Textual description of firstImageUrl

Afscheid van Steampunky - Goodbye to Steampunky

zaterdag 3 december 2022

 Samen kijken we naar de laatste 2 illustraties van het verhaal Steampunky en de Magische Tuin.

'Wat heb je nu getekend? 'Gumpie, dat is werkkamer van Pufmuis. Hier maakt hij allerlei voorwerpen voor o.a. de Magische Tuin. Je zag in het begin van het verhaal dat hij een ballon met mandje had gemaakt'. 'Ja, hoe is dat afgelopen? Hij wilde weten of de wereld bol rond was, zoals de vogels het vertelden?' 'Hij is met de ballon ook de lucht in gegaan, maar niet hoog genoeg. Halverwege vloog de ballon tegen een hoge struik met scherpe naalden. Dus je raadt het al..'.
'Goed afgelopen?' 

'Niet helemaal, hij heeft linker poot gebroken en die is nu gespalkt. Kijk maar op de tekening'. 'Maar dan denkt nog steeds dat de aarde plat is'. 'Ja Gumpie'.

'Had je niet iets anders kunnen bedenken? 'Nee, en niet alleen denkt Pufmuis zo, maar ook nog veel mensen op deze 'ronde' aardbol echt 'PLAT' is.
'En wat ga je daarna tekenen?' 'De kerstkaart voor 2023'. 'Heb je al een idee?'
'Nou, misschien een vervolg op de kerstkaart van 2022, 'De kerstwens van de Vos’. Op mijn blog is die door heel veel mensen bekeken. Wacht maar af.
In januari gaan we verder met mijn favoriete vrienden.... 'Mus&Muis. 


'Help mij even waar we gebleven waren'. 'Gumpie, ze gaan met een zeppelin door de kubusvallei en zien een blauwe kubus met aanwijzingen. De laatste illustratie is een kaart van de vallei. Daarover vertelt de kikker Scuffie meer over. Hoe ze naar de het boomhuis gaan van oom Viclar. Scuffie vertelt meer over de kubusvuurtoren. Die illustratie gaan we eerst maken, maar dan zijn we alweer in januari 2023.

'Nu aan het werk aan de kerstkaart 2023, tot over ongeveer 2 weken'.

English version
Together we look at the last 2 illustrations of the story Steampunky and the Magic Garden.
Below is the drawing of the 1st, study room tree of Pufmouse
'What have you drawn now? 'Gumpie, that's Puffy's office. Here he makes all kinds of objects for, among other things, the Magic Garden. You saw in the beginning of the story that he had made a balloon with a basket'. 'Yes, how did that end? He wanted to know if the world was round, as the birds told it?' 'He also went up in the air with the balloon, but not high enough. Halfway the balloon flew into a tall bush with sharp needles. So you guessed it..'.
"End well?" 'Not quite, he broke his left leg and it is now splinted. Just look at the drawing. "But then he still think the earth is flat." "Yes, and not only he, many people think that this globe is flat!."
'Couldn't you have thought of something else? 'No, and not only does Puffmouse think that way, but also many people on this 'round' globe think is it really 'FLAT'.
"And what are you going to draw next?" 'The Christmas card for 2023'. "Have you got an idea yet?"
Well, maybe a sequel to the 2022 Christmas card, 'The Fox's Christmas Wish'. It has been viewed by many people on my blog. Just wait.
In January we will continue with my favorite friends.... 'Mus&Mouse.
"Help me where we left off." 'Gumpie, they're going through the cube valley in a zeppelin and see a blue cube with clues. The last illustration is a map of the valley. The frog tells Scuffie more about that. How they go to Uncle Viclar's tree house. Scuffie tells more about the cube lighthouse. We will first make that illustration, but then we will already be in January 2023.
'Now working on the Christmas card 2023, see you in about 2 weeks'.Geen opmerkingen