Textual description of firstImageUrl

Steampunky krijgt een groen hart - Steampunky gets a green heart.

zaterdag 6 november 2021

Gumpie leest de kop van mijn blog. 'Moest je weer voor doktertje spelen?' 'Gumpie, vanwaar die vraag?' 'Nou, ik heb jaren geleden een foto van je gezien dat je met een stethoscoop bezig was. Kijk, hier heb ik het bewijs!'Na het zien van deze foto, kwamen de herinneringen boven. 'Dat is een foto van 18 jaar geleden. In die tijd had ik een website (snailart) waar ik mijn illustraties over slakken in relatie op plaatste. Meestal met een komische foto ter ondersteuning van het onderwerp.
Mijn vraag; welke hartslag heeft een slak. Van het ziekenhuis in Alkmaar kreeg ik een plastic hart. Nagetekend met een grafiek er achter. Bij teruggave van het hart en het zien van de illustratie, concludeerde de arts dat het hart hier dood gaat. 

Hij wees me op stipje aan het eind van de grafiek.
Zeker weet ik het niet, maar mij is ooit vertelt dat de hartslag van een slak bijna synchroon loopt met die van de mens. Hieronder de anatomie van een slak.

Gumpie glimlacht, 'ik heb nog een illustratie gezien met een hart.
'Dat is mijn lievelingsduo Mus&Muis. Ik heb een serie zwart/wit tekeningen gemaakt, waar muis een gewoon voorwerp vindt. Op humoristische wijze spreken zij over allerlei voorwerpen.

Gumpie, we gaan verder met SteampunkyStippenstamper en Steampunky kunnen het heel goed met elkaar vinden. Met belangstelling ziet Steampunky wat de betekenis is van het plaatsen van harten in het bos. 'Kun je ook een hartje op mijn slakkenhuis maken?' Aandachtig wordt de achterkant van de turbomotor bekeken.
'Ja, dat is geen probleem. Wil je een klein of groot hart'. ' Groot natuurlijk!' 'Een tijdelijk of een vast hart?
Uiteindelijk kiest Steampunky voor een vast en groen hard. 'Goede keus, aldus Stippenstamper.
Groen is het begin van nieuw leven, jong, fris en vers. Het is ook de kleur van de hoop en de vrede. Groen is rustgevend, ontspannend en jeugdig. Het brengt ook een gevoel van hoop, gezondheid, avontuur en zelfbeheersing met zich mee. In het dagelijks leven wordt de kleur groen vaak gebruikt om veiligheid aan te duiden. Groen is gerelateerd aan de natuur en energie. En jij bent zeer energiek'.
'Ik wil een hart die altijd zichtbaar blijft!' 'Dat is een pak van het hart, een goeie keuze!' 'Hoezo, goede keuze?'
Nou, hiermee kun je iemand een warm hart toedragen en ik doe met hart en ziel'.
Steampunky moest lachen om al die uitdrukkingen. 'Dan zal ik het met hart en ziel dragen'. Dan laat Stippenstamper zijn passie zien. Hij heeft een hartenstuik gekweekt.

Vervolgens gaan ze terug naar hun verblijfplaats, want morgen is het de laatste dag in het bolletjesbos.

Word vervolgd.

English version
After seeing this photo, memories came flooding back. 'That's a photo from 18 years ago. At that time I had a website (snailart) where I posted my illustrations about snails in relationship. Usually with a comical photo to support the subject.
My question was; what heartbeat does a snail have. The hospital in Alkmaar (The Netherlands) gave me a plastic heart. Drawn with a graph behind it. Upon returning the heart and seeing the illustration, the doctor concluded that the heart dies here. He pointed me to the dot at the end of the chart.
I don't know for sure, but I was once told that the heartbeat of a snail is almost synchronized with that of a human.
Gumpie smiles, 'I saw another illustration with a heart.
'That is my favorite duo Mus&Muis.  I made a series of black and white drawings, where mouse finds an ordinary object.  They talk about all kinds of objects in a humorous way.

Gumpie, let's move on with Steampunky
Polka Dot Stamper and Steampunky get along very well. With interest, Steampunky sees the meaning of placing hearts in the forest. "Can you make a heart on my snail shell too?" The rear of the turbocharged engine is carefully examined.
 'Yes, that is not a problem. Do you want a small or big heart'. 'Big of course!' 'A temporary or a fixed heart?
Ultimately, Steampunky opts for a solid and green hard. 'Good choice,' said Dot Stamper.
Green is the beginning of new life, young, fresh and fresh. It is also the color of hope and peace.
Green is calming, relaxing and youthful. It also brings a sense of hope, health, adventure and self-control. In everyday life, the color green is often used to indicate safety.  Green is related to nature and energy. And you are very energetic'.
'I want a heart that always remains visible!' "That's a load of the heart, a good choice!"  "Why, good choice?"
Well, with this you can give someone a warm heart and I do with heart and soul'. Steampunky laughed at all those expressions. "Then I will wear it with all my heart."
Then Dot Stampe shows his passion.  He's grown a heart attack.
Then they go back to their whereabouts, because tomorrow is the last day in the dot forest.
 To be continued.Geen opmerkingen