Textual description of firstImageUrl

Mieren lopen over zijn neus - Ants walk over his nose

woensdag 20 oktober 2021

Afgelopen week heel veel getekend en aan mijn verhaal gewerkt. 
Hieronder pagina's 24-25 en 26-27 met een korte omschrijving
Hartenborden

‘Waar dienen die hartenborden voor?'

‘Ik zal één reden geven. Soms lopen mieren via een vaste route over de stam van een boom. Voor de boom is dat niet alleen hinderlijk, maar ook irritant. Zo wil de LovelyNose dat ze niet over zijn gezicht lopen, ze moeten een andere route lopen. Daarvoor zorgt hij, met die stippenstappenborden, zodat ze een andere route moeten nemen’.

‘Ze kennen de voorschriften en weten dat als de rode hartje naar elkaar toe staan, dit geen doorgang betekent. Hij zorgt voor een omleiding’.


‘Waarom lopen mieren zo graag op bomen?’ 

‘Mieren kruipen in de bomen op zoek naar voedsel. Eenmaal als de knoppen ontluiken en blaadjes aan de bomen groeien, kunnen er bladluizen opduiken. Mieren zijn verzot op de suiker die bladluizen uitscheiden. 

‘Hoe komt hij eigenlijk aan de naam ’LovelyNose’

De stippenstamper lacht en fluistert me zachtjes het verhaal. ‘Hij is helemaal ’verliefd’ op een klein vogeltje dat elk jaar hier komt om te broeden. Het is de boomklever.

Met hulp van mij proberen we dit voorjaar te lokken haar nest te maken in LovelyNose’s boom. Hij is net als de meeste LongNose een soort ‘stamboshoofd. Hij weet veel en onderhoud contact met de bosmeester.

‘Wat is jouw bijdrage, ga je soms haar verleiden voor je vriend?’ De Stippenstamper kan zijn lachen niet meer houden.

‘Nee, maar als ze weer op zoek is naar een mooi nestje, heb ik iets beters bedacht'. Zo proberen we haar te verleiden om naar LovelyNose te gaan.

Rechts boven de geschilderde bast.


Volgende week De Slurper!
English version

Last week I drew a lot and worked on my story. Below pages 24-25 and 26-27 with a short description.

 Heart boards

"What are those heart plates for?"

"I'll give one reason. Sometimes ants walk along a fixed route over the trunk of a tree. This is not only a nuisance for the tree, but also annoying. For example, the LovelyNose doesn't want them to walk over his face, they have to walk a different route. He takes care of that, with those dotted-step signs, so that they have to take a different route'.
“They know the rules and know that if the red hearts are facing each other, it means no passage.  He's doing a diversion."

“Why do ants like to walk on trees?"
Ants crawl in the trees looking for food. Once the buds open and leaves grow on the trees, aphids can start to appear. Ants love the sugar secreted by aphids.
How did he get the name 'LovelyNose'?
The polka dot stamper laughs and softly whispers the story to me. He is completely 'in love' with a little bird that comes here every year to breed. It's the nuthatch.
This spring, with my help, we are trying to entice to make her nest in LovelyNose's tree. Like most LongNose, he is a sort of 'stambosschief'. He knows a lot and maintains contact with the forester.
“What is your contribution, are you going to seduce her for your friend?” The Polka Dot Stamper can't stop laughing.
"No, but if she's looking for a nice litter again, I've come up with something better." This is how we try to seduce her to go to LovelyNose.
Right above the painted bark.

Next week The Slurper (Dutch word, could not translate)

Geen opmerkingen