Textual description of firstImageUrl

De ANWB voor dieren - The AA Road Service for animals

zaterdag 2 oktober 2021

 Gumpie, ik ga je een nieuw figuur voorstellen.. de stippenstamper.


'Wat jammer, ik vond hem net zo aardig en wat is de reden hiervoor?' 'Hij heeft het met de twee LongNose Woodsnuffers druk genoeg. Daarbij komt nog iets belangrijkers....... hij is bang voor de Slurper!' Maar voor we zijn 'vrienden' laten zien, vertel ik je wat zijn functie dit Bolletjesbos is'.

Maar voor we zijn 'vrienden' laten zien, vertel ik je wat zijn functie dit Bolletjesbos is'.
Wegbewijzering, zorg voor zijn allerbeste vriend 'de LovelyNose en de sluiper in de gaten houden.
'Kijk, hier onder zie je hem'. In zijn rechterhand houdt hij een verfkwast en links een stok met een hartje er op.

Hij is wat je zou kunnen zeggen de ANWB voor dit bos'. 'Nou, zo lang ik illustraties heb gezien, ben ik geen routebordjes tegen gekomen'. 'Dat klopt, want hij heeft een eigen manier van wegbewijzering.... witte rondjes met hartjes erin.

Ik zal het verhaal kort houden. Onder zijn schoen zit een rond vlakje, die schildert hij wit en stampt op een boomstam een wit rondje. Vervolgens stempelt hij er een hartje op, variërend in groen of rood.
Dat zijn voor de insecten, met name de mieren belangrijke tekens. En iedereen houdt zich er aan'.
Gumpie kijkt met een glimlach naar mij. 'Ik heb nog nooit een boom gezien met witte stippen en zeker geen hartjes er op'.
'Gumpie, in mijn verhaal wil ik geen foto's plaatsen, alleen illustratie. Maar op deze blog zet ik een foto van een boom met witte vlakjes. Geen idee waarom hij dat heeft gedaan.
Aanstaande woensdag zal ik meer vertellen over de betekenis van die harte stippen.
Ik heb nu even geen tijd voor je, tot woensdag.

Word vervolgd.

English version
'What a pity, I liked him just as much and what is the reason for this?' “He's busy enough with the two LongNose Woodsnuffers. In addition, something more important....... he is afraid of the Slurper! We are introduced to the Dot Stamper.

But before we show his 'friends', I'll tell you what his function is this Bolletjesbos'.
Road signage, take care of his best friend 'keep an eye on the LovelyNose and the prowler.
'Look, you can see him below'. In his right hand he holds a paintbrush and in the left a stick with a heart on it.
He is what you could say the 'AA Road Service' for this forest'. 'Well, as long as I've seen illustrations, 
I haven't come across any road signs'. 'That's right, because he has his own way of signage… white circles with hearts in them.
I'll keep the story short. There is a round surface under his shoe, which he paints white and stamps a white circle on a tree trunk. Then he stamps a heart on it, varying in green or red.
These are important signs for the insects, especially the ants. And everyone adheres to it'.
Gumpie looks at me with a smile. 'I've never seen a tree with white dots and certainly no hearts on it'.
'Gumpie, in my story I don't want to post pictures, only illustration. But on this blog I put a picture of a tree with white areas. No idea why he did that.
Next Wednesday I will tell you more about the meaning of those heart dots.
I don't have time for you right now, until Wednesday.
To be continued.Geen opmerkingen