Textual description of firstImageUrl

Ontmoeting met Gekko in Libanon - Meeting with Gekko in Libanon

zaterdag 16 december 2023

'Waarom is hier een 'eng' beest getekend?' 'Dat is nu Gabbe, een Gekko, die ons meer gaat vertellen over de Purperslak. En het is geen 'eng' beest, het is een Gekko. Die leeft in dat gebied'. Gumpie bekijkt het dier met argwaan. 'Heeft het ook zo'n tong als een slang?' 'Ga het hem zelf vragen'. 'We gaan verder met mijn reisverhaal. Mr.P.&Sneezy hebben, tot opluchting van Sneezy, de piramide van Cheops verlaten.

Onder de illustratie

Sneezy ziet het dagelijkse ritueel van Mr.P., uitgebreid zijn veren petsen. En daar neemt hij de tijd voor. Als Sneezy dit schouwspel weer eens bekijkt, Moet hij toch weer aan de ijsvogel denken. ‘Toch lijk je wel een beetje op de ijsvogel’. P. reageert hier niet op. Hij ziet dat er een stukje papier tussen de veren wordt wordt gepropt. 'Wat heb jij daar?' Vraagt Sneezy. 'In geval van noodroutekaart! Want als de aalscholver niet met de officiĆ«le kaart op tijd komt.... weet ik de weg'.


Uiteindelijk arriveert de aalscholver met de grote routekaart. De meeuwen, die met P. een stuk meevliegen, hebben ruzie. Naar het zuiden, nee, naar het noorden. Tenslotte ziet een meeuw dat ze de kaart op zijn kop bekijken. En zo vertrekken ze naar Egypte. Tot de volgende keer.English version.

"Why is a 'scary' animal drawn here?" 'That's Gabbe, a Gecko, who is going to tell us more about the Purple Snail. And it's not a 'scary' animal, it's a Gecko. He lives in that area'. Gumpie views the animal with suspicion. "Does it also have a tongue like a snake?" "Go ask him yourself." 'We continue with my travel story. Mr.P.&Sneezy have left the Cheops pyramid, much to Sneezy's relief.

Below the illustration

Sneezy sees Mr.P.'s daily ritual, extensively ruffling his feathers. And he takes the time for that. When Sneezy looks at this spectacle again, he thinks of the kingfisher again. “Yet you look a bit like the kingfisher.” P. does not respond to this. He sees a piece of paper being stuffed between the feathers. "What have you got there?" Ask Sneezy. 'In case of emergency roadmap! Because if the cormorant doesn't come with the official map on time... I know the way.'

Finally the cormorant arrives with the big road map. The seagulls, which fly with P. for a while, are having an argument. To the south, no, to the north. Eventually a seagull sees that they are looking at the map upside down.

Finally they leave for Egypt. To be continued, until next time.


Geen opmerkingen