Textual description of firstImageUrl

De terrible Pecker and the NoisyBoys

zaterdag 25 september 2021

Deze week weer 2 pagina's gemaakt over Steampunky. Kom Streampunky, dit wil je niet missen, the NoisyBoys zijn al aan het oefenen. Het was een eindje verwijderd van het eikenbos. Ook Steampunky voelde dat er een totaal andere sfeer hing. ‘Nu we in het esdoornbos zijn zal ik je meer over deze boomfamilie.

'Wat een lang verhaal heb je gemaakt'. Daarom een korte samenstelling.

De esdoorn is vaak ‘anders’: het is boom met veel fantasie en originaliteit. 

Hij heeft hele andere eigenschappen dan de eik. Want hij is; eigenzinnig, gevoelig voor vleierij, een persoonlijkheid, wilskrachtig, rusteloos, intelligent, onafhankelijk en betrokken.


Wat ik er persoonlijk bij zou voegen is; zéér muzikaal.

Dat komt omdat zijn hout zeer hard is, vast en taai zodat het zich gemakkelijk laat bewerken. Tegenwoordig worden nog steeds veel snaarinstrumenten van het hout gemaakt’.


Steampunky wist niet wat hij allemaal hoorde over deze boom. ‘Alle alle boomsoorten zulke eigenschappen?’

‘Jazeker. Zie je die boom, terwijl hij naar een boom wees. Vanaf de wortels is deze boom in tweeën splitst en hij als een soort Siamese tweeling verder groeit. Zijn motto ‘twee weten meer dan een’ groeit hij vrolijk verder.


Vele boomsoorten hebben een volksgebruiken en mythes.Zo geloofde men dat de esdoorn bescherming bood tegen heksen. Zij zouden ook blikseminslag voorkomen. Tevens legde men esdoorntakken rond velden om mollen te verdrijven. In de Elzas probeerde men ermee vleermuizen op afstand te houden'.


'En dat moet ik allemaal geloven!' Gumpie, ik ga verder....


Dan horen ze plotseling geroffel. ‘Kijk, daarboven zijn de NoisyBoys al aan het oefenen’. Ze zien 4 bonte spechten bij een oude boom.

‘Wat gaan ze daar doen?’ ‘Straks timmeren ze met hun noten tegen een eigen gemaakt gat in de boom? Die gaten hebben verschillende afmetingen. Zo ontstaan verschillende klanken. De boom is het klankbord. 

'Krijgen ze daar geen hoofdpijn van?'

Nee, spechten kunnen dat, omdat de hersenen in een soort schokdempers zijn ingekleed’.

Tot zover, volgende week gaan we verder met de opvolger van het mismannetje... De Stippenstamper


English version

Come Streampunky, you don't want to miss this, the Noisy Boys are already practicing. It was some distance from the oak forest. Steampunky also felt that there was a completely different atmosphere. "Now that we're in the maple forest, I'll tell you more about this tree family."
"What a long story you have made." Therefore a short composition.
The maple is often 'different': it is a tree with a lot of imagination and originality.
It has very different properties than the oak. For he is;  willful, prone to flattery, a personality, strong-willed, restless, intelligent, independent and concerned.

What I would personally add is;  very musical.
That's because its wood is very hard, solid, and tough, making it easy to work with. Today, many stringed instruments are still made from the wood."

Steampunky didn't know what he was hearing about this tree.  "Do all tree species have such qualities?"
'Of course.  See that tree, pointing to a tree. This tree splits in two from the roots and continues to grow like Siamese twins. His motto 'two know more than one' he happily continues to grow.
His motto 'two know more than one' he happily continues to grow.

Many tree species have folk customs and myths.
For example, the maple was believed to provide protection against witches. They would also prevent lightning strikes. Maple branches were also placed around fields to repel moles. In Alsace they tried to keep bats at a distance'.

 "And I have to believe all that!"  Gumpie, I'm moving on....

Then suddenly they hear a knock. "Look, the NoisyBoys are already practicing up there." They see 4 spotted woodpeckers near an old tree.
"What are they going to do there?" "Soon they'll be hammering their own holes in the tree with their nuts? Those holes are different sizes. This creates different sounds. The tree is the sounding board.
"Won't that give them a headache?"
No, woodpeckers can do that, because the brain is 'clothed' in a kind of shock absorber.
So far, next week we will continue with the successor of the mismannetje... De DotsstamperGeen opmerkingen