Textual description of firstImageUrl

Deel 2 - Het medicijnen boekje van de DRAKENBOOM - The medicine booklet of the Dragontree

zaterdag 17 februari 2024

English version below

 Korte omschrijving bij deze 2 pagina`s 

Terwijl ze over de grote stukken stenen liepen, ontdekten ze talloze scherven van aardewerken potten. Vele waren stuk, een enkeling was bijna heel. Zijn vader vond er één die nog intact was. Het was voorzien van inscripties. Samen liepen ze verder over de grote vervallen stenen. En dan ziet Kahil tussen iets bijzonders. Terwijl ze over de grote stukken stenen liepen, ontdekten ze talloze scherven van aardewerken potten. Vele waren stuk, een enkeling was bijna heel. Ze vonden er één die nog intact was. Het was voorzien van inscripties. Samen liepen ze verder over de grote vervallen stenen. En dan ziet Kahil tussen iets bijzonders; een boekje en een klein kistje. Boven de boom staat in het Arabisch 'Liefde'.
'Wacht even, voor je verder gaat. Er zit iets fout in het boekje'. De eekhoorn kijkt ook eens goed, maar ziet niet. 'Gumpie, wat is er fout?' Die wijst naar de rechter bladzijde. 'Daar had nr. 2 moeten staan!' 'Goed opgemerkt, maar het Arabische schrijft en wordt geschreven van links naar rechts'.

De eekhoorn vervolgt zijn verhaal. Op duidelijke wijze, met tekeningen, heeft is de liefde voor deze bomen beschreven. Het begint bij de ‘De zaden van de boom’ op pagina 1 met een uitleg. In het rood heeft hij ‘ik hou van jou’ er nog eens tussen geschreven.


Boven op pagina 2 de Arabische tekst ‘leven’, vervolgens de hele boom, de bloeiwijze, de grille onderkant van de boom. Naast de boom staat geschreven, dat hij wel 6 meter breed en meer dan 100 jaar oud kan worden'.

'Toen wij over het eiland vlogen, zagen we véél mooiere bomen. Wel vreemde vormen, maar die hadden prachtige bloemen’.


'Oh, je bedoelt de ’bottletrees’. Ze groeien in de vorm van een fles, sommige bol, andere langwerpig’. Sneezy gelijk; 'alleen nog een etiket met inhoud'. De eekhoorn met een blik naar Sneezy, deze bomen zijn misschien minder mooi, maar ze hebben iets anders te bieden’.


Word volgende week vervolgd. (Mis het niet!)

5 februari 2024 Early in the morning. 2 degrees. Foto made by myself, on holiday


English version

Short description of these 2 pages

As they walked over the large pieces of stone, they discovered numerous shards of earthenware pots. Many were broken, a few were almost whole. His father found one still intact. It had inscriptions. Together they continued walking over the large ruined stones. And then Kahil sees something special. As they walked over the large pieces of stone, they discovered numerous shards of earthenware pots. Many were broken, a few were almost whole. They found one still intact. It had inscriptions. Together they continued walking over the large ruined stones. And then Kahil sees something special; a booklet and a small box. Above the tree it says 'Love' in Arabic.

'Wait a moment before you continue. There's something wrong in the book.' The squirrel also looks closely, but does not see. "Gumpie, what's wrong?" It points to the right page. "That should have been No. 2!" 'Well noted, but Arabic writes and is written from left to right'.

The squirrel continues his story. The love for these trees has been described in a clear manner, with drawings. It starts with 'The seeds of the tree' on page 1 with an explanation. He wrote 'I love you' again in red.


On top of page 2 the Arabic text 'life', then the entire tree, the inflorescence, the grille underside of the tree. Next to the tree it is written that it can grow up to 6 meters wide and more than 100 years old.

'When we flew over the island, we saw much more beautiful trees. Strange shapes, but they had beautiful flowers.

'Oh, you mean the 'bottle trees'. They grow in the shape of a bottle, some convex, others elongated. Sneezy right; 'just a label with contents'. The squirrel looking at Sneezy, these trees may not be as beautiful, but they have something different to offer.

To be continued next week. (Do not miss it!)
Geen opmerkingen