Textual description of firstImageUrl

Gumpie wordt beroemd - Gumpie becomes famous

zondag 22 januari 2023

'Gumpie, we moeten onze vaste lezers even vertellen, dat we op deze blog geen verhaal vertellen over de Magische Tuin. Dat gaat weer verder na deze blog. Ik kreeg een totaal ander idee... een animatie maken'.'Ja, en ik speel de hoofdrol. Gumpie wordt nog eens beroemd'. Er is al een begin gemaakt en we kunnen wel een foto laten zien. Het begint wanneer jij uit jouw slaapplek kom..... een kleine potlooddoosje.

'Wanneer je uit het doosje bent, verschijnt er een geel stukje papier met tekst. Dit wordt voor een wisseltekst gebruikt voor daarna met een film. 1 versie voor naar het strand en 1 versie met tekst naar het bos.


In het voorjaar gaan we via een spannende afdaling maken door het bos van Schoorl. Samen met jou gaan we een fietsritje maken. Nogmaals in het voorjaar als de blaadjes in de bomen groen zijn'. 
Gumpie, we hebben nog wel een illustratie gemaakt over het verhaal van Steampunky. Die komt bij Pufmuis om afscheid te nemen. 
Terwijl hij vraagt hoe de ballonvlucht is geweest, ziet hij dat zijn voorpoot gespalkt is. Pufmuis vertelt dat de ballon halverwege tussen de takken van een boom is gekomen en geknapt. Gelukkig niet erg hoog, maar tijdens de val werd een tak geraakt. Steampunky vond het erg voor Pufmuis. 'Nu weet je nog niet of de aarde plat of rond is?'
'Dat klopt, maar ik denk dat de aarde echt plat is, want anders val je er vanaf'.
Steampunky reageerde hier niet op. Volgende keer gaan we het over de pufzwam hebben die gebruikt wordt bij de Eikelbijters als 'waterpijp'.
Word snel vervolgd.

English version
'Gummy, we have to tell our regular readers that we are not telling a story about the Magic Garden on this blog. That will continue after this blog. I got a completely different idea... making an animation'.
'Yes, and I'm playing the lead role. Gumpie will be famous again'. A start has already been made and we can show a photo. It starts when you get out of your sleeping place... a little pencil box.
'When you're out of the box, a yellow piece of paper with text appears. This is used for a swap text for afterwards with a movie. 1 version for the beach and 1 version with text to the forest.
In the spring we will make an exciting descent through the forest of Schoorl. We will go for a bike ride with you. Again in the spring when the leaves on the trees are green'.
Gumpie, we did make an illustration about the story of Steampunky. He comes to Pufmouse to say goodbye. While he asks how the balloon flight was, he sees that his front leg is splinted. Puffmouse says that the balloon got halfway between the branches of a tree and burst. Fortunately not very high, but during the fall a branch was hit. Steampunky felt bad for Puffy Mouse. "Now you don't know whether the earth is flat or round?"
'That's right, but I think the earth is really flat, otherwise you'll fall off'.
Steampunky did not respond to this. Next time we will talk about the puff fungus that is used by the Acorn Biters as a 'water pipe'.
To be continued soon.


Geen opmerkingen