Textual description of firstImageUrl

100e blog met de slurper

woensdag 27 oktober 2021

Vandaag mijn 100e blog

In onze keuken hangt op het prikbord een tekst van Picasso. Deze zeer inspirerende tekst heb ik gebruikt en geïllustreerd bij het verhaal van de Pelikaan en de Slak. 

Zij waren op dat moment in de bibliotheek van Abdij St. du Martin in Frankrijk. Daar zagen zij oude mediëval boeken. Monniken verfraaiden de teksten met komische tekeningen. Met heel veel fantasie.
Mijn vrouw heeft voor mij een inspirerende tekst geschreven. Deze tekst heb ik in die stijl getekend.

Deze tekst is voor mij een leidraad bij mijn verhalen en illustraties van mijn dierenvrienden.
Op 25 mei 2019 ben ik gestart gegaan het maken een blog. Dankzij de hulp van Nicole Orriëns van Bloggenenloggen) is er een prachtige stramien gemaakt onder de naam Friendsonwings.
Mijn dierenvrienden - Pelikaan, slak en muis - komen in vreemde situaties terecht. Maandelijks wordt mijn blog door honderden mensen bekeken.

Ontmoeting met de Slurper

Aangekomen in het bos voelt Steampunky dat dit bos een onplezierige uitstraling heeft. Nevelig en een bedompte geur hing in dit bos. Hier leeft de Slurper en zijn vriend de Bloedslurf. Zij werken samen om bezoekers te verleiden.


Hoe doen ze dat?

De bloemslurf verstopt zich tussen het schors van een boom. An het uiteinde van zijn slurf zit een bloemetje. Die verspreid een zoete bedwelmende geur. Steampunky wil er aan ruiken.

Hij wordt tijdig gewaarschuwd door Stippenstamper door dit NIET te doen. Anders.....slaat de slurper toe.Volgende week ontmoet Steampunky de laatste LongNose Woodsnuffer en gaat naar de Magische tuin. Tot volgende week.

English version
In our kitchen there is a text by Picasso on the bulletin board. I have used and illustrated this very inspiring text in my story of the Pelican and the Snail.
They were at the time in the library of St. du Martin Abbey in France. There they saw old medieval books. Monks embellished the texts with comical drawings. With a lot of imagination.
My wife wrote an inspiring text for me. I drew this text in that style. This text serves as a guideline for my stories and illustrations by my animal friends.

On May 25, 2019 I started making a blog. Thanks to the help of Nicole Orriëns from Bloggenenloggen), a beautiful template has been created under the name Friendsonwings.
My animal friends - Pelican, snail and mouse - find themselves in strange situations. My blog is viewed by hundreds of people every month.

Meeting with the Slurper

Arriving in the forest, Steampunky feels that this forest has an unpleasant appearance.  Misty and a musty smell hung in this forest. This is where the Slurper and his friend the Blood Slurp live.  They work together to entice visitors.

How do they do that?

The flower trunk hides in the bark of a tree. At the end of his trunk is a flower. It spreads a sweet intoxicating scent. Steampunky wants to smell it. He is warned in time by Dotstamper by NOT doing this. Otherwise.....the slurper strikes.
Next week, Steampunky meets the last LongNose Woodsnuffer and goes to the Magic Garden. 
Until next week.
Geen opmerkingen