Category: Mr. Sneezy
Posts tonen met het label Mr. Sneezy. Alle posts tonen
Textual description of firstImageUrl

Slak die zijn huis verwisseld - Snail who change his house

woensdag 10 februari 2021 Geen opmerkingen

Deze keer nog een opmerkelijk punt in mijn reisverhaal. In al die jaren dat ik de slak Sneezy heb getekend, niet consequent geweest met zijn slakkenhuis. Soms had ik hem in een bruin, dan weer in het geel met een streepje getekend.

Dat hebben we opgelost!
Repper spreekt met Sneezy af dat hij de volgende dag terug komt. Dan neemt hij hem mee . 
Maar hij ziet een slak met een ander huisje!

Sneezy legt uit dat hij lege slakkenhuisjes verzameld. Dan kan ik van soms van 'huis' wisselen.
Dus vandaag 2 nieuwe illustraties toegevoegd. Volgende keer meer.
Word vervolgd.English version.
This time an another remarkable point in my travelogue. In all the years I've drawn Sneezy snail, been inconsistent with its cochlea. Sometimes I had drawn it in brown, then in yellow with a dash.
We fixed that!
Repper arranges with Sneezy to return the next day. Then he takes it with him. But he sees a snail with another shell!
Sneezy explains that he collects empty snail shells. Then I can sometimes change 'houses'.
So added 2 new illustrations today. More next time.
To be continued.
Textual description of firstImageUrl

Aanvullende illustraties -

zondag 31 januari 2021 Geen opmerkingen

Afgelopen dagen nog eens kritisch naar mijn reisverhaal van Mr.P.&Sneezy gekeken. Resultaat.. toch nog aanvullende illustraties gemaakt. Daar het 1e deel over kleuren gaat, heb ik een ijsvogel getekend om zijn prachtige kleuren.

De papegaai vertelt hoe de dieren hun kleuren hebben gekregen. Ze weet het alleen hoe het gegaan is bij de zebra's. Maar hoe dat bij de vissen is gegaan.. geeft ze het advies, zoek de hopvogel.

Hij kan je hierover veel meer vertellen.


Volgende week meer welke illustraties zijn gemaakt.Textual description of firstImageUrl

Wat heeft Repper te zeggen - What has Repper to say

donderdag 21 januari 2021 Geen opmerkingen

De illustratie van mijn haas was niet compleet. Snezen was nieuwsgierig naar zijn verhaal. Daarom heb ik er een illustratie aan toegevoegd. Alleen ik wil een slak met een duidelijk huisje. Die winding is naar rechts. 

Gevolg dat de illustratie van de haas gespiegeld moest worden.

Zie hieronder het resultaat.

Diverse slakkenhuisjes

In mijn hele reisverhaal ben ik niet consequent geweest met tekenen van zijn slakkenhuis. Om deze opnieuw te maken had ik geen zin. Ik heb hiervoor een oplossing gevonden. In de natuur liggen vaak lege slakkenhuizen. Meestal zijn die door vogels leeggeroofd. Sneezy vertelt dat hij graag van huisje verwisseld.

Dat was het begin waar ik tegen aan liep. De uitgever wilde graag een thema voor het 1e deel. In Artis vertelt de papegaai hoe dieren aan hun kleuren zijn gekomen. Pas wanneer het duo in Frankrijk zijn horen ze hoe de vogels aan hun kleuren zijn gekomen. 
Daarom moest ik mijn hele reisverhaal opnieuw indelen en opnieuw illustraties maken.
Volgende keer de aanvullende illustraties.
Word vervolgd.

English version
The illustration of my hare was incomplete.  Snezen was curious about his story.  That is why I added an illustration.  Only I want a snail with a clear shell.  That turn is to the right.
As a result, the illustration of the hare had to be mirrored.

 See the result above
Throughout my travelogue, I have been inconsistent with signs of his snail shell.  I didn't feel like making these again.  I have found a solution for this.  In nature there are often empty snail shells.  Most of the time they have been robbed by birds.  Sneezy says he likes to switch houses.

 That was the beginning I ran into.  The publisher wanted a theme for the 1st part.  In Artis, the parrot tells how animals got their colors.  Only when the duo are in France do they hear how the birds got their colors.
 That's why I had to rearrange my entire travelogue and recreate illustrations.
 Next time the additional illustrations.
 To be continued.
Textual description of firstImageUrl

We zijn weer terug - We are back again

zondag 17 januari 2021 Geen opmerkingen

Ongetwijfeld afgevraagd.... waarom horen we niets mee van Volkert!

Dat vertelt Repper volgende week.


English version

Undoubtedly wondered .... why we don't hear anything from Volkert!

Repper tells that next week.Textual description of firstImageUrl

Voorbereidingen van mijn boek; Mr.P.&Sneezy - Preparaties of my book: Mr.P.&Sneezy

zondag 20 december 2020 Geen opmerkingen

 


Zo eindelijk weer een blog na weken van opwindende momenten....
Er wordt een boek gemaakt over één van mijn reisvrienden; Mr.P.&Sneezy.
Een uitgever was heel enthousiast om dit verhaal de wereld in te sturen.
Komende dagen nog enkele illustraties, en dan een ruwe opzet maken over het 1e deel.
Tevens zal ik laten zien hoe ik een illustratie opbouw voor ik die definitief ga schilderen.
Tot januari 2021

English version 
So finally a blog again after weeks of exciting moments ....
A book is being made about one of my travel friends;  
Mr.P.&Sneezy.
One publisher was very enthusiastic to send this story to the world.
In the coming days some more illustrations, and then make a rough outline of the 1st part.
 I will also show how I build an illustration before I paint it definitively.
 Until January 2021

Textual description of firstImageUrl

Mr.P. heeft een briefje verstop. - Mr.P has hidden a note

zondag 13 december 2020 Geen opmerkingen

 Na een aantal weken geen blog geschreven, 

gaan we eindelijk weer beginnen.

De reden, bezig met een uitgever om te kijken of van de Pelikaan en de slak (Mr.P.&Sneezy) een boek valt te maken.
Daarvoor moest ik nog een aantal illustraties maken. We zijn hiermee heel druk bezig en de kans is groot dat dit zal lukken. Later meer over de voortgang.
En natuurlijk onze jaarlijkse kerstkaart kwam er nog een bij.
Momenteel werk ik aan de laatste, maar pittige illustratie over het verhaal van De Dragontree. Daarover binnenkort meer met een terugblik waar ik was gebleven.
Tot volgende week.

English version.
After a few weeks of not writing a blog, we are finally starting again.
The reason, working with a publisher to see if the Pelican and the Snail (Mr. P. & Sneezy) can be made into a book.
For that I had to make a number of illustrations. We are very busy with this and there is a good chance that it will succeed. More about the progress later.
And of course our annual Christmas card was added.
I am currently working on the last, but spicy illustration about the story of The Dragontree. More on that soon with a look back at where I left off.
Until next week.
Textual description of firstImageUrl

Kort overzicht reisverhaal in boekvorm - Brief overview travel story in book form

zaterdag 9 mei 2020 Geen opmerkingen
Voor diegene die mijn reisverhaal niet helemaal gevolgd, heb ik een overzicht gemaakt. In de vorm van een klein boekje. Tevens het vervolg van de reis.
Klik op het rechter icoontje van het boekje. Dan kunt u het hele boekje lezen.
English version
For those who do not fully follow my travel story, I have made an overview. In the form of a small book. Also the continuation of the trip. Click right on the little book and you an read it.
Textual description of firstImageUrl

Dragontrees in Socotra

Ons duo heeft het eiland Socotra (vlak onder Jemen) bereikt. Ze hebben een prachtige plek gevonden om hier voorlopig te blijven. Een salamander heet ze welkom op het eiland. Wanneer hij hoort dat ze onder de boom willen slapen, waarschuwt hij hun.
Het zijn 'Dragontrees' en zelfs ik durf daar niet onder te slapen. Mr.P.&Sneezy lachen de salamander uit. 'Jullie geloven mij niet?' 'Natuurlijk niet', was het antwoord.
'Ik haal mijn vriend de eekhoorn en die vertelt de hele legende van de 2 draken op het eiland'.
De eekhoorn kijkt naar de ongelovige Sneezy en met overtuigende stem vertelt hij het hele lange verhaal.
Dat verhaal heb ik geschreven en begonnen te illustreren. Dat wil ik de komende weken gaan doen. Gevolg... een maand tijdelijk geen Facebook met mijn vrienden.
Bij deze wens ik iedereen een fijne, gezonde zomer en tot ziens.

English version 
Our duo have reached the island of Socotra (just below Yemen). They have found a wonderful place to stay here for the time being. A salamander welcomes them on the island. When he hears that they want to sleep under the tree, he warns them. It’s a 'Dragontree' and even I dare not sleep under them. Mr.P.&Sneezy laugh at the salamander. "You don't believe me?" "Of course not," was the answer.
 "I get my friend the squirrel and he tells the whole legend of the 2 dragons on the island." The squirrel looks at the incredulous Sneezy and with a convincing voice tells the very long story.

 I wrote that story and started to illustrate it. I want to do that in the coming weeks. As a result ... temporarily no Facebook with my friends for a month. I hereby wish everyone a happy and healthy summer and see you soon.
Textual description of firstImageUrl

'Groene championnenboom - Green champion trees

zaterdag 2 mei 2020 Geen opmerkingen
Helemaal opgelucht, van de ontsnapping, vliegen Mr.P.&Sneezy naar het eiland Socotra. Als ze over het eiland vliegen zien ze een totale andere natuur dan in Afrika.
'Kijk P. daar groeien 'Groene championnenboom'. Deze vorm van bomen hadden ze nog nooit gezien. Wanneer ze verder vliegen zien ze nog meer bomen met prachtige bloemen. 'Het lijkt wel een sprookjes eiland', zegt P.
Uiteindelijk landen ze onder een 'championnenboom'. 'Hier wil ik wel blijven', zegt Sneezy. Veel groen en geen zand, zoals in Egypte. Word nog 1x vervolgd.

English version 
Completely relieved, from the escape, Mr.P.&Sneezy fly to Socotra Island. When they fly over the island, they see a completely different nature than in Africa. Look P. there grow 'Green champion trees'. They had never seen trees like this before.
When they fly further they even see more trees with beautiful flowers. "It looks like a fairytale island," says P. Eventually they land under a 'champion tree'. "I want to stay here," says Sneezy. Lots of greenery and no sand, like in Egypt.
To be continued 1x.
Textual description of firstImageUrl

De redding van Sneezy - The rescue of Sneezy

zaterdag 25 april 2020 Geen opmerkingen
Sneezy was achter gebleven ergens bij het meertje. Helemaal overstuur vroeg Mr.P. hoe zijn vriend terug gehaald kon worden. Gelukkig wist de aalscholver wie dat zou kunnen doen. Een sterke vogel, de Yellow Hornbill.
In samenwerking met de krokodillenwachter heeft hij met zijn sterke snavel Sneezy kunnen redden. Een beetje angstig hoe Sneezy in de grote bek van de vogel zat. Opgelucht en dankbaar namen ze van beide vogels afscheid om hun reis te vervolgen.
Word vervolgd

English version. 
Sneezy was left somewhere near the lake. Completely upset, Mr.P. worried how to get his friend back. Fortunately, the cormorant knew who that was possible.
A strong bird, the Yellow Hornbill. In collaboration with the crocodile guard, he was able to save Sneezy with his strong beak. A bit anxious how Sneezy was in the bird's big mouth.
Relieved and grateful, they said goodbye to both birds to continue their journey.
To be continued
Textual description of firstImageUrl

Helemaal over stuur - Completely upset

zaterdag 18 april 2020 Geen opmerkingen

Helemaal overstuur komt Mr.P. terug naar de aalscholver. Die had hem al gewaarschuwd om voorzichtig te zijn. Voor Sneezy was dit de kans om een olifant te zien. Dat duurde niet lang, want een krokodil kwam plotseling uit het meertje.
Tijdens de vlucht werd Sneezy vergeten. Teruggaan, nee, dat durfde Mr.P. niet. ‘Wat kunnen we doen om hem weer veilig terug te halen.
De aalscholver dacht even na. Ik ken iemand die hem kan redden.
Word vervolgd

English version 
Completely upset, Mr.P. came back to the cormorant. He had already warned him to be careful. For Sneezy, this was the chance to see an elephant. That didn't last long, because a crocodile suddenly came out of the lake. In flight he was forgotten Sneezy. 
Going back, no, not Mr.P. "What can we do to bring him back safely.
The cormorant thought for a moment. I know someone who can save him.
To be continued.
Textual description of firstImageUrl

Sneezy zit gevangen - Sneezy is imprisoned

zaterdag 11 april 2020 Geen opmerkingen
Tijdens de aanval rolde Sneezy tussen de rotsen en kwam vast te zitten. De krokodillenwachter had hem gevonden. Gelukkig was het slakkenhuis niet beschadigd. Sneezy probeerde tussen de stenen uit te komen, maar hij zat helemaal klem tussen de stukken. De krokodillenwachter probeerde hem nog te bevrijden, zonder resultaat. Hij beloofde hulp te halen.
Mr.P. had werkelijk geen idee dat er van verschillende kanten gevaar loerde. Zelfs een tijger, die ook in de buurt was, had hij niet gezien. Sneezy vond het hier een “wilde” dierentuin”. Iedereen houdt elkaar in de gaten.
Maar wie gaat Sneezy redden, volgende week weten we meer.
Word vervolgd.

English version.
During the attack, Sneezy rolled between the rocks and got stuck. The crocodile guard had found him. Fortunately, the cochlea was not damaged. Sneezy tried to get out between the stones, but he was completely trapped between the pieces. The crocodile guard tried to free him, to no avail. He promised to get help.
Mr. P. really had no idea that there was danger lurking from different sides.
He had not even seen a tiger in the vicinity. Sneezy thought it was a "wild" zoo here. Everyone is watching each other. But who's going to save Sneezy?
We'll know more next week. To be continued.
Textual description of firstImageUrl

Aanval van de krokodil - Attack of the crocodil

zaterdag 4 april 2020 Geen opmerkingen
Nadat de olifant de krokodil in de gaten kreeg stormde hij er op af. Toch probeerde die Mr.P. aan te vallen. Met een schrik en geschreeuw wist hij op tijd te ontsnappen. Door de schrik vergat hij dat Sneezy nog op de grond zat. 
Na een korte aanloop vloog Mr.P. weg. Sneezy schrok ook en door opspattend water werd hij van zijn plek weggespoeld en belande veilig tussen de stenen.
Word vervolgd

English version
After the elephant spotted the crocodile, he rushed towards it. Still, that Mr.P. to attack.
With a fright and scream, he managed to escape in time. Through the shock, he forgot that Sneezy was still on the floor.
After a short run-up, Mr.P. fly away. Sneezy was also shocked and splashed water washed him out of his place and landed safely between the stones.
To be continued
Textual description of firstImageUrl

Sneezy ontmoet eindelijk de olifanten - Sneezy finally meets the elephants

zondag 29 maart 2020 Geen opmerkingen
Na het bezoek aan de pyramide wordt de reis voortgezet. Onder druk van Sneezy, die het zand zat was, zijn ze eerder vertrokken. Mr.P. vliegt over het Suezkanaal richting Afrika. Sneezy’s hart begint al te kloppen, want eindelijk ziet hij hier een echte olifant. 
Ondanks waarschuwingen van de aalscholvers om niet naar de wildernis te gaan, besluit Mr.P. het toch te doen. Speciaal voor Sneezy. En dan is het moment gekomen voor Sneezy, er komt een olifant familie naar een vijver.
Hij kan het niet geloven, dat na een reis van Amsterdam naar Afrika, hij eindelijk een olifant ziet. Mr.P. ziet in de vijver langzamerhand de kop van een krokodil verschijnen. Haastig komt er een vogel naar Sneezy. ‘Pas op voor die krokodil, voor je het weet stormt hij naar jullie toe’. 
Krokodillenwachters zijn vogels die een goede band hebben met krokodillen, zij verwijderen voedselresten tussen hun tanden. De olifant ziet wat de krokodil van plan is en stormt er op af. Net op tijd kan Mr.P. vluchten zonder Sneezy mee te nemen.
Die valt van de schrik tussen de stenen.
Word vervolgd.

English version 
After the visit to the pyramid, the journey continues. Under pressure from Sneezy, who was fed up with the sand, they left earlier. Mr. P. flies over the Suez Canal towards Africa. Sneezy's heart is already beating, because he finally sees here a real elephant.
Despite warnings from the cormorants not to go to the wilderness, Mr. P. to do it anyway. Especially for Sneezy. And then the time has come for Sneezy, an elephant family is coming to a pond.
He cannot believe that after a trip from Amsterdam to Africa, he finally sees an elephant. Mr. P. slowly sees the head of a crocodile appear in the pond. A bird rushes to Sneezy. "Beware of that crocodile, before you know it, it will rush towards you.“
Crocodile guards are birds that have a good relationship with crocodiles, they remove food remains between their teeth. The elephant sees what the crocodile is up to and rushes towards it. Just in time, Mr.P. flights without taking Sneezy.
It falls from the shock between the stones.
Textual description of firstImageUrl

Mr.P.&Sneezy zien de pyramides -Mr.P.&Sneezy see the pyramids

zaterdag 7 maart 2020 Geen opmerkingen
Nefertiti (ook wel Nefertete, Nofretete) was koningin van de 18e Dynastie van Egypte en heerste als Grote koninklijke vrouwe aan de zijde van Achnaton, de farao die over Egypte regeerde aan het begin van het Nieuwe Rijk, van 1352 v.Chr. tot 1338 v.Chr., tijdens de Amarna-periode. Haar naam Nefertiti betekent De mooie is gekomen. Nefertiti dankt een groot deel van haar bekendheid aan haar buste die bewaard wordt in het Neues Museum in Berlijn

Voor Mr.P.&Sneezy zijn de pyramides iets heel bijzonders. Daar vertelt de Vulture later meer over. Allereerst laat hij zien hoe belangrijk hij was in de Egyptische cultuur. Op hiërogliefen is hij vaak afgebeeld. De Egyptenaren gebruikten vele afbeeldingen op steen.
Het woord slakkenhuis kon ik nergens terugvinden. Met dank aan een egyptoloog, heeft hij het woord in hiërogliefen voor me getekend en een omschrijving.
Steen van de Mond-van-water.
Volgende week wordt het spannender.... de Vulture heeft een geheime gang ontdekt!
Word vervolgd.
  *Zie mijn opbouw voor de illustratie van Neferiti*, klik op deze link ; Kwinkslagen!

English version.
Nefertiti was queen of the 18th Dynasty of Egypt and reigned as Great Royal Lady on the side of Akhenaten, the pharaoh who ruled Egypt at the beginning of the New Empire, from 1352 BC. until 1338 BC, during the Amarna period. Her name Nefertiti means "The beautiful has come".

For Mr.P.&Sneezy, the pyramids are something very special. The Vulture tells more about that later. First of all, he shows how important he was in the Egyptian culture. He is often depicted on hieroglyphics. The Egyptians used many images on stone. I could not find the word snail house anywhere. Thanks to an egyptologist, he has drawn the word in hieroglyphs for me and a description. Stone of the Mouth-of-water.
Next week it will be more exciting .... the Vulture has discovered a secret corridor!
To be continued.
  *See how I build the illustration of Neferiti*, klik this link ; quibbles!


Textual description of firstImageUrl

Mr.P.&Sneezy bereiken Egypte - Mr.P&Sneezy arrive Egypt

zaterdag 29 februari 2020 Geen opmerkingen
Na een lange reis via Cyprus bereikt Mr.P. Egypte. Als ze bij de Nijl zijn, zien ze de zeilboten. Hij besluit mee te varen. Uiteindelijke doel is de ontmoeting met de Vulture. Een heilige vogel voor de oude Egyptenaren.
Als ze hem ontmoeten vertelt deze vogel hoe belangrijk hij was. Op vele hiërogliefen is hij daar opgetekend, maar ook in het masker van Toetanchamon komt deze Vulture voor. Later geeft hij een rondgang bij een pyramide.
Daar heeft hij een opening ontdekt, die nog nooit iemand heeft ontdekt.
Word vervolgd.

English version 
After a long journey through Cyprus, Mr.P. arrived Egypt. When they are at the Nile, they see the sailing boats. He decides to sail. The ultimate goal is the meeting with the Vulture. A sacred bird for the ancient Egyptians.
When they meet him, this bird tells how important he was. He is recorded there on many hieroglyphs, but this Vulture also appears in Tutankhamun's mask. He later gives a tour of a pyramid.
He has discovered an opening that no one has ever discovered .
To be continued.
Textual description of firstImageUrl

De reis wordt vervolgd - The journey is continued

zaterdag 22 februari 2020 Geen opmerkingen
Mr.P.&Sneezy zijn helemaal in vorm om de reis te vervolgen. De aalscholver bespreekt samen met de meeuwen de route. Volgens de aalscholver moeten ze naar het noorden vliegen.
De meeuwen schreeuwen.. naar het zuiden. Dan bekijkt een andere meeuw de kaart en wat blijkt... die staat op zijn kop.
Via Cyprus vliegen ze eerst naar Egypte. Daar gaan ze op zoek naar de Vulture, die hun meer zal vertellen over de Pyramide.
Word vervolgd.

English version
Mr.P.&Sneezy are in perfect shape to continue the journey. The cormorant discusses the route with the seagulls. According to the cormorant, they have to fly north. The seagulls are screaming .. to the south.
Then another seagull looks at the map and what appears ... it is upside down. Via Cyprus they first fly to Egypt. There they go looking for the Vulture, which will tell them more about the Pyramide.
To be continued.
Textual description of firstImageUrl

WokieWakiedans - WokieWakiedance

zaterdag 15 februari 2020 Geen opmerkingen
Na het horen dat de Blue Foot Booby Brothers gaan optreden gaan Mr.P.&Sneezy naar hun optreden. Het wordt een groot succes, met als hoogtepunt de ‘WokieWakiedans’.
Na afloop bezoeken ze de broers. Mr.P. wil deze danspas ook leren. Behalve Sneezy. In het begint lukt het Mr.P. totaal niet, van links en rechts heeft hij nog nooit gehoord. Ook al doet hij zijn best, het lukt hem niet de pasjes te onthouden. Uiteindelijk wordt er een oplossing gevonden.
De pasjes worden getekend met pijlen erbij en Mr.P. kan het nu zelf leren. Na een week oefenen kent hij het uit zijn hoofd.
Word vervolgd.

English version 
After hearing that the Blue Foot Booby Brothers will perform, Mr.P.&Sneezy will go to their performance. It will be a great success, the highlight being the "WokieWakie Dance". Afterwards they visit the brothers.
Mr.P. wants to learn this dance pass too. Except Sneezy. In the beginning Mr.P. not at all, he has never heard of left and right. Even though he does his best, he cannot remember the steps. Eventually a solution is found. The cards are drawn with arrows and Mr.P. can now learn for themselves. After a week of practice, he knows it by heart.
To be continued.
Textual description of firstImageUrl

Het Ibiza voor de vogels - The Ibiza for the birds

zaterdag 8 februari 2020 Geen opmerkingen
Na een rustperiode gaan we weer verder met de reis van Mr.P.&Sneezy Ze verblijven hier al een maand op dit meer. Op het eiland Golum Grad is veel te beleven.
Het is eigenlijk het Ibiza voor de vogels. Zo hoort Mr.P. dat er veel artiesten komen. Dit jaar de Blue BoobyBrothers. Op het verzamelpunt staat een bord met aktiviteiten. Als ze daar staan voor het programma ontmoeten ze een Hippe Vogel. Die vertelt dat dat hij hier elk jaar komt voor de vele artiesten.
Vorig jaar de sopraan The Red Shoe Girl. Als souvenier kreeg hij haar zwemhak. Hij vraagt altijd na optreden om een herinnering. Dit jaar het 3-tal met hun beroemde ‘WokiWaki dans’. Aan de hand van de zonnewijzer!!!! zien ze hoe laat ze optreden. Tot slot laat hij de affiches met souvenirs zien. Zoals Pa&Pi (de Rotisingers). Daar heeft hij een vlinderdasje van gekregen. Van het duo Copperbeak en Mad Mouse een stel ringen. Daar oefent hij regelmatig mee.
Word vervolgd.

English version
After a rest period we continue with the journey of Mr. P.&Sneezy. They have been staying here on this lake for a month. There is much to experience on the island of Golum Grad. It is actually the Ibiza for the birds. That's how Mr.P. that many artists are coming.
This year the Blue BoobyBrothers. At the assembly point there is a sign with activities. If they stand there for the program they meet a Hippie Bird. He says that he comes here every year for the many artists. Last year the soprano The Red Shoe Girl.
As a souvenir he got her swimming heel. He always asks for a reminder after a performance. This year the three with their famous "WokiWaki dance".
Based on the sundial !!!! they see what time they perform. Finally, he shows the posters with souvenirs. Such as Pa&Pi (the Rotisingers). He received a bow tie from that. From the Copperbeak and Mad Mouse duo a set of rings. He regularly practices with that. To be continued.
Textual description of firstImageUrl

Het Prespameer - Lake Prespa

zaterdag 4 januari 2020 Geen opmerkingen
Dit is voorlopig de laatste blog over Mr.P.&Sneezy. Het einddoel van deel 1 is het Prespameer. Hier ontmoet hij zijn familie; de kroeskoppelikanen. Na een reis vanaf ARTIS naar dit meer houdt onze pelikaan en ook zijn reisgenoot Sneezy een maand rust.
Daarna wordt de reis vervolgt naar China. In februari zal ik de reis op mijn blog voortzetten. Mus&Muis gaan deze plaats even innemen.

English version
This is the last blog about Mr.P.&Sneezy for now. The final goal of part 1 is Lake Prespa. Here he meets his family; the crucible couple. After a trip from ARTIS to this lake, our pelican and also his traveling companion Sneezy have a month of rest.
Then the journey continues to China. In February I will continue the journey on my blog.
Sparrow &Mouse will take this place.