Textual description of firstImageUrl

De Dino afdruk in de kubus vallei - The Dino footprint in the cubic valley

zaterdag 25 maart 2023

 

Wat verrukkelijk om weer verder te gaan met Mus&Muis. Vooral het onderwerp Steampunky spreekt mij aan. Ik zie dat zowel mus als muis aangekleed worden in een Steampunk outfit, prachtig! 

In het vorige blog heb je iets vermeld over Neptunes, gelukkig heb je er een illustratie bij gemaakt. Wat een mooi verhaal van de keizer en de nachtegaal, geschreven door Hans Christian Andersen.

Vertel in het kort iets bij elke pagina's.
De vogels worden opgewonden door een sleuteltje. Oom Viclar heeft een speciale verzameling. Muis kijkt waar het sleuteltje hangt voor de Steampunk muis. Oom heeft die muis de naam Moisy gegeven. Op aanwijzingen van mus ziet hij de naam van het figuurtje. Als muis er naar toe kruipt, ziet hij aan de achterkant de sleutel voor deze mechanische muis. Rechter pagina... mus ziet de Steampunk vogels. Muis geen belangstelling, hij gaat naar 'zijn' muis om te spelen.


In de verzameling van vogels, zit een Japanse nachtegaal. Muis gelooft niet dat die kan fluiten. Scuffie wint de vogel op en... begint te fluiten. Naast het verhaal de bijgaande illustratie van de keizer.Scuffie vertelt dat hij van mus en muis wil aankleden als een echte Steampunker. Mus zoekt in het boek wat hij wil hebben. Een bril die kan inzoomen. Als hij die om heeft, kan hij het niet het knopje aanzetten. Die zit achter zijn kop. Muis helpt en drukt té hard op het knopje. Resultaat, de bril zoomt snel in op de deurknop met een Octopusarm. Mus schrikt ontzettend. Op de rechterpagina krijgt muis een speciale hoed. Een kaashoed. Oom Viclar was dol op kaas. Muis zou die hoed heel graag behouden, helaas.

Zo dat was het weer en over 2 weken gaan we verder met het verhaal.

Gumpie; 'vertel iets!' Ze vliegen naar de boom van oom Viclar en stoppen even bij een voetafdruk van een .......

Tot over 2 weken
English version.

How wonderful to continue with sparrow&Mouse. Especially the subject of Steampunky appeals to me. I see that both sparrow and mouse are dressed in a Steampunk outfit, beautiful! In the previous blog you mentioned something about Neptunes, luckily you made an illustration. What a beautiful story of the emperor and the nightingale, written by Hans Christian Andersen. Briefly comment on each page.

1st illustration

The birds are excited by a key. Uncle Viclar has a special collection. Mouse looks where the key hangs for the Steampunk mouse. Uncle named that mouse Moisy. On instructions from sparrow, he sees the name of the figure. When mouse crawls towards it, he sees the key for this mechanical mouse at the back. Right page... sparrow sees the steampunk birds. Mouse not interested, he goes to 'his' mouse to play.

2nd illustration

In the collection of birds, there is a Japanese nightingale. Mouse doesn't believe he can whistle. Scuffie wins the bird and... starts to whistle. In addition to the story, the accompanying illustration of the emperor.

3rdt illustration

Scuffie tells that he wants to dress up from sparrow and mouse like a real Steampunk. Sparrow searches the book for what he wants. Glasses that can zoom in. If he has it on, he can't turn it on. It's behind his head. Mouse helps and presses the button too hard. Result, the glasses quickly zoom in on the doorknob with an Octopus arm. Sparrow is very frightened. On the right page, mouse gets a special hat. A cheese hat. Uncle Viclar loved cheese. Mouse would love to keep that hat, unfortunately.

So that's it again and in 2 weeks we will continue with the story.

Gumpie; 'tell me something about next blog!' They fly to Uncle Viclar's tree and briefly stop at a .....

Till about 2 weeks

Geen opmerkingen