Textual description of firstImageUrl

Waarom een schoentje met een witte cirkel - Why a shoe with a white circle

woensdag 6 oktober 2021

'Nou, vertel jij mij eens meer over die stippenstamper van jou. Hoe maakt hij die 'routeborden'. Verft hij op de bomen?''Nee Gumpie, dat doet hij veel slimmer, want hij heet Stippenstamper'

‘Hij trekt een schoentje aan met een witte cirkel aan de onderkant. ‘Als hij een route uitzet, trekt hij dit aan. Vervolgens verft hij de onderkant wit en stampt dan een witte cirkel op de boom. 
Als de route uitgestippeld is, gaat hij terug en verft er een hart op, met het hartestamper. Ik zal je een foto laten zien van een boom met witte vlakjes. Waarschijnlijk heeft hij daarop geoefend.

Bij het zien van diverse witte vlekken en ook nog een paar hartjes, was Gumpie overtuigd dat zijn verhaal klopte'.
'Tot zover een duidelijk verhaal, maar nu de vraag; waarom zet hij die stippen met hartjes op een boom?'Bij het zien van diverse witte vlekken en ook nog een paar hartjes, was ik overtuigd dat zijn verhaal klopte'.
'Tot zover een duidelijk verhaal, maar nu de vraag; waarom zet hij die stippen met hartjes op een boom?'
'Ik zal één reden geven. Soms lopen mieren via een vaste route over de stam van een boom. Voor de boom is dat niet alleen hinderlijk, maar ook irritant. Zo wil de LovelyNose dat ze niet over zijn gezicht lopen, ze moeten een andere route lopen. Daarvoor zorgt hij, met die stippenstappenborden, zodat ze een andere route moeten nemen’.

Voorschriften?
‘Ze kennen de voorschriften en weten dat als de rode hartje naar elkaar toe staan, dit geen doorgang betekent. Hij zorgt voor een omleiding'.
‘Waarom lopen mieren zo graag op bomen?’ ‘Mieren kruipen in de bomen op zoek naar voedsel. Eenmaal als de knoppen ontluiken en blaadjes aan de bomen groeien, kunnen er bladluizen opduiken. Mieren zijn verzot op de suiker die bladluizen uitscheiden. 
Mijn figuurtje heeft humor....
‘‘Het bekende een spreekwoord heeft de stippenstamper aangepast; ‘Aan de vruchten kent men de boom’. Ik heb die aangepast in; ‘Aan de stippen kent men mijn boom’. 
En ik ben met met stip gestegen in dit bos'.

'He, je hebt de tekeningen van de mieren in zwart/wit getekend!' 'Ja Gumpie, dit zijn schetsen, in het verhaal komen die in kleur. Volgende blog meer over de LovelyNose en zijn verliefdheid met een speciale vogel'.
'Wie is die vogel?' 'Geduld Gumpie!'

English version
“Well, tell me more about that polka-dot stamper of yours. How does he make those 'road signs'. Does he paint on the trees?'
'No Gumpie, he does that much smarter, because his name is Dot Stamper'

“He puts on a shoe with a white circle at the bottom. “When he sets out a route, he puts it on. He then paints the underside white and stamps a white circle on the tree.
When the route is set, he goes back and paints a heart on it, using the heart stamper. I'll show you a picture of a tree with white patches. He probably practiced that.
When I saw several white spots and also a few hearts, was Gumpie convinced that his story was correct'.
'So far a clear story, but now the question; why does he put those dots with hearts on a tree?'
'I'll give one reason. Sometimes ants walk along a fixed route over the trunk of a tree. This is not only a nuisance for the tree, but also annoying. For example, the LovelyNose does not want them to walk over his face, they have to walk a different route. He takes care of that, with those dotted step-by-step signs, so that they have to take a different route'.

“They know the rules and know that if the red hearts are facing each other, it means no passage. He's taking care of a diversion."
“Why do ants like to walk on trees?”“Ants crawl in the trees in search of food. Once the buds open and leaves grow on the trees, aphids can start to appear. Ants love the sugar secreted by aphids.
My character has a sense of humor....

‘‘The well-known proverb has adapted the polka-dot stamper; The tree is known by its fruits. I have adapted it in; My tree is known by the dots.
And I have risen in this forest by no means."
"Hey, you drew the drawings of the ants in black and white!" 'Yes Gumpie, these are sketches, in the story they come in color. Next blog more about the LovelyNose and his infatuation with a special bird'.
"Who's that bird?" "Patience Gumpie!"Geen opmerkingen