Textual description of firstImageUrl

De gevonden voetafdruk van een Dinocentaurus - The found footprint of a Dinocentaurus

zondag 16 april 2023

Dino Skelet

Gumpie had geen idee wie die voetafdruk was? Oom Viclar was bijzonder nieuwsgierig gevonden. Hij deed langdurig onderzoek wat voor dier dat kon zijn. Bij opgravingen vond hij een klein skelet en een prachtige afdruk van een Archaeopteryx. Het is een uitgestorven vogel die 150 miljoen jaar geleden leefde. Hij is een van de oudste bekende vogels en oudste bekende vliegende dinosauriƫrs en wordt ook wel de Oervogel genoemd. Mus en muis bekijken het grondig.

Dinocentaurus

Nieuwsgierig geworden over de afdruk, vroeg muis, ‘Was het een olifant, die heeft ook grote poten’.

‘Je bent in de buurt, deze hier heeft een pootafdruk van ongeveer 120 cm. Kijk naar die stok van 40 cm. naast de afdruk, dan heb je een idee van de grootte. Ze keken met verbazing naar de afdruk. ‘Muis, als je het wat beter wil bekijken, laat ik het luchtschip even dalen. Dan kun je het zelf goed bekijken’. Muis met een schrik, ‘hij zal toch even terug komen en mij onder de voet lopen.’

‘Na lang zoeken bleek het een ‘Dinocentaurus’ te zijn. Deze komen niet meer voor in de Kubus Vallei.

Scuffie vertelt dat oom Viclar een skelet van een baby Dinocentaurus had gevonden. Met aandacht wordt die op het luchtschip bekeken. Opmerking van mus; 'een gevonden skelet mag je niet in de bek kijken'. Tot slot laat Scuffie een prachtige afdruk van een oervogel zien. 

Archaeopteryx

Muis vraagt wat dat voorstelt. 'Archaeopteryx is een uitgestorven vogel die 150 miljoen jaar geleden leefde. Hij is een van de oudste bekende vogels en oudste bekende vliegende dinosauriƫrs en wordt ook wel de Oervogel genoemd'.

Na dit verhaal wil muis eindelijk de inhoud van de kubus weten. En zo vertrekt het luchtschip naar de de boom van Oom Viclar.

Tot over 2 weken.


Muis is nieuwsgierig en kruipt in het skelet.

English version


Gumpie had no idea who that footprint was? Uncle Viclar had been found particularly curious. He did extensive research into what kind of animal that could be. During excavations he found a small skeleton and a beautiful print of an Archeopteryx. It is an extinct bird that lived 150 million years ago. It is one of the oldest known birds and oldest known flying dinosaurs and is also called the Primeval Bird. Sparrow and mouse look at it thoroughly.

Curious about the print, Mouse asked, "Was it an elephant, it also has big legs."

“You are close, this one here has a paw print of about four feet. Look at that 16-inch stick. next to the print, then you have an idea of the size. They looked at the print in amazement. "Mouse, if you want a closer look, I'll lower the airship. Then you can see it for yourself." Mouse with a fright, 'he will come back and trample me underfoot.'

Dinocentaurus

"After a long search, it turned out to be a 'Dinocentaurus'. These are no longer found in the Cube Valley.

Scuffie says that Uncle Viclar found a skeleton of a baby Dinocentaurus. It is watched with attention on the airship. Note from sparrow; 'You shouldn't look a found skeleton in the mouth'. Finally, Scuffie shows a beautiful print of a primeval bird.

Archaeopteryx

Mouse asks what that means. 'Archaeopteryx is an extinct bird that lived 150 million years ago. It is one of the oldest known birds and oldest known flying dinosaurs and is also called the 'primeval bird'.

After this story, mouse finally wants to know the contents of the cube. And so the airship leaves for Uncle Viclar's tree.

See you in 2 weeks.


Geen opmerkingen