Textual description of firstImageUrl

Ontmoeting met Archaeopteryx en de Dionosaurus - Meet the Archaeopteryx and the Dinosaurus

donderdag 5 oktober 2023

 

English version under the illustrations

Dit zijn de laatste illustraties van het verhaal van Mus&Muis in de Kubusvallei.

De gevonden kubus wordt bij de andere 2 gezet. De letters op de kubussen moeten In de juiste volgorde tegen elkaar worden gezet’. Dat leek simpel, maar er waren zoveel combinatie mogelijkheden. Uiteindelijk kwam mus met de oplossing. Die bedacht, dat de letter D voor DINO zou kunnen.

‘En de V van Viclar’, reageerde muis gelijk.

Muis dacht aan de B van Boom. Vervolgens werden deze kubussen tegen elkaar gezet. Als de combinatie goed is hoor je een ‘klik’. Dan kan met oom’s code de kubus met de V worden geopend’. Helaas niet de goede combinatie. Uiteindelijk had mus een goede ingeving, ‘VDP’. Dat betekende ‘Viclar Dino Project’. De klik werd duidelijk gehoord, de kubus ging open. Daarin zat een perkamenten rol met de letter combinatie.

Via de boomlift gaat het duo naar de atelier om de ronde deur met letterslot te openen.

Dat lukte, met een nieuwsgierige blik stapte muis als voorzichtig naar binnen. Per ongelikt stapt muis op een knopje, waarna hij een enorm gebulder hoort. Later zien ze wat het was en hebben grote pret. Scuffie teleurgesteld, alleen een schilderij met een houten locomotief.

De dinosaurus.

Ze zien een touw op de grond en volgen deze. Dan zien ze een grote kop van een Dino. Ze zien dat die niet echt is en muis klimt als eerste naar boven. Wanneer hij langs het oog loopt, twijfelt muis.... nee, hij beweegt niet. Uiteindelijk via de tong naar een bek met grote tanden. Mus vliegt er ook naar toe.

Wanneer alles bekeken is, gaat het drietal terug naar oom's boom. Tijd voor afscheid. Als dank voor het terugbrengen van de kubus krijgt muis een cadeautje.... 'Moisy'.

Eenmaal thuis geeft mus hem een speciaal plekje. Voor de kou krijgt hij nog een sjaaltje om. Tijd voor een heerlijk bad.

Tekst onder de laatste illustratie;


Muis pakt een klaproos en boog die naar mus. ‘Nu streel ik zachtjes over de steel en jij moet goed luisteren’. ‘Het is een KLAP Roos’.English translation

The founding cube has been placed with the other 2. The letters on the cubes must be placed together in the correct order. That seemed simple, but there were so many combination possibilities. Finally, sparrow came up with the solution. He thought that the letter D could stand for DINO.

“And the V for Viclar,” Mouse responded immediately.

Mouse thought of the B for Boom. (Translate in English, T for tree) These cubes were then placed together. If the combination is correct you will hear a 'click'. Then the cube with the V can be opened with Uncle's code. Unfortunately not the right combination. In the end, Sparrow had a good idea, 'VDP'. That means 'Viclar Dino Project'. The click was heard clearly, the cube opened. Inside was a parchment scroll with the letter combination. Mouse was disappointed.... only a paper.'

The duo goes to the studio via the tree lift to open the round door with a letter lock. It worked, with a curious look the mouse cautiously stepped inside. The mouse accidentally steps on a button, after which he hears a huge roar. Later they see what it was... a little button. Scuffie disappointed, only a painting with a wooden locomotive.

The dinosaur.

They see a rope on the ground and follow it. Then they see a large Dino head. They see that it is not real and the mouse climbs up first. When he walks past the eye, mouse hesitates.... no, he doesn't move. Ultimately via the tongue to a mouth with large teeth. Sparrow also flies there.

When everything has been looked at, the three return to Uncle's tree. Time for goodbye. As a thank you for returning the cube, mouse receives a present... 'Moisy'.

Once home, Sparrow gives him a special place. He wears a scarf to prevent the cold. Time for a lovely bath.

Text below the last illustration;


Mouse takes a poppy and bows it to mouse. “Now I gently stroke the handle and you have to listen carefully.” 'It's a BLOW Rose'.

Geen opmerkingen