Textual description of firstImageUrl

Cijfercode opent de deur - Number code opens the door

zondag 13 augustus 2023

Vorige blog ontdekte Scuffie de cijfercombinatie van de kubussen

Scuffie is helemaal opgewonden nu hij de code van de deur heeft. ‘Ik ga als eerste naar beneden via de boom. Jij mus, vliegt met me mee en muis neemt de springtrap’. Muis kijkt verschrikt naar Scuffie en vervolgens naar die trap. ‘Oh nee, ik ben geen kikker! Gaan jullie maar, want deze trap is voor mij ‘levensgevaarlijk’.

Oom heeft voor voor kleine spullen een lift gemaakt naar de deur van de boom. In die Dino-gereedschapskist kan jij naar beneden’.


Langzaam zakt het Dino-kistje met muis naar beneden, langs de boom met vele knoesten. Nieuwsgierig hoe ver het nog is, kijkt hij voorzichtig over de rand. Dan ziet muis een flinke knoest in de boom. Angstig om die niet te raken, buigt hij over de rand van het kistje. Die begint flink te schommelen.

‘Niet te veel bewegen’. Wanneer muis in de kistje zit, duwt Scuffie de hendel omlaag. Terwijl muis langzaam naar beneden zakt, springt Scuffie langs de boom naar beneden.

Uiteindelijk beland muis zonder problemen de grond. Scuffie gaat naar de boom om de code in te stellen. Hopelijk gaat dan de deur open.

Over 2 weken weten we meer.


English version 

Scuffie is all excited now that he has the door code. "I'm going down the tree first. You sparrow, fly with me and mouse takes the spring stairs." Mouse looks frightened at Scuffie and then at those stairs. "Oh no, I'm not a frog! You guys go, because these stairs are 'perilous' for me.

Uncle has made a lift to the door of the tree for small items. You can go down in that Dino toolbox. Slowly the Dino box with mouse drops down, past the tree with many knots. Curious how far it still is, he carefully looks over the edge. Then mouse sees a big knot in the tree. Afraid not to hit it, he bends over the edge of the box. It starts to fluctuate a lot.

Don't move too much. When mouse is in the box, Scuffie pushes the lever down. As Mouse slowly sinks down, Scuffie jumps down the tree.

In the end, the mouse lands on the ground without any problems. Scuffie goes to the tree to set the code. Hopefully the door will open then.

We will know more in 2 weeks.
Geen opmerkingen