Category: Mus&Muis
Posts tonen met het label Mus&Muis. Alle posts tonen
Textual description of firstImageUrl

Welkom aan boord - Welcome on board

zaterdag 24 augustus 2019 Geen opmerkingen
Welkom op de Asturias,’ klonk er ineens vanuit de boot. Opgelucht zagen ze hoe Scuffie, met een pet, hun welkom heette. ’Heb ik jullie even lekker in spanning gehouden, wie Asturias zou zijn.
Scuffie vertelt dat oom Viclar dit luchtschip heeft gebouwd. het heeft een heel speciaal boegbeeld. Bij onraad maakt hij een vreselijk geluid.
Tevens vertelt hij hoe oom op het idee gekomen is om zo’n schip te bouwen. Geïnspireerd toe zij een visballon voorbij zagen komen. Alleen heeft hij er iets bijzonders aan toegevoegd. En wat was Scuffie blij dat het ontbrekende kubus werd terug gebracht.
Dan kan muis eindelijk te weten komen wat er in zit.
Wordt vervolgd

English version 
Welcome to the Asturias, "the boat suddenly sounded. Relieved, they saw Scuffie, with a cap, welcoming them. "I just kept you in suspense for a moment, who Asturias would be.
Scuffie says Uncle Viclar built this airship. it has a very special figurehead. He makes a terrible noise when there is trouble.
He also explains how the uncle came up with the idea to build such a ship. Inspired when they saw a fish balloon come by. Only he has added something special to it. And Scuffie was happy that the missing cube was brought back.
Then mouse can finally find out what's inside.
To be continued
Textual description of firstImageUrl
zaterdag 10 augustus 2019 Geen opmerkingen
Scuffie vertelt het verhaal van een bijzonder ei, dat oom Viclar heeft gekregen. Op zijn eerste wereldreis zag oom in de bekken van de krokodillen kleine vogels die druk bezig waren. Ze hadden geen enkele vrees om opgegeten te worden. Dat waren krokodilwachters, ook wel Egyptische plevieren genoemd, een Afrikaanse vogel is. Hij zoekt voedselresten en parasieten tussen de tanden van krokodillen. Je zou ze mondhygiënisten kunnen noemen. Oom Viclar vraagt aan de krokodilwachter of hij een keer op de neus van deze kaaiman mag zitten, omdat een rondje met hem te zwemmen. Wordt geregeld.
Sneezy vraagt zich af waarom zwemmen met een kaaiman. Hij wil een zwemvriend voor thuis!
Oom Viclar krijgt van de kaaiman een speciaal ei. Dat ei zou niet uitgebroed worden, want het heeft een klein bobbeltje aan de zijkant. Oom neemt het mee naar huis, wordt verzorgd en er is een bijzondere kaaiman uitgekomen. Maar dan!
Word vervolgd
(oh, 2 weken wachten, het wordt heel leuk!)

English version
On his first world trip uncle saw little birds that were busy in the crocodile's basin. They had no fear of being eaten. Those were crocodile guards, also called Egyptian plovers, an African bird. He looks for food residues and parasites between the teeth of crocodiles. You could call them dental hygienists. Uncle Viclar asks the crocodile guard if he can sit on the nose of this caiman for a time, because a lap with him is swimming. Is controlled.
Sneezy wonders why swimming with a caiman. He wants a swimming friend for home!
Uncle Viclar gets a special egg from the caiman. That egg would not be hatched, because it has a small bump on the side. Uncle takes it home, is cared for and a special caiman has come out. But then!
To be continued
(oh, wait 2 weeks, it will be great fun!)
Textual description of firstImageUrl

Zwemmen met een kaaiman - Swimming with a caiman

zaterdag 27 juli 2019 Geen opmerkingen
Scuffie vertelt het verhaal van een bijzonder ei, dat oom Viclar heeft gekregen. Op zijn eerste wereldreis zag oom in de bekken van de krokodillen kleine vogels die druk bezig waren. Ze hadden geen enkele vrees om opgegeten te worden. Dat waren krokodilwachters, ook wel Egyptische plevieren genoemd, een Afrikaanse vogel is. Hij zoekt voedselresten en parasieten tussen de tanden van krokodillen. Je zou ze mondhygiënisten kunnen noemen. Oom Viclar vraagt aan de krokodilwachter of hij een keer op de neus van deze kaaiman mag zitten, omdat een rondje met hem te zwemmen. Wordt geregeld.
Sneezy vraagt zich af waarom zwemmen met een kaaiman. Hij wil een zwemvriend voor thuis!
Oom Viclar krijgt van de kaaiman een speciaal ei. Dat ei zou niet uitgebroed worden, want het heeft een klein bobbeltje aan de zijkant. Oom neemt het mee naar huis, wordt verzorgd en er is een bijzondere kaaiman uitgekomen. Maar dan!
Word vervolgd
(oh, 2 weken wachten, het wordt heel leuk!)

English version
On his first world trip uncle saw little birds that were busy in the crocodile's basin. They had no fear of being eaten. Those were crocodile guards, also called Egyptian plovers, an African bird. He looks for food residues and parasites between the teeth of crocodiles. You could call them dental hygienists. Uncle Viclar asks the crocodile guard if he can sit on the nose of this caiman for a time, because a lap with him is swimming. Is controlled.
Sneezy wonders why swimming with a caiman. He wants a swimming friend for home!
Uncle Viclar gets a special egg from the caiman. That egg would not be hatched, because it has a small bump on the side. Uncle takes it home, is cared for and a special caiman has come out. But then!
To be continued
(oh, wait 2 weeks, it will be great fun!)
Textual description of firstImageUrl

Ontmoeting met een groen boomkikker - Encounter with a green tree frog

zaterdag 15 juni 2019 Geen opmerkingen
Hier een korte samenvatting van deze 4 pagina's. Ze vervolgen hun weg door het paddepad. Er hangt een vieze, muffige geur. Als ze er doorheen zijn, zien ze een een grote boom met een deurtje. Verbaasd als ze een groene kikker zien. Het is een 'red eye frog, oftewel een groene boomkikker. Zijn naam is 'Scuffie'. Hij begroet uitbundig het tweetal. De kraai had hem al op de hoogte gehouden van hun komst. Reden van blijdschap; de kubus op het karretje was hij kwijtgeraakt. Muis geeft hem terug en vraagt wat er in zit. Hij krijgt nog geen antwoord.

Op pag. 9 beschrijf ik met veel fantasie de 'wetenschappelijk' paddestoel 'Hyacinthum illudpetasum’. 
Hyacinthum’ betekent blauw, ’illud’ is punt en ’petasum’, is een hoed’. ’En zo heb ik het woord ’blauwe punthoed’ opgebouwd’. Scuffie waarschuwt voor de kleine zwarte bolletjes.... je wordt er heel 'high' van. Op de tekening is de opbouw van deze paddestoel goed te zien. Let vooral op de speciale groeiwijze.
Tot slot beschrijf ik de ’Psilocybe caerulea’, deze lijkt op de Vliegenzwam en heeft ook witte stippen. ’En hoe heet hij dan in gewoon Nederlands?’, vroeg muis. ’De valse kopergroenzwam’. Hij kan wel 50 cm groot worden.
Voor ze naar de 'forgotten Valley' gaan, wil Scuffie eerst nog even sporten.
Word vervolgd (over 14 dagen)

Voor meer bijzondere en vreemde opmerkingen bij deze blog, ga naar ; *Kwinkslagen*!


English version
Here a short summary of these 4 pages. They continue their way through the toad path. There is a foul, musty smell. When they are through, they see a large tree with a door. Surprised when they see a green frog. It is a red eye frog, or a green tree frog. His name is "Scuffie." He enthusiastically greets the two. The crow had already informed him of their arrival. Reason for joy; he had lost the cube on the cart. Mouse gives him back and asks what is in it. He is not getting an answer yet.

On page 9, I describe with great imagination the "scientific" mushroom "Hyacinthum illudpetasum".
Hyacinthum "means blue," illud "is point and" petasum "is a hat." "And that's how I built the word" blue pointed hat ". Scuffie warns about the little black balls .... it makes you very 'high'. The structure of this mushroom is clearly visible on the drawing. Pay special attention to the special growth method.
Finally, I describe the "Psilocybe caerulea", which resembles the Fly Agaric and also has white spots. "And what's his name in plain Dutch?", asked mouse. "The fake copper green mushroom." It can reach a height of 50 cm.
Before they go to the 'forgotten Valley', Scuffie wants to do some sports first.
To be continued (in 14 days)
Textual description of firstImageUrl

Muis vindt een kubus - Mouse find a cubic

zaterdag 1 juni 2019 Geen opmerkingen
Als mus op zoek gaat naar zijn vriend muis, ziet hij hem aankomen met een doosje op zijn wagentje.
Muis heeft geen idee wat er in zit. Zowel muis als mus zijn ontzettend nieuwsgierig. Helaas was het doosje niet te openen. Al kijkend ziet mus een vreemd slot en het is een kubus.
Gelukkig weet mus iemand die het waarschijnlijk wél kan openen. Hij weet ongeveer waar ze die kunnen vinden. Het een vreemd gebied waar ze naar toe moeten. Voor muis geen bezwaar, want hij wil het nu wel echt weten. Onderweg heeft hij het horen rammelen in deze kubus.
En zo ging het tweetal op pad, niet wetende dat ze in de gaten werden gehouden. Eindelijk over een enge smalle brug zagen ze een wegwijzer. 'Weet je zeker dat we die kant op moeten', vraagt muis. Dit pad zag er niet bepaald vriendelijk uit.
Word over 2 weken vervolgd.

English version 
When sparrow goes looking for his friend mouse, he sees him coming with a box on his trolley.
Mouse has no idea what's in it. Both are very curious. Unfortunately the box could not be opened. While looking, sparrow sees a strange castle and it is a cube.
Fortunately sparrow knows someone who can probably open it. He roughly knows where they can find it. It's a strange area where they have to go. No objection for mouse, because he really wants to know. On his way he heard the rattling in this cube.
And so the two set out, not knowing that they were being watched. They finally saw a signpost over a narrow narrow bridge. "Are you sure we have to go that way," asks mouse. This path didn't look very friendly.
To be continued in 2 weeks.