Textual description of firstImageUrl

Notenschrift voor stoomfluiten - Music notation for steam whistles

zaterdag 13 augustus 2022


'Voor we verder gaan over Steampunky, kijk eens achter je. Deze week waait er een oostenwind over de Noordzee en dat betekent..... kwallen.

Heel soms geven de wolken dat aan. Nu weer verder met ons verhaal'.Steampunky mag ook meespelen met het toeterorkest. Speciaal voor hem heb ik een heel eenvoudig notenschrift ontworpen. Het zijn fluitnoten’. 

Pagina 66 van het verhaal

Daar had Steampunky niet op gerekend... fluitnoten. Ik heb het net als bij onze bloemen heel eenvoudig voor hem gemaakt. 
Wij gebruiken voor onze noten 4 golvende lijnen. Elke lijn heeft een geluidssterkte. Op lijn A staan noten die zacht worden gespeeld. Op B wordt dit wat luider, C een stevig geluid en je raad het al.. op D een hard geluid.
Gumpie bekijkt het vel met de kleine stoomfluitje op de lijnen. 'Sorry, maar ik begrijp er niets van!' 'Het is zo eenvoudig, maar ik zal het je uitleggen.
De noten hebben een uitschuifbare fluit. Dat kun je duidelijk zien als je nr. 1 en nr. 5 bekijkt. De laatste heeft een langere fluit. Hoe langer de fluitkop is, hoe langer je moet blazen’. Gumpie kijkt bedenkend naar het vel papier. 
'Het is zo simpel, kijk goed naar de lengte van de fluit en op welke lijn ze staan'. Nu werd het eindelijk ook duidelijk voor Gumpie. Alleen Steampunky had moeite met het ritme.


Daarvoor is voor hem een 4 fluitnoten gemaakt. 
Volgende blog gaat Mombario zich voorbereiden op zijn optreden met de LaLa-Lillies.
Dat wordt spectaculair. Tot over 2 weken.


English version

Before we go any further on Steampunky, take a look behind you. This week an easterly wind is blowing over the North Sea and that means..... jellyfish. Very occasionally the clouds indicate that. Now back to our story."

Steampunky can also play along with the horn orchestra. I designed a very simple musical notation especially for him. They are whistle notes."
Steampunky hadn't counted on that… flute notes. Just like with our flowers, I made it very simple for him.
We use 4 wavy lines for our notes. Each line has a loudness. Line A contains notes that are played softly. On B this gets a bit louder, C a strong sound and you guessed it… on D a loud sound.
Gumpie looks at the sheet with the small steam whistle on the lines. "Sorry, but I don't understand!" “It's so simple, but I'll explain it to you.
The notes have an extendable flute. You can see that clearly if you look at No. 1 and No. 5. The latter has a longer flute. The longer the flute head is, the longer you have to blow." Gumpie looks thoughtfully at the sheet of paper.
'It's that simple, look closely at the length of the flute and which line they are on'. Now it finally became clear to Gumpie. Only Steampunky had trouble with the rhythm.
For this purpose a 4 flute notes has been made for him.
Next blog, Mombario will prepare for his performance with the LaLa-Lillies.
That will be spectacular. See you in 2 weeks.


Geen opmerkingen