Textual description of firstImageUrl

De paddokwal valt Steampunky aan - The Magic Mushroom Jellyfish attacks Steampunky

zaterdag 22 januari 2022

Vervolg van blog 16 jan. 2022


'Gumpie, nu wordt het echt heel spannend voor Steampunky. Er gebeurt iets bijzonders wanneer hij het bolletjesbos verlaat'. 'Ho, wacht even 'chef', je hebt nog niet vertelt wat de rol van zaadbox is'. 'Je hebt gelijk, ik zal het kort houden. De Eikelbijter zag die prachtige box om de hals van de oorvleugelvogel hangen. Die wilde hij heel graag hebben. 


De vogel gebruikt deze box om zaden over de hele wereld te verzamelen. Hij wilde het zaad van de Smelly Ochedil. De Eikelbijter bedacht een list en uiteindelijk viel de box op de grond. Met als gevolg dat er hele vreemde zaden uit de box vielen.

En zo is deze tuin ontstaan'.

Wie zijn de Sensi Boys eigenlijk?

'Het is een LongNose Woodsnuffer met een uil. Hun taak is te zorgen dat er geen ongewenste gasten in het bolletjesbos komen. 'En hoe doen ze dat?' 'De uil kan ongelooflijk ver zien, op 10,5 km ziet zelfs een mug dansen. 'Sensi' , de LongNose kan met zijn oor de mug horen zoemen'.

Rode Speerboom.

'Mocht er onverwachts toch een vreemde vogel of ander wezen naar het bolletjesbos komen, dan gebeurd er iets speciaals. Verderop het bos staat op een rotspunt een boom met 6 grote takken. Van onderen zijn het groene bladeren en naar de punt worden deze bladeren rood. Normaal zijn die wijd gespreid. Bij onraad sluiten deze 6 takken zich tot de vorm van een speer. Nu weet de omgeving dat er zich iets ongewoons rond gaat!'

De PADDOKWAL

'Gumpie, het was een goed idee om naar het strand te gaan voor inspiratie. Ik heb een kwal bedacht, met een paddestoel element. Door deze camouflage kan hij bijna ongezien zich verplaatsen. Hij heeft groene tentakels die bij aanraking een bedwelmend effect hebben. 
En nu is er één ontsnapt uit de Magische Tuin. Steampunky is op weg naar deze tuin en ziet halverwege dat de rode Speerboom zijn takken heeft gesloten..... er is iets vreemds in de buurt.
Hij kijkt om zich heen en ziet in de verte een grote rode paddestoel met witte stippen. Een onschuldige vliegenzwam denkt hij. 


Maar als hij verder gaat.... komt deze paddestoel langzaam omhoog en gaat achter Steampunky aan'.
Gumpie kijkt me aan.... 'ga verder met je verhaal!' 'Sorry, de tekening is groot en die is volgende week af en dan zie je de afloop'. 'Bah, weer een week wachten!'

'Oh, toch nog een vraag, wat ga je volgende week tekenen?' 'Steampunky is nu in de Magische Tuin. De Eikelbijter die hem binnen liet, gaat terug naar de voordeur. Steampunky moet even wachten op een andere figuur die hem naar de Toeterbloem brengt. Terwijl hij wacht, ziet hij een bijzondere plant en wil die graag eens van dichtbij bekijken. Nou, dat was niet verstandig!'
'En waarom niet?' Gumpie, geef mij even de tijd om een 'agressieve' plant te bedenken én te tekenen'. Daarnaast wil ik van de tuin een plattegrond maken, met indelingen van de soorten. In dit deel van de tuin ziet Steampunky even de paddestoelen tuin. Daarna naar de muziekbloemen met de toeterbloem. Hij keert terug en belooft terug te komen om de hele tuin te bekijken. Dat kan een vervolg worden voor een 2e verhaal. Daar heb ik komende weken al een hele klus aan'.
Maar volgende week zie je meer over de PADDOKWAL.

Word vervolgd.

English version.
Blog Sunday January 23, 2022
“Gumpie, now things get really exciting for Steampunky. Something special happens when he leaves the polka dot forest'. "Wait, wait a minute 'chef', you haven't told what the role of seed box is yet." "You're right, I'll keep it short. The Acorn Biter saw that beautiful box hanging around the ear-wing bird's neck. He really wanted it. The bird uses this box to collect seeds all over the world. He wanted the seed of the Smelly Ochedil. The Acorn Biter devised a ruse and eventually the box fell to the ground. As a result, very strange seeds fell out of the box.
And that's how this garden was born'.

Who are the Sensi Boys anyway?
“It's a LongNose Woodsnuffer with an owl. Their job is to ensure that no unwanted guests enter the polka dot forest. "And how do they do that?" 'The owl can see incredibly far, at 10.5 km you can even see a mosquito dancing. 'Sensi', the LongNose can hear the mosquito buzzing with its ear'.
Red Spear Tree.
'Should a strange bird or other creature come to the polka dot forest unexpectedly, something special will happen. Further on in the forest there is a tree with 6 large branches on a rocky outcrop. From below they are green leaves and towards the tip these leaves turn red. Normally they are widely spread. In case of danger, these 6 branches close to the shape of a spear. Now those around you know that something unusual is going around!'
The MUSHROOM YELLYFISH
“Gumpie, it was a good idea to go to the beach for inspiration. I came up with a jellyfish with a mushroom element. By this camouflage allows him to move almost unseen. It has green tentacles that have an intoxicating effect when touched.
And now one has escaped from the Magic Garden. Steampunky is on his way to this garden and halfway sees that the red Spear Tree has closed its branches... there is something strange about it.
He looks around and sees a large red mushroom with white dots in the distance. A harmless fly agaric, he thinks. But as he goes on... this mushroom slowly rises up and goes after Steampunky'.
Gumpie looks at me.... 'continue with your story!' 'Sorry, the drawing is large and it will be finished next week and then you will see the outcome'. "Oh, one more question, what are you going to draw next week?"
“Steampunky is now in the Magic Garden. The Acorn Biter who let him in goes back to the front door. Steampunky has to wait for another figure to take him to the Toeterbloem. While he waits, he sees a special plant and wants to take a closer look. Well, that wasn't wise!'
'And why not?' Gumpie, give me a moment to think of and draw an 'aggressive' plant'. In addition, I want to make a map of the garden, with classifications of the species. In this part of the garden, Steampunky briefly sees the mushroom garden. Then to the music flowers with the horn flower. He returns and promises to come back to see the whole garden. That could be a sequel for a 2nd story. I have a lot of work to do on that in the coming weeks'.
But next week you'll see more about the Magic MUSHROOM YELLYFISH.

'Bah, wait another week!'
To be continued

Geen opmerkingen