Textual description of firstImageUrl

Deel 3 - Piratenvlag bij het eiland Socotra - Pirate flag nearly the eiland Socotra

zaterdag 24 februari 2024


 Rechts English version

'Gumpie, nu wie het boek heeft gevonden'. De eekhoorn ging verder met zijn verhaal.


Vader en zoon hadden zich op het eiland gevestigd.

'Zijn vader werkte aan zijn droom... een tuin rondom met bomen. Vanuit de gevonden zaden kweekte hij in potten. Zo wilde hij het eiland weer voorzien van deze geneeskrachtige bomen. Niet alleen de handelsschepen namen toe, maar ook piratenschepen. Kahil hield die vanuit zijn torentje met een verrekijker in de gaten. Hij vond het spannend. Grote schepen met vreemde vlaggen. Maar ook de piraten keken naar mooie gebouw van Sufani.

Tot op een vroege ochtend Kahil een groot schip zag aanmeren. Met zijn verrekijker zag hij 2 roeibootjes die naar de kust vaarden. Hij keek nog eens goed wat voor schip het was. 


Toen hij de bekende zwarte vlag met een doodskop zag, wist hij het... Piraten.

Met veel moeite probeerden die naar boven te komen. Toen ook zijn vader dit zag, wist hij wat dat betekende; wegwezen en zo snel mogelijk. Via een smal pad zijn ze naar de andere kant van het eiland gevlucht.

Toen hield de eekhoorn op met vertellen. ‘Ga verder met je verhaal, want waar zijn ze naar toe gegaan’, vroeg Gumpie.

‘Dat weten we niet, want niemand heeft ze nog gezien of iets van ze gehoord’. ‘Wat hebben die piraten daar gedaan’, vroeg Gumpie. Wij eekhoorns zijn daar altijd aanwezig geweest. Kahil had veel dieren vrienden.

De eekhoorns zagen dat ze niet alleen kwamen. Ze werden begeleid met hun ‘huisdieren’. Zijn grootste vriend was een Vulture, een arend. Die kwam bijna dagelijks op bezoek en wij, de eekhoorns hoorden wat die piraten zochten. Zij vonden dit boek, maar konden het niet openen en lieten het achter'.

Gumpie wilde meer weten wat voor huisdieren dat waren. 'Speurhonden?'


‘Nee, zei de eekhoorn, het waren 5 ringstaartmaki’s'. 'Tuurlijk', was het antwoord van Gumpie. Hij had geen idee wat voor dieren dit waren. 'Ga verder met je verhaal, want hoe is het boek toch geopend?' De eekhoorn lachte, 'ik neem even een pauze'. 

Wij ook, volgende keer Deel 4, ook nieuwsgierig, ga over een week naar deel 4.


English version 


'Gumpie, now who found the book'. The squirrel continued with his story. Father and son had settled on the island.

'His father worked on his dream... a garden all around with trees. He grew the seeds in pots from the seeds he found. He wanted to provide the island with these medicinal trees again. Not only trading ships increased, but also pirate ships. Kahil kept an eye on it from his turret with binoculars. He found it exciting. Large ships with strange flags. But the pirates also looked at Sufani's beautiful building.

Until one early morning Kahil saw a large ship mooring. With his binoculars he saw 2 rowing boats sailing towards the coast. He looked again to see what kind of ship it was.


When he saw the famous black flag with a skull, he knew... Pirates.

They tried with great difficulty to come up. When his father also saw this, he knew what it meant; get out and as quickly as possible. They fled to the other side of the island via a narrow path.

Then the squirrel stopped talking. 'Continue with your story, because where did they go?', Gumpie asked.

'We don't know, because no one has seen them or heard from them yet.' 'What did those pirates do there?',Gumpie asked. 'We squirrels have always been there. Kahil had many animal friends.

The squirrels saw that they did not come alone. They were accompanied with their 'pets'. His greatest friend was a Vulture, an eagle. He came to visit almost every day and we, the squirrels, heard what those pirates were looking for. They found this book, but could not open it and left it behind.

Gumpie wanted to know more about what kind of pets they were. 'Sniffing dogs?'

'No, said the squirrel, they were 5 ring-tailed lemurs'. 'Sure', was Gumpie's answer. He had no idea what kind of animals these were. 'Continue with your story, because how did the book open?' The squirrel laughed, 'I'm taking a break.'


We too, next time Part 4, also curious, go to part 4 in a week

Geen opmerkingen