Textual description of firstImageUrl

Optreden van de 7 RobinSingers - Performance of the 7 RobinSingers

zaterdag 18 september 2021
Deze week zien we eindelijk de 7 RobinSingers

Steampunky zag dat de moswachter ongeduldig begon te worden. 'We moeten nu echt naar de Woodsnacker gaan'. En zo namen ze afscheid van de Eikelbijter . 'Waarom zo'n grote haast?', vroeg Steampunky.
'Dat zal ik je vertellen. Elk jaar wordt er in dit bos een Ruizelfestival gehouden. Dat wordt georganiseerd door Woodsnacker'. 'Voor je verder gaat, waarom heet hij zo?'
'Die bijnaam heeft hij gekregen, omdat hij van alle bomen het beste kan 'Snackeren'.
'En wat is 'Snackeren', vroeg Steampunky. 
'Weet jij dat niet? Snacken is ruizelen. In het iepenbos is hij de beste in het ruizelen en zo heeft hij die naam gekregen'.
Terwijl ze naar het iepenbos gingen bleef Steampunky zich afvragen wat 'ruizelen' en het Ruizelfestival is. 'Ik snap er niets van je vertelt!'


'Het Ruizelfestival wordt altijd eind september gehouden. Tegen die tijd zijn de zaden van de iep rijp. Wij hebben hier het spreekwoord;
 'de bolletjeswind ruizelt door de iepenblaren'. 
'Oh, je bedoelt; door de wind hoor je de bladeren ritselen'. 'Steampunky, je hebt het begrepen! 'Kun je nog sneller met je turboskatebord?' 'Waarom heb je zo'n haast?'
'De Woodsnacker, die dit festival dit jaar organiseert, heeft me uitgenodigd om de voorbereiding te zien. Naast de bekende 7 RobinSingers doen dit keer ook de beruchte de Terrible Woodsnacker and the NoisyBoys mee'.
Ze waren op tijd in het iepenbos. Steampunky keek zijn ogen uit, toen hij 7 roodborstjes naast elkaar zaten te oefenen. 'Kijk, de leider van de groep vraagt aan Woodsnacker welk lied hij wil horen'. Niet lang daarna zongen de 7 RobinSingers uit volle borst.
De moswachter wilde niet meer horen, hij wilde naar de Terrible Pecker and the NoisyBoys.

'Gumpie, volgende week een spectarische optreden van 4 vogels en hoe ik deze illustratie heb gemaakt. Als bezoekers vragen hebben, stuur een mail naar me.English version
Steampunky saw that the mosskeeper was growing impatient. "We really need to go to the Woodsnacker now." And so they said goodbye to the Eikelbijter. "Why such a big rush?"Steampunky asked.
'I'll tell you. Every year a Ruizel festival is held in this forest. It is organized by Woodsnacker'. "Before you go on, why is his name like that?"
'He got that nickname because he is the best 'Snacker' of all trees.
'And what is 'Snackering', asked Steampunky.
'Don't you know? Snacking is chatting. In the elm forest he is the best at murmuring and that is how he got that name'.
As they went to the elm forest, Steampunky kept wondering what 'ruizelen' and the RuizelFestival is. 'I don't understand what you're saying!'

'The RuizelFestival is always held at the end of September. By this time, the seeds of the elm are ripe. We have the proverb here; 'the globule wind ruizelt* through the elm leaves'.
'Oh, you mean; through the wind you can hear the leaves rustling'. 'Steampunky, you got it! "Can you go even faster with your turbo skateboard?""Why are you in such a hurry?"
'The Woodsnacker, who is organizing this festival this year, invited me to see the preparation. In addition to the well-known 7 RobinSingers, the infamous Terrible Woodsnacker and the NoisyBoys are also participating this time'.

They were in the elm forest on time. Steampunky was amazed when he saw 7 robins practicing side by side. "Look, the leader of the group asks Woodsnacker what song he wants to hear." Not long after, the 7 RobinSingers sang out loud.
The moss keeper didn't want to hear anymore, he wanted to go to the Terrible Pecker and the NoisyBoys.

'Gumpie, next week a spectacular performance of 4 birds and how I made this illustration. If visitors have any questions, please email me.

*Note, Dutch word for rustle (it’s a fantasy name in this story)


Geen opmerkingen