Textual description of firstImageUrl

Dinosaurus breekt door de muur - Dinosaur breaks through the wall

zaterdag 29 mei 2021

Wanneer we verder willen gaan met mijn reisverhaal van de pelikaan en de slak, komt Gumpie. 'Jij zou me de illustratie laten zien van de dinosaurus. Je hebt het vorige week beloofd!' Het was even zoeken in mijn kast met meer dan 300 illustraties. In de la van Mus&Muis kwamen ze te voorschijn.

Gumpie zag de indrukwekkende kop met bovenop een muis. 'Waarom zit die muis daar?'
Deze illustraties behoren bij een heel ander verhaal, maar hieronder het vervolg!'
'Ik ben heel erg nieuwsgierig'. 'Gumpie ik beloof je dat ik dat véél later een keer zal vertellen. Maar nu gaan we verder met het reisverhaal van Mr.P&Sneezy. Waar waren we gebleven?'
'Loraine gaat ons nu vertellen hoe de dieren hun kleuren hebben gekregen'. 'ik luister', zei Gumpie.
'De viervoeters zijn door de chimpansees geschilderd'.
Bij het woord 'Chimpansee' moest Sneezy lachen. 'Gaan we naar sprookjes luisteren?'
Loraine ging gewoon verder. 'Onder leiding van opperchef Pigogh, kregen alle dieren een stalenboek te zien. Hierin stonden zowel kleuren als motieven als voorbeeld én de mogelijkheid om zelf combinaties te maken.

'Wat heeft hij daar in zijn oor', vroeg Repper. Loraine; 'Hij was herkenbaar aan zijn bijzondere oorbellen'. 
Voor je verder gaat Loraine, Hoe wisten dieren na al die tijd dat ze nu een kleur en een patroon konden kiezen'. ’Goeie vraag Sneezy’.
’Dat heeft Pigogh heel slim aangepakt. Hij heeft een kolibri als eerste heel mooi geschilderd, en die moest dienen als voorbeeld. Want de kenmerken van een kolibri zijn; geluk, schoonheid, snelheid, waakzaamheid, lichtheid, boodschapper.
’Een ideaal voorbeeld dus!’

'Loraine, vertel mij nu eens waarom hebben de zebra's voor strepen gekozen? Dat is toch geen schutkleur, want ze leven op de savannes, graslanden en bossen in het zuiden van Afrika!' 'Snezen, daar hebben ze bewust heel slim over nagedacht.
Maar dat vertel ik je volgende week.
Weer een week wachten en ik wil zo graag weten hoe ze de giraffen hebben geschilderd, zuchtte Gumpie.
Na dit verhaal had Gumpie nog een vraag. Vorige keer mee gegaan naar het strand op de fiets. Dat was levensgevaarlijk voor mij. Kun jij dit voor me aanpassen, zodat ik veilig mee kan.

Komende dagen maak ik een kokertje in de krat, zodat je veilig mee kunt.
Laat mensen op jouw blog zien wat jouw talent is.
Klik op

Tot volgende weekEnglish version
When we want to continue my travelogue of the pelican and the snail, Gumpie comes. “You were going to show me the illustration of the dinosaur. You promised it last week! ' It took some searching in my cupboard with more than 300 illustrations. They appeared in the drawer of Sparrow & Mouse.
Gumpie saw the impressive head with a mouse on top. "Why is that mouse sitting there?"
These illustrations belong to a completely different story, but below the sequel! '
'I am very curious'. 'Gumpie, I promise I will tell you that much later.  But now we move on to Mr. P & Sneezy's travelogue. Where were we?'

 'Loraine is now going to tell us how the animals got their colors'. "I'm listening," said Gumpie.
 "The four-legged friends are painted by the chimpanzees."
 Sneezy laughed at the word "Chimpanzee." "Are we going to listen to fairytales?"
 Loraine just went on. Under the direction of Chief Chief Pigogh, all animals were shown a sample book. This contained both colors and motifs as an example and the possibility to make your own combinations.
 "What's he got in his ear?" Asked Repper.  Loraine;  'He was recognizable by his special earrings'.
Before you continue Loraine, How did animals know after all this time that they could now choose a color and a pattern '. "Good question Sneezy".
 "Pigogh has handled that very cleverly.  He was the first to paint a hummingbird very beautifully, and it was supposed to serve as an example.  For the characteristics of a hummingbird are;  happiness, beauty, speed, vigilance, lightness, messenger.
"An ideal example!"

 “Loraine, now tell me why did the zebras choose stripes? That is not a camouflage, because they live on the savannas, grasslands and forests in the south of Africa! '  'Snezen, they have deliberately thought very cleverly about that. But I'll tell you next week.
Wait another week and I really want to know how they painted the giraffes, Gumpie sighed.
After this story, Gumpie had one more question. Last time went to the beach by bike.  That was very dangerous for me. Can you adjust this for me, so that I can come along safely.
In the coming days I will make a tube in the crate, so that you can come along safely.
Show people on your blog what your talent is.
click on

 Until next week
Geen opmerkingen