Category: Mr. Sneezy
Posts tonen met het label Mr. Sneezy. Alle posts tonen
Textual description of firstImageUrl

Neem een bad in het Vaticaan - Take a bath in Vatican

zaterdag 28 oktober 2023 Geen opmerkingen

Wat was Sneezy opgelucht dat ze uit Venetië vertrokken. Het werd al snel druk van de vele toeristen. Sneezy vroeg of hij tijdens het vliegen zijn bek op een kiertje open kon doen; vanwege de vreselijke geur van olijven en knoflook. 

'May he a moment on your finger?'

De aalscholver vloog nog een stukje mee om Mr.P. de goede richting te laten vliegen. Het was toch nog zo’n 400 km naar Rome. Tegen het eind van de middag bereikten ze het Vaticaan. ‘Vind je dit niet prachtig?’ Sneezy keek nog eens goed naar beneden. ‘Weer geen gras of bomen, alleen maar stenen gebouwen’. Daar had hij een punt. 

'We blijven hier kort, ik neem een bad'. 


'Wat moet een pelikaan in het Vaticaan?'

Sneezy wilde nog tegensputteren; 'ik zet je even op de hand van Paulus, de kunstenaar'. Sneezy kijkt naar het beeld, ’Hij staat erbij alsof hij met zijn rol papier over zijn mouw en houten zwaard, een voordracht wil geven'. Niet te lang badderen waren de laatste woorden voor Mr.P. naar het fontein vloog.

Toeristen keken vreemd op toen er een pelikaan aan het badderen was. Hij vond dat geen bezwaar, want in Artis was hij gewend geraakt aan de vele bezoekers bij de vijver.

Na een uitgebreid poetsbeurt was er een probleem; hoe nu verder vliegen. Er was geen vogel die hem naar de volgende bestemming kon vliegen. Uiteindelijk wees een vriendelijk Zwitserse Garde de weg. Opgelucht vervolgde ze hun vlucht.

Volgende keer; aankomst op het eiland Golem Grad.


English version

How relieved Sneezy was that they left Venice. It quickly became busy with many tourists. Sneezy asked if he could open his mouth a little while flying; because of the terrible smell of olives and garlic.

The cormorant flew along for a while to see Mr.P. to fly in the right direction. It was still about 400 km to Rome. By late afternoon they reached the Vatican. “Don't you love this?” Sneezy looked down again. “No grass or trees again, just stone buildings.” He had a point there. "We'll stay here for a short while, I'll take a bath." Sneezy wanted to argue; 'I'll put you on the hand of Paulus, the artist'. Sneezy looks at the statue, 'He stands there as if he wants to give a lecture with his roll of paper over his sleeve and wooden sword.' Don't bathe too long were the last words for Mr.P. flew to the fountain.

A pelican bath in the Vatican

Tourists were surprised when a pelican was bathing. He didn't mind that, because in Artis he had become used to the many visitors at the pond.

After an extensive cleaning there was a problem; how to fly further now. There was no bird that could fly him to the next destination. Finally, a friendly Swiss Guard showed the way. Relieved, they continued their flight.

Next time; arrival on the island of Golem Grad.


Textual description of firstImageUrl

Waarom doet de eekhoorn zo onvriendelijk tegen die vogel!' - Why is the squirrel being so unfriendly to that bird!'

zaterdag 21 oktober 2023 Geen opmerkingen

English translation below the dutch text

Tijdens opmaken van het reisverhaal kwam Gumpie op mijn arm. 'Ik heb toch nog een vraag? 'Waselius vertelde dat de eekhoorn de vogels hebben beschilderd. In een modellenboek konden ze een verenpatroon kiezen, of een motief.


Deze zebravink wilde een ander patroon. Hij wil op de zebra’s lijken. Vervolgens liet de vink zijn schets laat zien aan de eekhoorn. Die weigerde dit zo te schilderen. 'Waarom?' 'Gumpie, dat is zijn eigen schuld en ik zal het je uitleggen. De eekhoorn zag in dat patroon een boevenvink!'Stel je voor dat een appelvink een appel op zijn borst wil, of een goudvink met gouden vleugels'. 


Dat begreep Gumpie ook.


Volgende keer weer verder met het reisverhaal van Mr.P.&Sneezy


English version

While drawing up the travel story, Gumpie landed on my arm. 'I still have a question, don't I? 'Waselius said that the squirrels painted the birds. They could choose a feather pattern or a motif in a model book. This zebra finch wanted a different pattern. He wants to look like the zebras. Then the finch showed his sketch to the squirrel. 


He refused to paint it that way. 'Why?' 'Gumpie, that's his own fault and I'll explain it to you. The squirrel saw a rogue finch in that pattern!'

Imagine a hawfinch wanting an apple on its chest, or a bullfinch with golden wings'. Gumpie understood that too.


Ultimately, they chose something more cheerful, the zebra finch. Gumpie satisfied and next time we will continue with the travel report of Mr.P.&Sneezy.

Next time the regular story of Mr.P.&Sneezy

Textual description of firstImageUrl

De reis van de Pelikaan en de slak wordt voortgezet - The journey continues through the pelican and the snail

zaterdag 14 oktober 2023 Geen opmerkingen

English translation below the dutch version


Mr.P.&Sneezy vervolgen de reis naar Afrika


Omdat de afstand van Sardinië naar Venetië ongeveer 355 km. is, wilde Mr.P. niet al te laat vertrekken. Het kostte veel moeite om Sneezy te bewegen om in te stappen. Hij had er duidelijk geen zin in. Tergend langzaam kroop hij uit het gras naar de bek van de pelikaan.

De uitdrukking ‘met een slakkegang...’ was hier wel juist op zijn plaats. ‘Het wordt een spannende ervaring, slapen op een gondel en dan even de stad bekijken’. Gelukkig was Sneezy nog niet helemaal wakker om naar het woord ‘gondel’ te vragen. Het werd een lange vlucht, ze bereikten Venetië in de avond. Gelukkig vond P. een plek op een schommelde gondel. 's Ochtends vroeg kroop Sneezy verbaasd uit de bek van de pelikaan. 'Is dit een gondel?'

Jazeker, je zit op een echte originele Venetiaanse gondel, dit maak je niet elke dag mee!’ Nog voor Sneezy iets kon terug zeggen, hoorde hij langs hun boot golfslagen en een stem die zei; ‘Benvenuto a Venezia!’ De twee op de gondel keken verbaasd naar beneden en zagen een vrolijke aalscholver te voorschijn komen. Wat was de pelikaan blij om weer een aalscholver te zien. ‘Wat zei je daarnet’, vroeg Sneezy. ‘Oh, dat is Italiaans voor ’Welkom in ’Venetië’. Voor ik verder ga met vertellen, jullie zullen wel honger hebben gekregen na zo’n lange vlucht. Voor jou, heb ik een heerlijke ‘pizza con acciughe’ en speciaal voor je reisgenoot... ‘foglie di basilico fresco con olio d’oliva’.

Sneezy genoot van het takje groen dat in de doos zat. ‘Wat heb je voor Sneezy meegenomen?’ ‘Dat zijn verse blaadjes basilicum met olijfolie’.

Na deze maaltijd schommelde de gondel zachtjes heen en weer. Sneezy, dit is echt een ideale slaapplaats voor ons’. Hier gaf hij geen antwoord op!

Volgende keer het bezoek aan het Vaticaan.


English version

Because the distance from Sardinia to Venice is approximately 355 km. is, Mr.P wanted. don't leave too late. It took a lot of effort to get Sneezy to step in. He clearly didn't feel like it. Painfully slowly he crawled out of the grass and towards the pelican's beak.

The expression 'at a snail's pace...' was appropriate here. "It will be an exciting experience, sleeping on a gondola and then taking a look at the city." Luckily, Sneezy wasn't fully awake yet to ask about the word "gondola." It was a long flight, they reached Venice in the evening. Fortunately, P. found a place on a rocking gondola. Early in the morning, Sneezy crawled out of the pelican's mouth in surprise. "Is this a gondola?"

Yes, you are on a real original Venetian gondola, you don't experience this every day!' Before Sneezy could say anything back, he heard waves passing by their boat and a voice saying; “Benvenuto a Venezia!” The two on the gondola looked down in surprise and saw a cheerful cormorant emerge. The pelican was so happy to see a cormorant again. “What did you just say?” Sneezy asked. “Oh, that's Italian for 'Welcome to 'Venice'. Before I continue, you must have gotten hungry after such a long flight. For you, I have a delicious 'pizza con acciughe' and especially for your traveling companion... 'foglie di basilico fresco con olio d'oliva'.

Sneezy enjoyed the sprig of greenery that came in the box. “What did you bring for Sneezy?” “Those are fresh basil leaves with olive oil.”

After this meal the gondola rocked gently back and forth. Sneezy, this really is an ideal place to sleep for us'. He didn't answer this!

Next time the visit to the VaticanTextual description of firstImageUrl

Het reisverhaal van de pelikaan en de slak, Deel 1 - The travel story of the pelican and the snail, Part 1

zaterdag 7 oktober 2023 Geen opmerkingen

English translation below

Gumpie kijkt enthousiast naar de afbeelding van Mr.P.&Sneezy. 'Ga je nu eindelijk verder met het reisverhaal?' 'Ja Gumpie, nu de andere verhalen afgerond zijn, wil ik dit jaar (2023) alles afronden. Voor ik verder ga even kort wat vooraf ging. Hier bij de papegaai kwam de opmerking van Sneezy; wat heb jij mooie kleuren! Dan vertelt de papegaai dat in het begin alle dieren geen kleur hadden. Hij kreeg het advies om naar de secretarisvogel te gaan. Hij is de bibliothecaris van Artis, die kan je meer vertellen'.

'Oh ja, nu weet ik het weer; de chimpansees hebben de zebra's een streeppatroon geschilderd. Onder leiding van Pigogh. En wijst naar de afbeelding boven de computer. Hoe de vogels zijn beschilderd moeten ze naar de Abdij vliegen. Daar komen ze meer te weten. 'Gumpie vanaf dat punt begin even wekelijks mijn blog'.

    De reisroute deel 1 -  Vanuit Artis (dierentuin Amsterdam) naar het eiland Golem Grad     

Hier verlaat Mp.P. met Sneezy de dierentuin Artis in Amsterdam

                         Mr.P. ontmoet de hopvogel. Hij is de bibliothecaris van de Abdy.


English version

Gumpie looks enthusiastically at the image of Mr.P.&Sneezy. "Are you finally going to continue with the travel story?" 'Yes Gumpie, now that the other stories have been completed, I want to complete everything this year (2023). Before I go any further, let's briefly explain what went before. Here at the parrot came Sneezy's comment; what beautiful colors you have! Then the parrot tells us that in the beginning all animals had no color. He was advised to go to the secretary bird. He is the librarian of Artis, he can tell you more.'
'Oh yes, now I remember; the chimpanzees painted the zebras a stripe pattern. Led by Pigogh. And points to the image above the computer.
How the birds are painted, they have to fly to the Abbey. They will find out more there. 'Gumpie from that point on I will start my blog every week'.


Textual description of firstImageUrl

Mr.P.&Sneezy zijn met vakantie - Mr.P.&Sneezy are on holiday

zaterdag 12 juni 2021 Geen opmerkingen

Ons duo is tot medio juli met vakantie. Daarna gaan we weer hard verder met het corrigeren van reisverhaal. Als dat gereed is gaan we het uitgeven. Iedereen een hele fijn vakantie en tot later.

English version

Our duo is on holiday till medio July. After we continue to correct the travel story. When it's ready we'll publish it. Everybody a nice holiday and I hope to see you again.

Textual description of firstImageUrl

Waarom kozen zebra's voor zwarte strepen - Why did zebras choose for black stripes

zaterdag 5 juni 2021 Geen opmerkingen

 'Wat duurt een week soms lang als je moet wachten op het vervolg van vorige week. Nou, vertel me, wat moest muis in die bek van de dinosaurus?' 'Muis zag bij mijn kamer een prikbord met een skelet er op. Ik heb hem hier heel vaak zien kijken'.


Hij zag dat ik daar een aantal tekening had gemaakt. Die mocht hij ook bekijken.

Bij het zien van deze tekening werd muis heel enthousiast. Daar wilde hij meer over weten. In Leiden (Nederland) staat een natuurkundig museum, Naturalis.

 Naturalis Biodiversity Center is een onderzoeksinstituut en natuurhistorisch museum in de Zuid-Hollandse stad Leiden. Het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis is ontstaan uit een fusie tussen het Zoölogisch Museum Amsterdam, het Nationaal Herbarium Nederland en Natuurhistorisch Museum Naturalis.


Daar wilde hij graag naar toe. Dankzij de vindingrijkheid van "Kokkie de kokmeeuw" is hij daar naar toe gevlogen. Via het dakraam naar binnen gekropen en zo kwam hij gelijk bij de dinosaurus'. 

'En hoe ging het verder?' 'Daar was levensgevaarlijk voor hem!' Gompie lacht. 'Gevaarlijk, die dino was allang dood!'

'Klopt Gumpie, maar als je weet dat er dagelijks honderden bezoekers lopen en er roept iemand.. 'een muis! Daarom is muis met meeuw weer terug gegaan.

'Gumpie, we gaan weer verder met het corrigeren van het reisverhaal van de pelikaan en de slak'. 'Oh ja, jij gaat mij vertellen waarom zebra's zwarte strepen hebben gekozen!' 'Daar hadden de zebra's bewust over nagedacht'.

Strepen als camouflage

'Nou, dat klinkt niet erg logisch, ze leven in de Savanne. Dan is zwart een slechte kleur. Leeuwen, giraffen hebben daar beter over nagedacht!' 'Gumpie, hier komt hun filosofie....

Verwarring

Zwart-witte streepjes, die vallen toch enorm op in de graslanden en savannes van Afrika?

Sommige onderzoekers geloven van niet. De strepen van een zebra werken juist heel verwarrend

voor roofdieren. Als een leeuw een kudde zebra’s aanvalt, zetten ze het allemaal op een

sprinten. De leeuw raakt in de war van alle rennende strepen. Want waar is nou het begin en waar

het einde? Daardoor geeft hij de jacht sneller op. 


Zebrastrepen verjagen steekvliegen. Dazen zijn vervelende beestjes. Ze bijten paarden en ezels en zuigen hun bloed op. Dit kan zorgen voor infecties. Dat geldt niet voor de zebra, zeggen aanhangers van deze theorie.

Onderzoekers hebben ontdekt dat vliegen die zwart-witte strepen niet zo zien zitten. Een zebra heeft 

daardoor minder last van vervelende steekvliegen dan bijvoorbeeld een zwart paard. Handig!

Andere wetenschappers geloven namelijk dat de strepen helpen om koel te blijven. 

Zebra’s die in de koelere delen van Afrika leven, hebben minder duidelijke strepen dan de zebra’s die in de warme delen leven. Doordat de witte strepen met een andere snelheid opwarmen dan de zwarte strepen, zouden op het lichaam van de zebra kleine ‘briesjes’ ontstaan die warmte afvoeren. 

De strepen helpen dus om het lichaam op temperatuur te houden.


'Zeer goed over nagedacht', was het antwoord van Gumpie. 'Volgende week gaan we echt verder met het reisverhaal. 'Ja, waarom de giraffen voor zulke vreemde vlekken hebben gekozen'.

Gumpie, ik zag dat je het leuk vond om mee te gaan op fiets.

Iedereen kan een kort fragment van dat moment zien door op onderstaande link te klikken.

https://gumpiesavonturen.blogspot.com


Tot volgende week.


English version

How long does a week sometimes take when you have to wait for last week's sequel. Well, tell me, what was mouse in the dinosaur's mouth?' Mouse saw a bulletin board near my room with a skeleton on it. I've seen him look here quite often'.


He saw that I had made a number of drawings there.  He also got to see it.
Mouse became very excited when he saw this drawing.  He wanted to know more about that.  In Leiden (the Netherlands) there is a physics museum, Naturalis.
Naturalis Biodiversity Center is a research institute and natural history museum in the South Holland city of Leiden.  The Netherlands Center for Biodiversity Naturalis was created from a merger between the Zoological Museum Amsterdam, the National Herbarium of the Netherlands and the Natural History Museum Naturalis.

He wanted to go there. Thanks to the ingenuity of "Kokkie the black-headed gull" he flew there. He crawled in through the skylight and that's how he came straight to the dinosaur'.
 "And how did it go?" 'It was life-threatening for him there!' Gompie laughs. 'Dangerous, that dinosaur was long dead!'
 'That's right Gumpie, but if you know that there are hundreds of visitors every day and someone yells.. 'a mouse! That's why mouse with seagull went back.

 "Gumpie, we're going to continue correcting the pelican and snail's travel story."  "Oh yes, you're going to tell me why zebras chose black stripes!" 'The zebras had consciously thought about that'.
 Stripes as camouflage
 'Well, that doesn't make much sense, they live in the Savannah. Then black is a bad color.  Lions, giraffes have thought better about that! '  'Gumpie, here comes their philosophy....
Confusion
Black and white stripes, don't they stand out in the grasslands and savannas of Africa?
Some researchers believe not.  The stripes of a zebra are actually very confusing for predators. When a lion attacks a herd of zebras, they set it all on one
sprint. The lion gets confused by all the running stripes. Because where is the beginning and where the end? As a result, he gives up the hunt faster.

Zebra stripes repel gadflies. Horseflies are annoying critters. They bite horses and donkeys and suck their blood. This can cause infections. This does not apply to the zebra, say supporters of this theory.
Researchers have found that flies don't like those black and white stripes. Has a zebra
therefore less bothered by annoying gadflies than, for example, a black horse. Useful!
Other scientists believe that the stripes help to stay cool.
Zebras living in the cooler parts of Africa have less distinct stripes than the zebras living in the warm parts. Because the white stripes heat up at a different rate than the black stripes, small 'breezes' would form on the zebra's body that dissipate heat.
The stripes thus help to keep the body at the right temperature.

 "Very well thought out," was Gumpie's answer.  'Next week we will really continue with the travel story.  'Yes, why the giraffes chose such strange spots'.
Gumpie, I saw that you liked going on your bike.
Anyone can see a short clip of that moment by clicking on the link below.  


Until next week.

Textual description of firstImageUrl

Dinosaurus breekt door de muur - Dinosaur breaks through the wall

zaterdag 29 mei 2021 Geen opmerkingen

Wanneer we verder willen gaan met mijn reisverhaal van de pelikaan en de slak, komt Gumpie. 'Jij zou me de illustratie laten zien van de dinosaurus. Je hebt het vorige week beloofd!' Het was even zoeken in mijn kast met meer dan 300 illustraties. In de la van Mus&Muis kwamen ze te voorschijn.

Gumpie zag de indrukwekkende kop met bovenop een muis. 'Waarom zit die muis daar?'
Deze illustraties behoren bij een heel ander verhaal, maar hieronder het vervolg!'
'Ik ben heel erg nieuwsgierig'. 'Gumpie ik beloof je dat ik dat véél later een keer zal vertellen. Maar nu gaan we verder met het reisverhaal van Mr.P&Sneezy. Waar waren we gebleven?'
'Loraine gaat ons nu vertellen hoe de dieren hun kleuren hebben gekregen'. 'ik luister', zei Gumpie.
'De viervoeters zijn door de chimpansees geschilderd'.
Bij het woord 'Chimpansee' moest Sneezy lachen. 'Gaan we naar sprookjes luisteren?'
Loraine ging gewoon verder. 'Onder leiding van opperchef Pigogh, kregen alle dieren een stalenboek te zien. Hierin stonden zowel kleuren als motieven als voorbeeld én de mogelijkheid om zelf combinaties te maken.

'Wat heeft hij daar in zijn oor', vroeg Repper. Loraine; 'Hij was herkenbaar aan zijn bijzondere oorbellen'. 
Voor je verder gaat Loraine, Hoe wisten dieren na al die tijd dat ze nu een kleur en een patroon konden kiezen'. ’Goeie vraag Sneezy’.
’Dat heeft Pigogh heel slim aangepakt. Hij heeft een kolibri als eerste heel mooi geschilderd, en die moest dienen als voorbeeld. Want de kenmerken van een kolibri zijn; geluk, schoonheid, snelheid, waakzaamheid, lichtheid, boodschapper.
’Een ideaal voorbeeld dus!’

'Loraine, vertel mij nu eens waarom hebben de zebra's voor strepen gekozen? Dat is toch geen schutkleur, want ze leven op de savannes, graslanden en bossen in het zuiden van Afrika!' 'Snezen, daar hebben ze bewust heel slim over nagedacht.
Maar dat vertel ik je volgende week.
Weer een week wachten en ik wil zo graag weten hoe ze de giraffen hebben geschilderd, zuchtte Gumpie.
Na dit verhaal had Gumpie nog een vraag. Vorige keer mee gegaan naar het strand op de fiets. Dat was levensgevaarlijk voor mij. Kun jij dit voor me aanpassen, zodat ik veilig mee kan.

Komende dagen maak ik een kokertje in de krat, zodat je veilig mee kunt.
Laat mensen op jouw blog zien wat jouw talent is.
Klik op

Tot volgende weekEnglish version
When we want to continue my travelogue of the pelican and the snail, Gumpie comes. “You were going to show me the illustration of the dinosaur. You promised it last week! ' It took some searching in my cupboard with more than 300 illustrations. They appeared in the drawer of Sparrow & Mouse.
Gumpie saw the impressive head with a mouse on top. "Why is that mouse sitting there?"
These illustrations belong to a completely different story, but below the sequel! '
'I am very curious'. 'Gumpie, I promise I will tell you that much later.  But now we move on to Mr. P & Sneezy's travelogue. Where were we?'

 'Loraine is now going to tell us how the animals got their colors'. "I'm listening," said Gumpie.
 "The four-legged friends are painted by the chimpanzees."
 Sneezy laughed at the word "Chimpanzee." "Are we going to listen to fairytales?"
 Loraine just went on. Under the direction of Chief Chief Pigogh, all animals were shown a sample book. This contained both colors and motifs as an example and the possibility to make your own combinations.
 "What's he got in his ear?" Asked Repper.  Loraine;  'He was recognizable by his special earrings'.
Before you continue Loraine, How did animals know after all this time that they could now choose a color and a pattern '. "Good question Sneezy".
 "Pigogh has handled that very cleverly.  He was the first to paint a hummingbird very beautifully, and it was supposed to serve as an example.  For the characteristics of a hummingbird are;  happiness, beauty, speed, vigilance, lightness, messenger.
"An ideal example!"

 “Loraine, now tell me why did the zebras choose stripes? That is not a camouflage, because they live on the savannas, grasslands and forests in the south of Africa! '  'Snezen, they have deliberately thought very cleverly about that. But I'll tell you next week.
Wait another week and I really want to know how they painted the giraffes, Gumpie sighed.
After this story, Gumpie had one more question. Last time went to the beach by bike.  That was very dangerous for me. Can you adjust this for me, so that I can come along safely.
In the coming days I will make a tube in the crate, so that you can come along safely.
Show people on your blog what your talent is.
click on

 Until next week
Textual description of firstImageUrl

Hoe zijn dieren aan hun kleuren gekomen - How did animals get there colors

zaterdag 22 mei 2021 Geen opmerkingen
Gumpie wilde eerst weten of mijn 'sportactiviteiten' serieus waren, voor we aan het reisverhaal gaan werken.
'Ik zal je mijn inspiratiebron laten zien. In mijn verhaal van Mus&Muis 'De kubussen van oom Viclar' zien ze de activiteiten van kikker Scuffie.Hij traint elke ochtend op paddestoelen. Dat moest ik eigenlijk ook doen, alleen iets anders. 
Op Facebook een kleine samenvatting gemaakt van mijn kunsten'. Ik zag de argusogen van Gumpie.
Vervolgens zijn we verder gegaan met het reisverhaal van de pelikaan en de slak. 


Iets belangrijks... in het gehele verhaal heb je Sneezy met afwisselende slakkenhuisjes getekend, dat kan niet!
Oeh, goede opmerking! Dat hebben we meteen opgelost.
De volgende dag komt Repper terug om de Sneezy naar de uil te brengen en ziet een Sneezy met een ander slakkenhuisje. Die legt uit dat hij aan 'woningruil' doet. Hij heeft een grote verzameling oude en lege huisjes. 
Tevens vraagt Sneezy of ze langs de olifanten willen gaan, hij heeft ze alleen hun trompetgeluid gehoord.
Als ze het beeld van een dinosaurus zien, denkt Sneezy dat het een olifant is. Repper speelt het spel even mee.

De afbeelding van Sneezy op het infobord moet samen met de poema. Onderstaande afbeelding het resultaat.

Hierbij wordt het verhaal geheel aangepast.

De volgende 4 pagina's zijn ook veranderd.

Het vervolg van het sprookje van de Vos en de Slak zijn komen te vervallen. De mussen plagen Repper door hem naar de verkeerde weg te verwijzen. Dan komen ze de papegaai Loraine tegen. Met verwondering kijkt hij naar deze vogel en vraagt' 'Hoe kom jij aan zo'n prachtige verenpracht?'
Dan vertelt Loraine de geschiedenis hoe dieren aan hun kleuren zijn gekomen. 
Volgende week weer 4 pagina's met uitleg hoe de dieren hun kleuren hebben gekregen en hun keuze mogelijkheden. Mis de volgende blog beslist niet!

'Gumpie en hoe was jouw vakantie, kun je wat laten zien?'
'Zo mooi en heb weer een aantal Spoties gezien! Als je ze wilt bekijken klik op
https://gumpiesavonturen.blogspot.com
'Ho, ho, één vraag nog, 'Wat zoekt muis in je boeken?' 'Je was bezig een dinosaurus te tekenen, die door de muur stak, is die af?'
'Dat vertel ik je volgende week vrijdag!'

English version
The sequel to the fairy tale of the Fox and the Snail has been canceled. The sparrows tease Repper by directing him the wrong way. Then they meet the parrot Loraine. He looks at this bird with astonishment and asks "How did you get such a beautiful plumage?"
Then Loraine tells the story of how animals got their colors.
He trains on mushrooms every morning. I actually had to do that too, just something else.
Made a small summary of my skills on Facebook '. I saw Gumpie's suspicious eyes.
Then we continued with the travel story of the pelican and the snail.
Something important ... throughout the story you have drawn Sneezy with alternating snail shells, that's not possible!
Ooh, good note! We resolved that immediately.
The next day, Repper returns to take the Sneezy to the owl and sees a Sneezy with another snail shell. He explains that he does 'home exchange'. He has a large collection of old and empty houses.
Sneezy also asks if they want to go past the elephants, he only heard their trumpet sound. When they see the image of a dinosaur, Sneezy thinks it is an elephant. Repper plays the game for a while.

The picture of Sneezy on the info board must go together with the cougar. The image below is the result.
The next 4 pages have also changed.

The sequel to the fairy tale of the Fox and the Snail has been canceled. The sparrows tease Repper by directing him the wrong way. Then they meet the parrot Loraine. He looks at this bird with astonishment and asks "How did you get such a beautiful plumage?"
Then Loraine tells the story of how animals got their colors. Next week the whole story how and the possibilities. Don't miss it! 
"Gumpie and how was your vacation, can you show what?"
'So beautiful and I saw a number of Spoties again! If you want to view them click on
https://gumpiesavonturen.blogspot.com
'Ho, ho, one more question,'What is a mouse looking for in your books?' 'He is looking at the illustration of a dinosaur, who’s breaking throw a wall. It wasn’t ready but now it’s finished'.

"I'll tell you next Friday!"