heel gelukkig. 'Voor je 'word vervolgd' zegt.... kunnen we volgende week eens naar het bos gaan?' 'Gumpie, dat is een goed idee'.

English version
No artwork made for Steampunky this week. My drawing friend Gumpie wanted to go to the beach. No matter how many times we go there... it never gets boring. Especially now, the silence before the high season. Below is a collage of this day on the beachLast week, Gumpie spotted a blue man, and that got him thinking. 'I have a new hobby!' "Gumpie, you're making me curious!" 'The search for 'yellow' subjects or objects. They should be separate subjects, so no yellow flowers or fruits. Not for collecting, just a photo with me. Just like the blue man'. 'A very nice idea, but I don't want to spend a lot of time on it. My story of Steampunky comes first!' 'I have a solution for that... the Yellow Car'.'Next week you will get a permanent head and we will look for the yellow man. Then continue with my story." Gummy very happy. "Before you say 'be prosecuted'... can we go to the woods next week?" "Gumpie, that's a good idea."


Textual description of firstImageUrl

E-balls houden je in de gaten - E-balls are watching you

zondag 8 mei 2022 1 opmerking

'Gumpie, ben je kleiner geworden?' 'Dat heb je goed gezien. Afgelopen week heb ik laten slijpen. Ben nu weer puntig en lekker glad geworden. Jij moet je ook regelmatig scheren'. 'Maar als jij dit vaak doet, wordt je op een gegeven moment heel klein!' 'Daar maak ik een geen punt van, jij wordt toch ook kleiner'.
'Als jij dat blijft doen, heb ik straks een 'stompie' in plaats van Gumpie als vriend'.
'Handig voor jou, want dan kan je me achter je oren stoppen'. 'Hoezo handig?' Als je eens achter je oren moet krabben, kan ik je helpen!' 
'Gumpie, we zetten er een punt achter'


'Wat heb een komische tekening op pagina 56 gemaakt?' 'Ik zal het je uitleggen. Mushy verlaat de paddestoelentuin. Hij brengt hem naar de tuinwachter van de muziekplanten. Steampunky heeft enorm genoten van tekeningen over vreemde paddestoelen. 
Hier tekening van Steampunky die zit te lezen.
Soms aangevuld met fantasie. Als afscheid heb ik voor hem ook een tekening gemaakt.'.
'Aardig van jou!' 'Wat heb jij toch met die e-balls naast het bord?'
E-ballls zijn overal in de tuin aanwezig, dit zijn de mannetjes. Zij houden alles in de gaten wat er langs komt en geven dit gelijk door als het niet pluis is'. 'Zijn er ook vrouwelijke e-balls?' 'Ja, en die zijn heel mooi! Ze zullen je verwelkomen in de muziektuin.'.
'Ik kan niet wachten!!!!' 'En Gumpie, heb jij nog iets bijzonder gezien of meegemaakt?' 'Ja, een blauwe man met een prachtige hoed.


Tot volgende week. 

English version 
May 7th blog
"Gumpie, have you gotten smaller?" 'You saw that correctly. Last week I had it sharpened. I am now pointy and smooth again. You should also shave regularly'. "But if you do this often, you will eventually become very small!" "I don't mind that, you're getting smaller too."
"If you keep doing that, I'll have a stump instead of Gumpie as a friend."
'Handy for you, because then you can put me behind your ears'. "How convenient?"
If you need to scratch your head, I can help you!'
Below a picture of my ear with Gumpie
"Gumpie, we're putting an end to it."
"What made a comic drawing on page 56?" 'I'll explain it to you. Mushy leaves the mushroom garden. He takes it to the gardener of the musical plants. Steampunky has really enjoyed drawings about strange mushrooms.
Here is a drawing of Steampunky reading.
Sometimes supplemented with fantasy. As a goodbye I also made a drawing for him.'.
"Nice of you!" "What's the deal with those e-balls next to the board?"
E-balls are everywhere in the garden, these are the males. They keep an eye on everything that comes along and pass this on immediately if it is not right'. "Are there any female e-balls?" 'Yes, and they are very beautiful! They will welcome you to the music garden.'.
'I cannot wait!!!!' "And Gympie, what have you done or see this week?' 'Oh something strange... a blue man wit a beautiful had. I've jumped on his had!'
Until next week.
Textual description of firstImageUrl

Het is lente - It's Springtime

zaterdag 30 april 2022 Geen opmerkingenDeze week niet weggeweest met de fiets. Genieten hoe alles groen wordt. Gumpie is gaan schommelen in de Japanse kersenbloesem.
'Wat is dat nu, afscheid van Mushy! Gaan we geen paddestoelen meer tekenen?' 'Ja, ik heb er nu even genoeg van. We gaan verder met het verhaal.... Steampunky gaat naar de muziekplanten. Want Steampunky wil zo graag de toeterbloemen zien en horen spelen'. Gumpie is duidelijk teleurgesteld. 'Je zou de paddestoel tekenen voor de vuurvliegen, de schemerlampaddestoel en...'. 'Stop maar, als het verhaal afgemaakt is, wil ik die als nog tekenen. Misschien alleen voor mijn blog of.... via een QR code'. 
Deze week 1 illustratie gemaakt, volgende week het bord naar de muziekplanten. 'Schiet jij al een beetje op met je bladmuziek?' Gumpie knikt. Tot volgende week.
'Wacht even met... word vervolgd! Je zag dat Steampunky genoot van je werkboekje. Vooral de losse tekeningen van 'vreemde' paddestoelen. Geef hem ter herinnering als afscheid een komische tekening. 'Dat is een leuk idee, die zal ik volgende week uitwerken en op deze blog plaatsen'.
En nu.... kijk volgende week naar het resultaat!!


English version
We didn't go out with the bike this week. Enjoy how everything turns green. Gumpie has gone rocking in the Japanese cherry blossom. 'What is that now, goodbye to Mushy! You stop with drawing mushrooms?' 'Yes, I've had enough for now. We continue with the story... Steampunky goes to the music plants. Because Steampunky would love to see and hear the horns play'. Gumpie is clearly disappointed. 'You would draw the mushroom for the fireflies, the table lamp mushroom and...'. 'Stop it, when the story is finished, I want to draw it. Maybe just for my blog or.... via a QR code'.
Made 1 illustration this week, next week the board to the music plants. 'Are you getting along with your sheet music already?'
Guppy nods. Until next week.

'Hold on... to be continued! You saw that Steampunky was enjoying your workbook. Especially the loose drawings of 'strange' mushrooms. Give him a comic drawing as a farewell as a reminder. 'That's a nice idea, I'll work it out next week and post it on this blog'. And now.... look at the result next week!!


 

Textual description of firstImageUrl

Zeeschuim en bierschuim - Jumping into beer foam

zaterdag 23 april 2022 Geen opmerkingen


 Deze week was 1e paasdag 2022,
naar Callantsoog geweest met Gumpie.
Wat zag Gumpie nog meer...?
Vanaf het begin dat Gumpie op het strand kwam, was hij gefascineerd door de grote schuimvlokken langs de kust. Helaas veel te groot om er in te springen. Die kans kreeg hij toen ik een glas bier kreeg met een schuimkraag. Het resultaat is vastgelegd. Vrolijk kwam hij naar boven... Piramide van Callantsoog?????
'Gaan we volgende week naar het bos of duinen?' 'Hangt van het weer af!'


'Wat voor vreemde illustraties heb jij deze week bij het verhaal van Steampunky gemaakt
Een blauwe vinvis en een heksenkring, vertel!'
'Hier vertelt Mushy over deze honingzwammen en dat ze héél groot kunnen worden.
Het grootste organisme ter wereld is niet de 30 meter lange blauwe vinvis, maar de zwamvlok van de sombere honingzwam? Deze schimmel leeft in de Blue Mountains in Oregon, Amerika en beslaat nu maar liefst 965 hectare grond. Dit is even groot als 1920 voetbalvelden! Er wordt geschat dat deze schimmel tussen de twee- en achtduizend jaar oud is, maar ten minste 2400 jaar! Een flink bejaarde paddenstoel dus.
Nou dat wilde ik graag even vermelden!' Gumpie wijst naar een cirkel met vliegenzwammen.

'Ga je het hier over heksenkringen vertellen'. 'Nee, dat is een volksgeloof, omdat de heksen er in de nacht een wilde rondedans hielden. Het is een gevaarlijke plek, wie in een heksenkring stapt, kan er niet zomaar weer uit komen. Je zou er ook ziek van kunnen worden. Nee, hier noemen we het een vriendenkring. Niet alleen de vliegenzwammen, ook de pufzwammen komen bijeen. Ze maken de cirkel, die verbonden is door ondergrondse draden, steeds groter. Als je heel goed oplet, zie je dat cirkels vaak verplaatsen'. 'En dat moet ik allemaal geloven!' Hier reageert Mushy niet op'.
'Waar ben je nu mee bezig?' Een illustratie waar Mushy afscheid neemt van Steampunky en het routebord van de 'Muziekplanten'.
Dus tot volgende week

English version
From the beginning Gumpie came to the beach, he was fascinated by the large foam flakes along the shore. Unfortunately too big to jump in. He got that chance when I got a glass of beer with a foam head. The result is recorded. He came up cheerfully... 'Are we going to the woods or dunes next week?' "Depends on the weather!"
What strange illustrations did you make for the story of Steampunky this week
'A blue whale and a witch ring, tell me!' 'Here Mushy tells about these honey mushrooms and that they can grow very large.The largest organism in the world is not the 30-meter-long blue whale, but the mycelium of the gloomy honey fungus? This fungus lives in the Blue Mountains in Oregon, America and now covers a whopping 965 acres of land. This is the size of 1920 football fields! It is estimated that this fungus is between two and eight thousand years old, but at least 2400 years! A very old mushroom. Well I just wanted to mention that!'
Gumpie points to a circle of fly agarics.
"Are you going to talk about witch circles here?" 'No, that's a popular belief, because the witches used to dance wildly at night. It's a dangerous place, whoever steps into a witch's circle can't just get out again. It could also make you sick. No, here we call it a circle of friends. Not only the fly agarics, also the puff mushrooms come together. They make the circle, which is connected by underground wires, bigger and bigger. If you pay close attention, you will see that circles often move'. "And I have to believe all that!" Mushy doesn't respond to this."
"What are you doing now?" An illustration where Mushy says goodbye to Steampunky and the route sign of the 'Music Plants'.
So see you next week.

Textual description of firstImageUrl

Strandpaal 24 met Gumpie - Oak pile 24 with Gumpie

zaterdag 16 april 2022 Geen opmerkingen


Deze week was het zonnig... dus op de fiets. Voor ons is het 10 minuten fietsen naar de kust (Noordzee). Daar komen wij, mijn vrouw en hond, bijzonder graag, het verveeld nooit.

Golven, rustig en soms heel wild, blijven boeiend. Tijdens het wandelen langs de vloedlijn zoeken we niet alleen naar schelpen en slakkenhuizen. Aangespoelde steentjes met een witte lijntjes is een favoriete bezigheid. Bij een strandpaal 24 hebben Gumpie en ik een pauze gehouden. Hij heeft zijn naam in het zand geschreven.


Hoeveel strandpalen staan er langs de Nederlandse kust.
In 1840 werden op initiatief van waterbouwkundige Jan Blanken 
langs de kust eikenhouten palen geplaatst. De palen waren 25 cm
in het vierkant en vier meter hoog. Ze werden om de kilometer 
geplaatst. Elke paal heeft een nummer beginnend met nummer 1 
in Huisduinen tot en met nummer 117 in Hoek van Holland.
Paal 24 wil zeggen dat het 24 kilometer en 750 meter 
verwijderd is van Huisduinen.
Volgende keer een andere fietstocht in deze omgeving.
Dit was een extra blog vanwege een zonnige dag.
Volgende week de blog over SteampunkyEnglish version
It was sunny this week... so on the bike. For us it is a 10-minute bike ride to the coast (North Sea). 
We, my wife and dog, love to come here, never bored.
Waves, calm and sometimes very wild, remain fascinating. While walking along the high tide line, 
we don't just look for shells and snail shells. Washed up pebbles with white lines is a favorite activity. 
At a beach pole 24 Gumpie and I took a break. He has his name written in the sand.

How many beach poles are there along the Dutch coast?
In 1840, on the initiative of hydraulic engineer Jan Blanken, oak piles were placed along the coast. 
The posts were 25 cm square and four meters high. They were placed every kilometer. 
Each pole has a number starting with number 1 in Huisduinen up to and including number 117 in 
Hoek van Holland.
Pile 24 means that it is 24 kilometers and 750 meters away from Huisduinen. 
This was an extra blog of the trip with Gumpie, next week the usual blog about Steampunky.
Till next week!!


Textual description of firstImageUrl

Prachtig uitzicht onder de parasolzwammen - Beautiful view under the Umbrella Mushrooms

zaterdag 9 april 2022 Geen opmerkingen

Afgelopen was het heel slecht weer en zijn we niet op de fiets weggeweest, tot teleurstelling van Gumpie. We zijn verder gegaan met mijn verhaal. Gumpie had graag gezien, dat ik de paddestoel voor de vuurvliegen had getekend. 'Gumpie, de 'Polus Solaris', ik beloof je dat ik die zeker zal gaan tekenen. Met paddestoelen kun je er heel veel leuke dingen bij bedenken. Voorlopig heb ik even genoeg van zwammen. Bij het terugkijken van het verhaal zag ik iets veel belangrijkers.
'Waar kijken ze naar?'

 

Wanneer de tuinwachter met Steampunky door de paddestoelboom waren, ziet hij een een totale andere wereld. Dit wordt een grote illustratie volgende week
Het laatste gedeelte van het verhaal zijn de toeterbloemen. Ook hier is een tuinwachter nodig, die voor ze zorgt én met ze speelt'.
'Gaan je weer een vreemde vogel tekenen?' 'Geen idee Gumpie, maar het moet een figuurtje of vogel zijn, die een dirigentenstokje kan vasthouden. Daarnaast wil ik meer mimiek in zijn snuit laten zien. Hopelijk binnenkort de schetsen.
Jij gaat me helpen met een eigen bladmuziek te ontwerpen'.
'Ja, ik ben al druk bezig, hier is om te beginnen mijn muzieksleutel. Kijk hier zie een schets van een muzieksleutel. Later zal ik je uitleggen, hoe de toeterbloemen hun muziek lezen. Het moet anders worden, het woord 'noten' komt niet meer voor. Het wordt echt BLADMUZIEK'. 'Gaan we volgende week weer op de fiets?' 'Als het goed weer is, gaan we samen weer op pad!'
Tot volgende week.

English version
Last time the weather was very bad and we didn't go out by bike, to the disappointment of Gumpie. We continued with my story. Gumpie would have liked me to draw the mushroom for the fireflies. 'Gumpie, the 'Polus Solaris', I promise you I will certainly draw it. You can think of many fun things with mushrooms. For now, I've had enough of mushrooms. Looking back at the story, I saw something much more important.
When the gardener with Steampunky through the mushroom tree, he sees a completely different world. Created two separate illustrations, later next week.
The last part of the story is the horn flowers. Here too a gardener is needed, who takes care of them and plays with them'.
"Are you going to draw another strange bird?" 'I don't know, Gumpie, but it must be a figure or bird that can hold a baton. I also want to show more mimicry in his snout. Hopefully the sketches soon.
You are going to help me design my own sheet music'.
“Yeah, I've been busy, here's my clef to start with. Look here see a sketch of a music key. Later I will explain to you how the hornflowers read their music. It has to change, the word 'nuts' is no longer used. It really will be SHEET MUSIC'. 'Are we going to go cycling again next week?'
"If the weather is good, we'll hit the road again!"
Until next week.

Textual description of firstImageUrl

Octopuszwammen ontdekt in de tuin - Octopus fungi discovered in the garden

zaterdag 2 april 2022 Geen opmerkingen
Het strand van Camperduin
Bij goed weer gaan op fiets, met mijn tekenvriend 'Gumpie'. Samen met onze hond Tobey rijdt hij in een fietskrat. Voor hem is een speciaal kokertje gemaakt. Zijn belangstelling gaat vooral naar kleine vuurtorens. Wij wonen langs de kust, ongeveer 3 km van de Noordzee. Door een stuk bos en duinen is het ongeveer 10 minuten fietsen. Wij zullen regelmatig deze omgeving laten zien.
Deze week, 26 maart 2022, naar het plaatsje Camperduin.
Tijdens de stormen van afgelopen maanden is er veel zand van de duik Istanbul verdwenen. Duidelijk is te zien hoe krachtig de zee was. Naar verloop van tijd zal door de wind alles weer glad gestreken worden. Gumpie zag hoe deze vuurtoren dit 'overleeft' heeft!

En dan... op 1 april, geen grap, is er sneeuw gevallen. Gumpie heeft dit nog nooit gezien en samen hebben we een sneeuwbal gemaakt. Na een paar dagen was alles weer verdwenen.

Octopuszwam

Nu weer verder met mijn verhaal van Steampunky. 'Wat heb jij deze week gedaan?' 'Gumpie, naast de PADDOKWAL heb ik de octopuszwammen getekend! Deze zwammen waren de reden dat de PADDOKWAL deze tuin ontvluchtte. Zij pesten, in dit geval, kietelen hem voortdurend. Hij werd er gek van! Kijk en dit zijn ze!'

'Ja, ja, en die staan hier in jouw tuin!' 'Nou, ik moet er wel aan toevoegen dat deze tekening niet helemaal 'waarheidsgetrouw' is.... ze hebben geen ogen in werkelijkheid! Maar de rest van de tekening klopt wel!'

Gumpie bekijkt nog eens de tekening van de ingang van de paddestoelen tuin. 'Maak een grote illustratie van jouw paddestoelentuin. Als hij onder die boom vandaan komt, moet hij in een totale andere wereld komen. Een fantasie landschap!'
'Gumpie, briljant idee, ik beloof je dat ik die volgende week getekend heb!'
'Oh, en geeft die vuurvlieg paddestoel niet.....'
Word vervolgd, tot volgende week.

English version
When the weather is good, go on a bike with my drawing friend 'Gumpie'. Together with our dog Tobey he rides in a bicycle crate. A special tube was made for him. He is especially interested in small lighthouses. We live along the coast, about 3 km from the North Sea. It takes about 10 minutes by bike through a piece of forest and dunes. We will regularly show this environment.
This week, March 26, 2022, to the town of Camperduin.
During the storms of recent months, a lot of sand has disappeared from the Istanbul dive. It is clear to see how powerful the sea was. In time, everything will be smoothed out by the wind. Gumpie saw how this lighthouse 'survived' this!
And then... on April 1, no joke, snow fell. Gumpie has never seen this before and together we made a snowball. After a few days everything was gone again.
Now on to my story of Steampunky. "What did you do this week?" 

Octopus Fungi

'Gumpie, I drew the octopus mushrooms next to the MUSHROOM! These fungi were the reason that the MUSHROOM WALLET fled this garden. They bully, in this case, tickle him constantly. It drove him crazy! Look and this is them!'
Image
'Yes, yes, and they are here in your garden!' 'Well, I must add that this drawing isn't quite 'truthful'… they don't have eyes in reality! But the rest of the drawing is correct!'
Gumpie takes another look at the drawing of the entrance to the mushroom garden. 'Make a large illustration of your mushroom garden. If he comes out from under that tree, he must be in a totally different world. A fantasy landscape!'
"Gumpie, brilliant idea, I promise you I'll draw it next week!"
"Oh, and don't give that firefly mushroom..."
To be continued, see you next week.

Textual description of firstImageUrl

De irritante Hoody's op de spiraal paddestoel - The annoying Hoody on the spiral mushroom

zaterdag 26 maart 2022 Geen opmerkingen

Gumpie heeft mij vorige week heel goed geïnspireerd met ideeën over vreemde paddestoelen. De doolhofzwam is hier goed voorbeeld van. 


Wanneer Gumpie naar de pagina kijkt, moet hij enorm lachen. 'Wat voor vreemde paddestoel heb je daar getekend?' 'Dat is een 'Blue-belted Twiglet'. Ik ben dol op deze paddestoelen, ze verspreiden 's avonds een zoete geur. Een aantal insecten zijn hier helemaal gek op, vooral de perplex Hooded Grasshopper, oftewel de 'Hoody's'. 

Zij springen op de paddestoel, voor de geur. Die zit in de lamellen onder hoed van die paddestoel. In kleine groepjes springen ze boven op de paddestoel. 
Als hij een tijdje op de Twiglet heeft gezeten, ontstaan er kleine gele vlekjes op de kam. Dan gebeurd er iets grappigs... ze vallen er vanaf!' 'Zijn ze moe geworden', vraagt Gumpie. 'Nee, als je lang de zoete geur opsnuift, word je 
Gumpie kijkt me glimlachend aan. 'Oh! Maar dan weet ik nog een leuk onderwerp. 

'Vuurvliegjes zijn de spaarlampen van de natuur', maar hoe worden die opgeladen?' 'Gumpie, geen idee'. 'Volgende week zal ik me daarover verdiepen. Het wordt wel een heel bijzonder boekje van Mushy met zijn bevindingen in deze tuin'.
Paddestoelen zijn zeer inspirerend om er iets geks over te vertellen en te tekenen. Ik zal dit onderwerp nog uitwerken, daarna gaan we verder met het verhaal. Uiteindelijk moeten naar de 'Toeterbloem', waar het verhaal is begonnen. Volgende week weet je meer!' 


English version

Continued from March 19.
Gumpie inspired me very well last week with ideas about strange mushrooms. The maze mushroom is a good example of this. Above page 52 and 53.
When Gumpie looks at the page, he laughs out loud. "What strange mushroom did you draw there?" 'That's a 'Blue Belted Twiglet'. I love these mushrooms, they give off a sweet scent in the evening. Some insects absolutely love this, especially the perplexed Hooded Grasshopper, aka the 'Hoody's'. They jump on the mushroom, for the smell. It's in the slats under that mushroom's hat. In small groups they jump on top of the mushroom. Xxxx image!
After sitting on the Twiglet for a while, small yellow spots appear on the comb. Then something funny happens... they fall off!' "Have they gotten tired?" asks Gumpie. 'No, if you sniff the sweet smell for a long time, you get 'high'. Then you see them fall off one by one'.
Gumpie smiles at me. 'Oh! But then I know another interesting subject. 'Fireflies are nature's energy-saving lamps', but how are they charged?' "Gumpie, no idea." 'I'll look into that next week. It will be a very special book by Mushy with his findings in this garden'.
Mushrooms are very inspiring to tell and draw something crazy about them. I'll elaborate on this topic, then we'll move on to the story. Finally have to go to the 'Toeterbloem', where the story started. You'll know more next week!'


Textual description of firstImageUrl

De paddokwal werd gepest door de octopuszwam - The jellyfish mushroom was bullied by the octopus fungus

zaterdag 19 maart 2022 Geen opmerkingen

 Vervolg van blog 12 maart

'Voor we met je verhaal verder gaat, hoe is het eigenlijk afgelopen met de PADDOKWAL die Steampunky heeft aangevallen?' 'Oh, die hebben de Eikelbijters met een net gevangen. Ze hoorden het stoomgeluid en het getoeter van de turbomotor. Hij zit nu met een groot net weer op zijn plaats. Als hij weer stevig in de grond zit, gaat het net er weer vanaf'. 

'Waarom wil hij weg bij zijn familie?' 'Deze kwallen leven bij het water en hij werd vaak gepest door de inktviszwammen. Die hebben we nu een andere plek gegeven!'
'Geloof je het zelf wat je nu vertelt?' 'Ja, zie echte foto van deze zwammen later wil ik deze 'echte' zwammen realistischer gaan tekenen. Met zuignopjes er aan. zo zie je maar wat er allemaal mogelijk is... gebruik je fantasie!
Vorige week had je mij een goed advies gegeven... maak inlegvellen achterin het boek. Daarin beschrijft Mushy opmerkelijke dingen met paddestoelen. Nou dat heb ik gedaan. Er zijn zoveel 'vreemde' paddestoelen, waar ik me zeker kan uitleven. 
Links originele foto

Wat denk je van de puffende aardsterren, die in een kring iets bijzonders doen!' 'Zeker een heksenkring'. 'Gumpie, beslist geen heksenkring, voor hun is het een 'vriendenkring'. Maar.... daar ga ik later mee verder. Genoeg over de tuinwachter van de paddestoelen. We moeten een nieuwe tuinwachter bedenken voor de muziekplanten'.

 Volgende week hoop ik een ontwerp te hebben én een naam voor de tuinwachter van de muziekplanten.

Een achterkant van het boek gemaakt met komische mogelijkheden van zijn paddestoelentuin. Volgende week komt de hele doolhofzwam op deze blog. 

Word vervolgdEnglish version
Continued from blog March 12th
"Before we continue with your story, what happened to the MUSHROOM WALLET that attacked Steampunky?" 'Oh, the Acorn Biters caught them with a net. They heard the sound of steam and the honking of the turbo engine. It is now back in place with a large net. When he is firmly in the ground again, the net will come off again'.
"Why does he want to leave his family?" 'These jellyfish live near the water and he was often bullied by the squid fungi. We have now given it a different place!'
"Do you believe what you're saying now?" 'Yes, see real photo of these fungi.
Last week you gave me some good advice... make inserts in the back of the book. In it Mushy describes remarkable things with mushrooms. Well I did. There are so many 'strange' mushrooms, which I can certainly indulge in. What do you think of the puffing Earth stars, doing something special in a circle!' 'Definitely a witch circle'. 'Gumpie, definitely not a witch's circle, for them it's a 'circle of friends'. But.... I'll get to that later. Enough about the gardener of the mushrooms. We have to come up with a new gardener for the musical plants'.
A back cover of the book made with comic possibilities of his mushroom garden. Next week I hope to have a design and a name for the gardener of the musical plants. 'Oh, next week the illustration about the Maze Mushroom.
To be continued