Textual description of firstImageUrl

Asturias arriveert bij de boom- Asturias arrived at the tree

zaterdag 6 mei 2023

Vervolg verhaal van Scuffie in de Kubus Vallei

Het luchtschip verlaat de plek met de voetafdruk, en is op weg naar de boom van Viclar. Het tweetal zit achterin het luchtschip bij het ronde raam.Vanaf hier hebben ze een prachtig uitzicht over de vallei. Scuffie heeft even tijd om er bij te komen. ‘Waar gaan we precies naar toe’, vraagt muis.‘Naar oom’s lievelingsplek, waar de Parasaurolophussen hebben geleefd. Tijdens zijn onderzoek ontdekte hij een bijzondere boom. Straks laat ik er een tekening van zien. Het is nog een eindje vliegen, geniet van de vlucht. Even nadat Scuffie weg was, steeg het luchtschip omhoog. Dat merkte muis ook. Zelfs mus was nog nooit zo hoog geweest. Muis verliet het raam, hij werd een beetje misselijk van de hoogte. Scuffie kwam terug met een tekening van de boom.

Als het schip vast zit, mogen mus en muis naar buiten. Heel voorzichtig loopt muis in met midden van de aanlegsteiger. Scuffie stelt hem gerust dat het hier allemaal heel stevig en veilig is. Uiteindelijk durft hij omlaag te kijken. Wat een hoogte! Dan ziet hij een vierkant gat met een leuning. Heel voorzichtig gaat hij er naar toe.

Ook mus komt er bij. 

Springtrap

‘Voorzichtig bij de springtrap’, roept Scuffie. Muis bekijkt op veilige afstand aandachtig de trap. ‘Is deze stuk, want niet alle treeplanken zitten er in’. Scuffie begrijpt zijn vraag. ‘Nee, deze heeft Viclar gemaakt om naar zijn werkplek te komen. Nog steeds begrijpt muis die constructie niet. ‘Ik zal het je uitleggen.

‘Een muis loopt en een kikker springt’.

Ja, daar was muis ook al achter gekomen. ‘Om naar beneden te gaan, is het onhandig om elke keer het luchtschip te gebruiken. ‘Kijk’, zegt Scuffie, ik ben een boomkikker, oom was dat niet. Wij hebben zuignapjes aan het einde van onze vingers en tenen, waardoor ik goed kan klimmen.

Word vervolgd.


English version 

The airship leaves the spot with the footprint, and heads for Viclar's tree. The two are in the back of the airship near the round window. From here they have a beautiful view over the valley. Scuffie has some time to recover. “Where exactly are we going?” Mouse asks.

"To Uncle's favorite place, where the Parasaurolophus lived. During his research he discovered a special tree. I'll show you a drawing soon. It's still a long way to fly, enjoy the flight. Moments after Scuffie left, the airship lifted. Mouse noticed that too. Even sparrow had never been this high. Mouse left the window, feeling a little sick of the height. Scuffie returned with a drawing of the tree.

If the ship is stuck, sparrow and mouse can go outside. Very carefully, the mouse enters the middle of the jetty. Scuffie reassures him that everything is very sturdy and safe here. Finally he dares to look down.

What a height! Then he sees a square hole with a railing. He approaches it very carefully.

Spring Stair

Mouse is also included. “Careful at the jumping stairs,” Scuffie yells. Mouse carefully examines the stairs from a safe distance. Is this one broken, because not all running boards are in it." Scuffie understands his question. “No, Viclar made this one to come to his workplace. Mouse still doesn't understand that construction. "I'll explain it to you.

A mouse walks and a frog jumps.

Yes, mouse had already figured that out. "To go down, it's inconvenient to use the airship every time.

"Look," says Scuffie, I'm a tree frog, uncle wasn't. We have suction cups on the end of our fingers and toes, so I can climb well.

To be continued


Geen opmerkingen