Textual description of firstImageUrl

Waarom kozen zebra's voor zwarte strepen - Why did zebras choose for black stripes

zaterdag 5 juni 2021

 'Wat duurt een week soms lang als je moet wachten op het vervolg van vorige week. Nou, vertel me, wat moest muis in die bek van de dinosaurus?' 'Muis zag bij mijn kamer een prikbord met een skelet er op. Ik heb hem hier heel vaak zien kijken'.


Hij zag dat ik daar een aantal tekening had gemaakt. Die mocht hij ook bekijken.

Bij het zien van deze tekening werd muis heel enthousiast. Daar wilde hij meer over weten. In Leiden (Nederland) staat een natuurkundig museum, Naturalis.

 Naturalis Biodiversity Center is een onderzoeksinstituut en natuurhistorisch museum in de Zuid-Hollandse stad Leiden. Het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis is ontstaan uit een fusie tussen het Zo√∂logisch Museum Amsterdam, het Nationaal Herbarium Nederland en Natuurhistorisch Museum Naturalis.


Daar wilde hij graag naar toe. Dankzij de vindingrijkheid van "Kokkie de kokmeeuw" is hij daar naar toe gevlogen. Via het dakraam naar binnen gekropen en zo kwam hij gelijk bij de dinosaurus'. 

'En hoe ging het verder?' 'Daar was levensgevaarlijk voor hem!' Gompie lacht. 'Gevaarlijk, die dino was allang dood!'

'Klopt Gumpie, maar als je weet dat er dagelijks honderden bezoekers lopen en er roept iemand.. 'een muis! Daarom is muis met meeuw weer terug gegaan.

'Gumpie, we gaan weer verder met het corrigeren van het reisverhaal van de pelikaan en de slak'. 'Oh ja, jij gaat mij vertellen waarom zebra's zwarte strepen hebben gekozen!' 'Daar hadden de zebra's bewust over nagedacht'.

Strepen als camouflage

'Nou, dat klinkt niet erg logisch, ze leven in de Savanne. Dan is zwart een slechte kleur. Leeuwen, giraffen hebben daar beter over nagedacht!' 'Gumpie, hier komt hun filosofie....

Verwarring

Zwart-witte streepjes, die vallen toch enorm op in de graslanden en savannes van Afrika?

Sommige onderzoekers geloven van niet. De strepen van een zebra werken juist heel verwarrend

voor roofdieren. Als een leeuw een kudde zebra’s aanvalt, zetten ze het allemaal op een

sprinten. De leeuw raakt in de war van alle rennende strepen. Want waar is nou het begin en waar

het einde? Daardoor geeft hij de jacht sneller op. 


Zebrastrepen verjagen steekvliegen. Dazen zijn vervelende beestjes. Ze bijten paarden en ezels en zuigen hun bloed op. Dit kan zorgen voor infecties. Dat geldt niet voor de zebra, zeggen aanhangers van deze theorie.

Onderzoekers hebben ontdekt dat vliegen die zwart-witte strepen niet zo zien zitten. Een zebra heeft 

daardoor minder last van vervelende steekvliegen dan bijvoorbeeld een zwart paard. Handig!

Andere wetenschappers geloven namelijk dat de strepen helpen om koel te blijven. 

Zebra’s die in de koelere delen van Afrika leven, hebben minder duidelijke strepen dan de zebra’s die in de warme delen leven. Doordat de witte strepen met een andere snelheid opwarmen dan de zwarte strepen, zouden op het lichaam van de zebra kleine ‘briesjes’ ontstaan die warmte afvoeren. 

De strepen helpen dus om het lichaam op temperatuur te houden.


'Zeer goed over nagedacht', was het antwoord van Gumpie. 'Volgende week gaan we echt verder met het reisverhaal. 'Ja, waarom de giraffen voor zulke vreemde vlekken hebben gekozen'.

Gumpie, ik zag dat je het leuk vond om mee te gaan op fiets.

Iedereen kan een kort fragment van dat moment zien door op onderstaande link te klikken.

https://gumpiesavonturen.blogspot.com


Tot volgende week.


English version

How long does a week sometimes take when you have to wait for last week's sequel. Well, tell me, what was mouse in the dinosaur's mouth?' Mouse saw a bulletin board near my room with a skeleton on it. I've seen him look here quite often'.


He saw that I had made a number of drawings there.  He also got to see it.
Mouse became very excited when he saw this drawing.  He wanted to know more about that.  In Leiden (the Netherlands) there is a physics museum, Naturalis.
Naturalis Biodiversity Center is a research institute and natural history museum in the South Holland city of Leiden.  The Netherlands Center for Biodiversity Naturalis was created from a merger between the Zoological Museum Amsterdam, the National Herbarium of the Netherlands and the Natural History Museum Naturalis.

He wanted to go there. Thanks to the ingenuity of "Kokkie the black-headed gull" he flew there. He crawled in through the skylight and that's how he came straight to the dinosaur'.
 "And how did it go?" 'It was life-threatening for him there!' Gompie laughs. 'Dangerous, that dinosaur was long dead!'
 'That's right Gumpie, but if you know that there are hundreds of visitors every day and someone yells.. 'a mouse! That's why mouse with seagull went back.

 "Gumpie, we're going to continue correcting the pelican and snail's travel story."  "Oh yes, you're going to tell me why zebras chose black stripes!" 'The zebras had consciously thought about that'.
 Stripes as camouflage
 'Well, that doesn't make much sense, they live in the Savannah. Then black is a bad color.  Lions, giraffes have thought better about that! '  'Gumpie, here comes their philosophy....
Confusion
Black and white stripes, don't they stand out in the grasslands and savannas of Africa?
Some researchers believe not.  The stripes of a zebra are actually very confusing for predators. When a lion attacks a herd of zebras, they set it all on one
sprint. The lion gets confused by all the running stripes. Because where is the beginning and where the end? As a result, he gives up the hunt faster.

Zebra stripes repel gadflies. Horseflies are annoying critters. They bite horses and donkeys and suck their blood. This can cause infections. This does not apply to the zebra, say supporters of this theory.
Researchers have found that flies don't like those black and white stripes. Has a zebra
therefore less bothered by annoying gadflies than, for example, a black horse. Useful!
Other scientists believe that the stripes help to stay cool.
Zebras living in the cooler parts of Africa have less distinct stripes than the zebras living in the warm parts. Because the white stripes heat up at a different rate than the black stripes, small 'breezes' would form on the zebra's body that dissipate heat.
The stripes thus help to keep the body at the right temperature.

 "Very well thought out," was Gumpie's answer.  'Next week we will really continue with the travel story.  'Yes, why the giraffes chose such strange spots'.
Gumpie, I saw that you liked going on your bike.
Anyone can see a short clip of that moment by clicking on the link below.  


Until next week.

Geen opmerkingen