Textual description of firstImageUrl

De eikelknotter en de e-balls

dinsdag 23 november 2021

 

Steampunky heeft afscheid genomen van Stippenstamper en verlaat het bolletjesbos.
Met een flink vaartje op zijn skateboard was het een kwartiertje toen hij een bijzondere boom zag verschijnen. Heel voorzichtig benaderde hij de boom. Was dit nu de ingang van de Magische Tuin? Ondanks het bordje met 'Ingang' twijfelde of dit wel de juiste boom was. De boom had een deur met als symbool de Toeterbloem. 


Naast de boom zat tussen een plant een vreemde vogel. Aarzelend naderde Steampunky de vogel. Zo'n vreemde vogel met bolle oren had hij nog nooit gezien. 'Kom maar verder Steampunky, we hadden je al gezien'. 
Nog steeds twijfelde of hij dat zou doen, wat een rare vogel. En daarbij een plant die aankeek. 'Nog nooit een Eikelknotter gezien?, vroeg de vogel.
Steampunky schudde van nee.
De vogel vertelde dat Eikelknotters de tuin bewaken en wie er binnen mag komen.
'Hoort die halve bollen op je hoofd bij je uniform?' De vogel lachte en vertelde dat het geluidsbeschermers zijn. 'Ik heb ze nu even opgezet, omdat de toeterbloemen aan het oefenen zijn. Het is niet om aan te horen!'
Ook Streampunky hoorde Toeterende geluiden achter de deur.
'Kom, dan zal ik je binnen laten'. Hij liep naar de deur en keek om zich heen. Heel snel tikte hij met de punt van zijn snavel kruislings op de onderste 7 knopjes. 
Vervolgens wachtte hij even, keek nog eens om zich heen en drukte op de grote rode knop. Langzaam ging de hele deur omhoog. Steampunky tufte naar de ingang en wat hij toen allemaal zag.....
Word over een maand vervolgd.
Gumpie met een schrik, 'een maand wachten... waarom?'

Vorige week de laatste tekeningen gemaakt. Nu wil ik eerst de Magische Tuin eerst in kaart brengen, zoals welke soorten en waar ze staan. Hoe is alles georganiseerd, welke wezens lopen daar etc. 
'Waarom meerdere soorten, je wil de toeterbloem toch zien?
'Gumpie, na het zien en horen van de al die bijzondere planten wil ik een 2e deel maken. 
2 komische plantenwezens laten Steampunky de hele tuin zien.
Daarom wil ik de komende dagen een plan en schetsen van planten maken, met hun eigenschappen.
Mijn blog gaat in januari weer verder met laatste gedeelte van het verhaal.
Gumpie, even geduld.

Oh nee, ik ga je helpen en je moet je schetsen en ideeën gewoon op je blog zetten.
Dus niet een maand wachten!
Word zeker vervolgd (aldus Gumpie)

English version
Steampunky has said goodbye of the Dot Stamper and leaves the dot forest.
With a good speed on his skateboard it was fifteen minutes when he saw a special tree appearing. Very carefully he approached the tree. Was this the entrance to the Magic Garden? Despite the sign with 'Entrance', I doubted whether this was the right tree. The tree had a door with the Hornflower as a symbol. Next to the tree sat a strange bird among a plant. Reluctantly, Steampunky approached the bird. He had never seen such a strange bird with round ears. 'Come on Steampunky, we've already seen you'.
Still doubting he would, what a strange bird. And a plant that looked at you. "Never seen an Acorn Knotter?" asked the bird.
Steampunky shook his head no.
The bird told that Acorn Knotters guard the garden and who can enter. "Does that hemisphere on your head go with your uniform?" The bird laughed and told them they are noise protectors. 'I've put them up now, because the horn flowers are practicing. It's not to be heard!'
Streampunky also heard honking noises behind the door. "Come, I'll let you in." He walked to the door and looked around. Very quickly he tapped the bottom 7 buttons crosswise with the tip of his beak. Then he paused, looked around again, and pressed the big red button. The whole door went up very slowly. Steampunky chugged to the entrance and what he saw then.....
To be continued in a month.

Gumpie with a fright, 'wait a month...why?'
Made the last drawings last week. Now I first want to map the Magic Garden first, such as which species and where they are. How is everything organized, which creatures are walking there etc. 'Why multiple species, you want to see the horn flower, don't you?
'Gumpie, after seeing and hearing about all those special plants, I want to make a 2nd part. 2 comical plant creatures show Steampunky the whole garden. That is why I want to make a plan and sketches of plants, with their properties, in the coming days. My blog will continue in January with the last part of the story.
Gympie, sorry you have to wait.
Oh no, I don't want to wait, you must show the sketches and ideas on your blog and.. i'm going to help you!!
Maybe there are some people with nice ideas for you, let them mail it.
Greeting. your pencil friend GUMPIE

Geen opmerkingen