Textual description of firstImageUrl

Optreden Bombario met de LaLa-Lillies grote belangstelling - Performance Bombario with the LaLa-Lillies great interest

dinsdag 25 oktober 2022

Na het optreden van Mia Gallio kwam Bombario tevoorschijn. Intervalerius zette hem op een mooie plek vooraan. Daarachter kwam het achtergrondkoor, 3 prachtige lelies. Nadat zij hun vestjes hadden vastgemaakt begonnen ze te oefenen.

Steampunky genoot van de prachtige LaLa-Lillies. Bombario begon te sputteren en te boeren. Het was geen gehoor.
Intervalerius zag het afgrijselijke gezicht van Steampunky. 'Hij is aan het oefenen'.
Uiteindelijk werd het een groot succes. 
Gumpie kijkt met een blik van 'geloof je het zelf'. 'Ja Gumpie, het zijn gecontroleerde borrelenden geluiden. Met de LaLa-Lillies werd dit een harmonieus geheel.
En niet te vergeten, Steampunky mocht ook meespelen. Speciaal voor hem had Intervalerius had een simpel muziekschrift gemaakt met 4 stoomnoten. 'Voor je verder gaat met je verhaal, leg me eens uit wat Steampunk gaat spelen'. 

'Het is een notenschrift dat iedereen makkelijk kan leren. Het heeft 4 golvende lijnen. Onderste lijn is voor de zachte tonen en de bovenste de harde tonen. De stoomnoot kan kort en lang uitgeschoven worden. Kijk naar de eerste noot op het velletje. Deze staat onderaan en een kort uitgeschoven hoedje. Dat betekent; zachtjes en een korte stoomfluitje. Nu de 2e noot. Die staat iets hoger op de lijn, dus iets harder en het hoedje is langer, dus harder en langer blazen'.
'Wat een geweldig simpel notenschrift heb je ontworpen'. 'Ja, daar ben ik ook heel trots op!' 'En wat gaat hierna gebeuren?' 'Gumpie, Steampunky neemt afscheid van de Magische Tuin en hij krijgt iets speciaals van de beheerder'. 'Wat krijgt hij?' 'Dat weet je over 2 weken'.
Word vervolgd.

English version
After Mia Gallio's performance, Bombario emerged. Intervalerius put him in a nice spot up front. Behind him, came the backing choir, 3 beautiful lilies. After they had fastened their vests, they began to practice.
Steampunky enjoyed the beautiful LaLa-Lillies. Bombario began to sputter and belch. It was no hearing. Intervalerius saw Steampunky's hideous face. "He's practicing."
At the end it became a great success.
Gumpie looks with a look of 'believe it yourself'. 'Yes Gumpie, they are controlled bubbling sounds. With the LaLa-Lillies this became a harmonious whole.
And don’t forget, Steampunky was allowed to play too. Especially for him Intervalerius had made a simple music notation with 4 steam notes. "Before you continue with your story, explain to me what Steampunk will be playing." 'It is a musical notation that anyone can easily learn. It has 4 wavy lines. The bottom line is for the soft tones and the top for the loud tones. The steam nut can be extended short or long. Look at the first note on the sheet. This is at the bottom and a short extended hat. That means; gently and a short steam whistle. Now the 2nd note. It is a little higher on the line, so a little harder and the hat is longer, so blow harder and longer'.
'What a wonderfully simple musical notation you have designed'. 'Yes, I'm very proud of that too!' "And what's going to happen next?" "Gumpie, Steampunky says goodbye to the Magic Garden and he gets something special from the caretaker." "What does he get?" "You'll know in 2 weeks."
To be continued.

Geen opmerkingen